<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-
ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้

5 เรื่องเด็ด เกร็ดอาเซียน

อุบลราชธานี เมืองหลวงอาเซียนแห่งอีสาน
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้ว ยังถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่ออาเซียน ระหว่างไทย ลาว และกัมพูชาอีกด้วย อะไรคือจุดแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี เชิญติดตามชม

ASEAN UBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอาเซียน

บันทึกอาเซียน : หนังสือเรียนเขมร
“รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้ง  ชนะร้อยครั้ง”  ยังคงเป็นคำกล่าวที่จริงแท้ ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร เวียดนาม พม่า ต่างรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี  บางคนไม่เพียงแต่พูดภาษาไทยได้เท่านั้น  หากแต่สามารถอ่านออกเขียนได้เลยทีเดียว  ขณะที่คนไทยแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเลย  ยกตัวอย่างเช่น  นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบางคน ตอบข้อสอบว่า “กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศ …พม่า…”

ตาบอดคลำอาเซียน : วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ กับ ประภัสสร เสวิกุล
นาทีนี้ถ้าใครในประเทศไทยไม่พูดถึงประชาคมอาเซียน ก็อาจถูกมองว่าเชยตกขอบ ดังนั้น ทุกหนทุกแห่งจึงต้องมีการประชุม การเสวนา หรือการบรรยายเรื่องอาเซียน แทบจะทุกเวทีและทุกโอกาส แต่ถ้าถามว่าพูดไปแล้วได้ผลอย่างไร ก็เห็นจะต้องอ้างอิงผลการตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ที่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้จักประเทศอาเซียน เพียงแค่ชื่อประเทศ ธงชาติและชุดแต่งกายประจำชาติเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยเขียนในคอลัมน์ “วันเว้นวันฯ” และพูดถึงในที่ต่างๆ มาหลายครั้งหลายคราแล้วล่ะครับ 

คนอุบลฯ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนภาษาอังกฤษ English for life
ท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล และมิสเตอร์ปีเตอร์ เปิดโอกาสที่ดีสำหรับทุกท่านที่สนใจจะพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับวิทยากรเจ้าของภาษา อารมณ์ดีและพูดภาษาไทยได้ดีมาก ห้องเรียนปรับอากาศ หลังหอสมุดวัดไชยมงคล (หลังอุบลพลาซ่า) พร้อมกับหลักสูตรที่มาตรฐาน และวิทยากรมีประสบการณ์สอนภาาาอังกฤษในประเทศไทยมากว่า 14 ปี เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานและขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ติว NT, และ Top Test ข้อสอบทั่วไป รวมทั้งโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511