guideubon

 

อุบลฯ ตั้งด่านคัดกรองโควิด-19

ด่านคัดกรอง-โควิด19-01.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 1615/2564 กำหนดจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

จุดคัดกรองหลัก

1 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
2 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเมีก อำเภอสิรินธร
3 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
4 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
5 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สามแยกบ้านหนองผือ ถนนหมายเลข 2034 กมที่ 63 อำเภอเขมราฐ

6 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้า สภ.กุดข้าวปุ้น ถนนหมายเลข 2197 กมที่ 1 อำเภอกุดข้าวบุ้น
7 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้า สภ.ม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
8 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ตู้ยามเทพประสิทธิ์ หน้าตลาด อำเภอเขื่องใน
9 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ตู้ยามห้วยขะยุง กม. ที่ 313-314 อำเภอวารินชำราบ

10 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ ตู้ยามบ้านแคน อำเภอสำโรง
11 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ สี่แยกบ้านนาไฮ กม.ที่ 10 อำเภอตระการพืชผล
12 จุดตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งเทิง กม.ที่ 32 อำเภอเดชอุดม
13 จุตตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ บ้านโนนแสงเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น

จุดคัดกรองรอง

จุตตรวจคัดกรอง ตั้งอยู่ ณ หน้าปั้ม ปตท.ชนะชัย ถนนอุบล-ตระการฯ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานึ

ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่พำนักอาศัยนั้นโดยทันที่ที่เดินทางมาถึง และให้ใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ หรือระบบติตตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเดชั่นตามที่ทางราชการกำหนด หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังหรือคัดกรองอาการทุกกรณี

หากบุคคลดังกล่าวจะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดอุลราชธานี ก่อนครบระยะวลา 14 วัน ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในภูมิลำเนาหรือพื้นที่พำนักอาศัยด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ด่านคัดกรอง-โควิด19-02.jpg
ด่านคัดกรอง-โควิด19-03.jpg