<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-


สืบเนื่องมาจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติให้ดำเนินโครงการหอพักสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจผู้ประกอบการหอพักให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507

สืบเนื่องมาจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติให้ดำเนินโครงการหอพักสีขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจผู้ประกอบการหอพักให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 เพื่อป้องกันและปิดกั้นยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในหอพักและนักเรียน นักศึกษาในหอพักได้รับการดูแลคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ให้หอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองนั้น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 น.นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรหอพักสีขาวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยหอพักที่ได้รับมอบโล่ต้องเป็นหอพักที่ปฏิบัติตามกฎหมายและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ตั้งแต่ 14 – 20 ตัวชี้วัดตามที่กำหนด ซึ่งมีหอพักผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด เป็นหอพักสีขาว 5 ดาว จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย หอพักหญิงวรรณวงศ์,หอพักชายฉวีวรรณ,หอพักหญิงสิงห์คง,หอพักชายชัยสงวน,และหอพักชาย RT Dormitory

นอกจากนี้ในส่วนของหอพักที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 14 – 19 ตัวชี้วัด เป็นหอพักสีขาว 2,3 และ 4 ดาว มีจำนวน 26 แหล่งประกอบด้วยหอพักหญิงอภิญญา,หอพักหญิงอนวัช,หอพักพอกพูนทรัพย์,หอพักหญิงจตุพร,หอพักชายจตุพร,หอพักชายบัวหลวง วิลเลจ,หอพักหญิงบัวหลวง วิลเลจ,หอพักหญิงนุจรินทร์ 1,หอพักหญิงแม่สาคร,หอพักหญิงมีสุข,หอพักชายดีจริง แมนชั่น,หอพักหญิงดีจริง แมนชั่น,หอพักหญิงปัทมาพร,หอพักหญิงพ่อ-แม่ไทย,หอพักชายสกุณา,หอพักหญิงสิริพรรณ,หอพักชายสิริพรรณ,หอพักหญิงสินทรัพย์ธานี,หอพักหญิงบ้านอยู่สบาย,หอพักหญิงใบเฟิร์น,หอพักหญิงสำราญ 2,หอพักหญิงนามสา 1,หอพักหญิงศรีวิไลแมนชั่น,หอพักหญิงพนิตรวี,และหอพักชายพนิตรวี

อนึ่งในส่วนของเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 20 ตัวประกอบด้วย 1.ป้ายชื่อหอพัก(ระบุเพศ)2.สมุดทะเบียนพัก 3.แสดงใบอนุญาตตั้งหอพักและใบอนุญาตผู้จัดการหอพักไว้ในที่เปิดเผย 4.ติดระเบียบประจำหอพักไว้ในที่เปิดเผย 5.ติดป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติดไว้ให้เห็นชัดเจน มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เครื่องอำนวยความสะดวก 6 .จัดบริเวณภายในหอพักเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ มีที่จอดรถ ตู้ยาสามัญฯ ราวตากผ้า ถังขยะ 7.เจ้าของและผู้จัดการหอพัก ดูแล เอาใจใส่ผู้พักอย่างสม่ำเสมอและอยู่ประจำ 8.ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในเวลาตรวจเยี่ยม 9.มีบันไดหนีไฟ/เครื่องมือดับเพลิงหรือระบบเตือนภัยตามระเบียบที่กำหนด 10.ไม่มีหญิงชายอยู่ปะปนกัน 11.ห้องต้อนรับแขก 12.สถานที่สำหรับนันทนาการ/กีฬา/ดนตรี 13.ห้องสมุด / ห้องอ่านหนังสือและห้องปฏิบัติศาสนกิจ 14.ไม่มีการขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรือถูกร้องเรียน 15.ผู้พักทุกคนได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 16.เจ้าของและผู้จัดการให้ความร่วมมือในการประชุมและร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน / สถานศึกษาจัด 17.เรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆไม่เอาเปรียบผู้เข้าพัก 18.มีระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ เครื่องสำรองน้ำ 19.ห้องนอนถูกหลักอนามัย อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเพียงพอ และ20.มีสวัสดิการแก่ผู้เข้าพัก เช่น ทุนการศึกษา

สุกัญญา กุทอง : ข่าว
ทาริกา แก้วขาว : ภาพ


ที่มา :RTV multimedia วันที่ (1/3/2551 10:12:29)
www.rtvdd.tv

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511