<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

เลือกตั้ง สว.อุบลฯ นายถนอม ส่งเสริม อดีตรองผวจ.อุบลฯ เฉือนคู่แข่งลอยลำเข้าวิน
ผลการเลือกตั้ง สว.อุบลฯ นายถนอม ส่งเสริม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเลือกตั้งเป็น สว. ด้วย คะแนน 117,479 คะแนน ชนะนายเรืองยศ โภคกุลกานนท์ไปเเค่ 3,000 คะแนน

สืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดนั้น

สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า นายถนอม ส่งเสริม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 11 ได้คะแนน มาเป็นอันดับ 1 จำนวน 117,479 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายเรืองยศ โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 7 ซึ่งได้คะแนน จำนวน 114,494 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนในลำดับ 3 คือนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 6 ได้คะแนน 108,944 คะแนน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ครั้งนี้ จำนวน 10 คน

ในส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวน 709,748 คน คิดเป็น 57.55% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดที่มีจำนวน 1,233,100 คน ซึ่งตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไว้ ที่ 60 % สำหรับบัตรเสียมี จำนวน 49,625 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 56,189 ใบ ซึ่งถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิน้อยหากเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

ด้านนายถนอม ส่งเสริม ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณประชาชน ทีมงาน ตลอดจนครอบครัว กับคะแนนเสียงจำนวน 117,479 คะแนนที่ตนได้รับ และสิ่งที่อยากทำเป็นอันดับแรกหลังการได้รับเลือกตั้งเป็น สว. คืออยากพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับปากท้องของประชาชน ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตรเรื่องน้ำ เพราะหากไม่มีน้ำภาคเกษตรก็ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากดินที่สามารถปรับปรุงให้ดีได้ เหตุที่ต้องพิจารณาน้ำเพื่อการเกษตรเพราะปัจจุบันน้ำมีความขาดแคลน และนอกจากจะขาดแคลนแล้วยังเน่าเสีย ซึ่งมลภาวะเป็นพิษที่เกิดขึ้นกับน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องยิบยกขึ้นมาคุยกัน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกกรณี ว่าทำอย่างไรความขาดแคลน ความเสมอภาคการใช้น้ำในด้านต่างๆและคุณภาพของน้ำจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความสมดุลความพอดีและความพอเหมาะ เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

สุกัญญา กุทอง : ข่าว
ทาริกา แก้วขาว : ภาพ


ที่มา :RTV multimedia วันที่ (4/3/2551 10:39:57)
www.rtvdd.tv
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511