<>--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--
-

                     วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 10.30 น. นางวิภาภรณ์ หลักเขต นักวิชาการแรงงาน 7 สำนักงานกรมการจัดหางาน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างงานต่างชาติ โดยกำหนดรับสมัครทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2550 – 12 ตุลาคม 2550 ในวันเวลาราชการ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย์สอบใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง โดยมีประเภทงานที่รับสมัคร ดังนี้คือ งานโรงงาน งานก่อสร้าง งานเกษตรกร งานเลี้ยงสัตว์ งานประมง และงานบริการ เช่น งานในโกดังแช่เย็นหรือแช่แข็ง งานเก็บวัสดุรีไซเคิล หรืองานขาย

                   คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18-39 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2512 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2532, รับสมัครทั้งเพศชายละเพศหญิง, วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป, สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ, ไม่มีประวัติถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

                  หลักฐานการรับสมัคร มีดังนี้คือ สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด, สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 2 ชุด, วุฒิการศึกษา โดยจะต้องนำเอาฉบับจริงมาด้วย, ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือนจำนวน 2 ชุด, รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน, เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาทะเบียนสมรส สมรส สำเนาใบสำคัญการหย่า และเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบภาษาเกาหลี จำนวน 1,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี หรือโทรติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 045-284-4457

 

 

 

 

RTVnews
ท่านสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันได้ทาง ราชธานีเคเบิลทีวี ช่อง 6
เวลา 14.00 น.  16.00 น. และ 18.30 น. (สด)
RTV ทีวีชุมชน เพื่อคนอุบลฯ  โทร. 045-265111
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511