Head Inside
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
Menu Home
 

 

ไกด์อุบล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ ติดกับ ประเทศ ลาว และ ตะวันออกติดกับประเทศ เวียดนาม

          ประเทศกัมพูชาปกครองระบบกษัตริย์ โดยกษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้ กฏหมายรัฐธรรมนูญ กัมพูชามีกษัตริย์สืบทอดมาตั้งแต่
ในยุคเทวราชของสมัยพระนคร กษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ประสูติที่กรุงพนมเปญ เมื่อปี 1922 ทรงขึ้นครองราชย์ในปี 1941 ครั้นถึงปี 1955 จึงทรงสละราชสมบัติ แต่ยัง คงกุมอำนาจไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรี ประมุขของประเทศ
และ แม้กระทั่งในตำแหน่งประธานธิบดี ในปี 1970 นายพล ลอนนล ก่อรัฐประหาร สมเด็จพระนโรดมสีหนุ ต้องเสด็จลี้ภัยไปยังเป่ยจิง และ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เขมรแดง เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอำนาจ ได้ในปี 1975 จึงทรงเสด็จกลับคืนสู่พนมเปญ แต่พระองค์กลับถูกพันธมิตร กักตัวไว้หลังเวียดนามขับไล่รัฐบาลเขมแดงออกไปในปี 1979 พระองค์ทรงตั้งตนเป็นประธานาธิบดีพลัดถิ่นของแนวร่วมต่อต้านเวียดนาม ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน และ เกาหลี เหนือ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 หลังจากการเลือกตั้งที่สหประชาชาติเป็นผู้จัดขึ้น กัมพูชาได้กลายเป็นประเทศที่ ปกครองโดยพระมหากษัตริย์โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด มีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นประมุขของประเทศ เจ้านโรดมรณฤทธิ์ผู้เป็นโอรส เป็น นายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งหลังจากนั้น ในขณะที่ นายฮุนเซ็น หัวหน้าคณะชุดเก่า ที่ได้รับการสนับสนุนจาก เวียดนาม เป็น นายกรัฐมนตรีอันดับที่สอง ในปี ค.ศ. 1997 ฮุนเซ็นได้ก่อรัฐประหารต่อต้านนายกรัฐมนตรีอันดัยที่ หนึ่ง จนอีกฝ่ายหนึ่งต้องลี้ภัยไปยังฝรั่งเศส จนกระทั่ง นาย ฮุนเซ็นได้รวบรวมอำนาจได้สำเร็จ และ นำสันติสุขกลับคืนสู่กัมพูชาอีกครั้ง กัมพูชาได้รับการยอมรับเข้า เป็นสมาชิกของอาเซียน ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999

          การเดินทางเข้ากัมพูชาต้องมีพาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอาย ุและ ไม่เกิน 6 เดือน สามารถติดต่อขอรับวีซ่า โดยเสียค่าธรรมเนียม คนละ 1000 บาท พร้อมด้วย รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อม สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ได้ที่สถานฑูตกัมพูชา โทร. 02-254-6630 โทรสาร 02-253-9859

ปราสาทนครวัด Angkor Wat
เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระวิษณุ  

ปราสาทบายน Bayon
เป็นพุทธสถานลัทธิมหายาน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นศิลปะเขมรแบบบายน

ปราสาทพนมบาแค็ง Phnom Bakeng
เป็นเทวะสถานฮินดู ลัทธิไศวะนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด พระเจ้ายโศวรมัน ทรงสร้างให้เป็นศูนย์กลางของเมืองพระนคร เมืองหลวงที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ เมื่อราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นศิลปะเขมรแบบ Bakeng

ปราสาทพระขรรค์ Preah Khan
เป็นพุทธสถานลัทธินิกายมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี ค.ศ.1191 ตรงบริเวณที่พระองค์ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพจาม เป็นศิลปะเขมรแบบบายน 

ปราสาทตาพรหม Ta Prohm
เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี ค.ศ.1186 ศิลปะเขมรแบบบายน จารึกพบที่ปราสาทแห่งนี้ กล่าวถึงการสร้างปราสาท ความว่า "บุรีชื่อ ราชวิหาร (ปราสาทตาพรหม) นี้ มีองค์ใดโอ่อ่าด้วยทองคำสว่างพร่างพราวด้วยเพชร

ปราสาทบากอง Bakong
เป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ทรงสร้างเมื่อปี ค.ศ.881 ให้เป็นศูนย์กลางของเมืองหริหราลัย เมื่อหลวงของพระองค์  เช่นเดียวกับการสร้างปราสาทพนมบาเค็ง เป็นศูนย์กลางของเมืองพระนครของพระเจ้ายโศวรมัน

ปราสาทพระโค Phra Ko
ปราสาทพระโค (โคศักดิ์สิทธิ์ พาหนะของพระศิวะ) สร้างโดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เมื่อปี ค.ศ.879 ศิลปะเขมรแบบ Phra Ko

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ThevEastern Mabon
เป็นเทวสถานฮินดู ลัทธิไศวะนิกาย สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรวรมัน (ค.ศ.944-968) ปี ค.ศ.952 กลางบารายตะวันออก เป็นศิลปะเขมรแบบ Kor Ker

พลับพลา The Terrace of Eleptants
สร้างเมื่อราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็ดออกทอดพระเนตรงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีสวนสนาม เป็นต้น เป็นศิลปะเขมรแบบ Bayon

 

Footer
copyright 2005 www.GuideUbon.com
เธชเธ™เธ‡.เน„เธเธ”เนŒเธญเธธเธšเธฅ 89/1 เธ–.เธžเน‚เธฅเธฃเธฑเธ‡เธคเธ—เธ˜เธดเนŒ เธ•.เนƒเธ™เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เธญเธธเธšเธฅเธฃเธฒเธŠเธ˜เธฒเธ™เธต 34000
contact us : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511