Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile

เลือกตั้ง สว.อุบลฯ นายถนอม ส่งเสริม อดีตรองผวจ.อุบลฯ เฉือนคู่แข่งลอยลำเข้าวิน
ผลการเลือกตั้ง สว.อุบลฯ นายถนอม ส่งเสริม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเลือกตั้งเป็น สว. ด้วย คะแนน 117,479 คะแนน ชนะนายเรืองยศ โภคกุลกานนท์ไปเเค่ 3,000 คะแนน

สืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดนั้น

สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า นายถนอม ส่งเสริม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 11 ได้คะแนน มาเป็นอันดับ 1 จำนวน 117,479 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายเรืองยศ โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 7 ซึ่งได้คะแนน จำนวน 114,494 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนในลำดับ 3 คือนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 6 ได้คะแนน 108,944 คะแนน โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ครั้งนี้ จำนวน 10 คน

ในส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวน 709,748 คน คิดเป็น 57.55% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดที่มีจำนวน 1,233,100 คน ซึ่งตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไว้ ที่ 60 % สำหรับบัตรเสียมี จำนวน 49,625 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 56,189 ใบ ซึ่งถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิน้อยหากเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา

ด้านนายถนอม ส่งเสริม ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณประชาชน ทีมงาน ตลอดจนครอบครัว กับคะแนนเสียงจำนวน 117,479 คะแนนที่ตนได้รับ และสิ่งที่อยากทำเป็นอันดับแรกหลังการได้รับเลือกตั้งเป็น สว. คืออยากพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับปากท้องของประชาชน ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตรเรื่องน้ำ เพราะหากไม่มีน้ำภาคเกษตรก็ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากดินที่สามารถปรับปรุงให้ดีได้ เหตุที่ต้องพิจารณาน้ำเพื่อการเกษตรเพราะปัจจุบันน้ำมีความขาดแคลน และนอกจากจะขาดแคลนแล้วยังเน่าเสีย ซึ่งมลภาวะเป็นพิษที่เกิดขึ้นกับน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องยิบยกขึ้นมาคุยกัน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกกรณี ว่าทำอย่างไรความขาดแคลน ความเสมอภาคการใช้น้ำในด้านต่างๆและคุณภาพของน้ำจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความสมดุลความพอดีและความพอเหมาะ เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

สุกัญญา กุทอง : ข่าว
ทาริกา แก้วขาว : ภาพ


ที่มา :RTV multimedia วันที่ (4/3/2551 10:39:57)
www.rtvdd.tv

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700