<ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน : อีสาน : อุบลราชธานี>-ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน : อีสาน : อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน : อีสาน : อุบลราชธานี-
-วารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556

               ประวัติศาสตร์ ถือเป็นศาสตร์ที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้า ความเป็นมาของตนเอง ประเทศชาติและภูมิภาค ผู้ใดขาดซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ก็เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นขาดซึ่งรากเหง้าของตน และไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ว รังแต่จะล้มเมื่อใดก็ได้เมื่อมีพายุพัดมา ดังนั้น การที่เรารู้ถึงรากเหง้าความเป็นมาที่แท้จริงทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังส่งผลต่อการดำรงอยู่ทางด้านวัฒนธรรม ทำให้ ไม่ตกเป็นทาสทางวัฒนธรรมของชาติอื่นได้ง่าย อีกทั้งการมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน ยังสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจกันในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

               และในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 นี้ จำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน ทั้งนี้เพื่อจะทำให้เราเข้าใจ รักและภูมิใจในความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความสำคัญดังกล่าวสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน อีสานและอุบลราชธานี เพื่อให้ครู คณาจารย์ นักวิชาการนักเรียนและนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองและเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

               การประชุมวิชาการ และประวัติศาสตร์สัญจร “ตามรอยเจ้าคำผง” ครั้งนี้ มีการลงพื้นที่จริงโดยการขับเคลื่อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการครบกระบวนการ เริ่ม เวลา 9.30 – 10.45 น.

               การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเซียน : อีสาน :อุบลราชธานี” - โดยศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์

               การบรรยาย เรื่อง “พื้นอาเซียน : พื้นเมืองอุบลราชธานี” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเวลา

               การบรรยายเรื่อง “ตามรอยเจ้าคำผง : เจ้าผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี” โดย คุณพ่อสุวิชช คูณผล (ปราชญ์เมืองอุบลราชธานี)

               การบรรยาย เรื่อง “โบราณคดีอีสาน:อุบลราชธานี และมรดกโลกอาเซียน (ปราสาทวัดพู- โดย นายขจร มุกมีค่า (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี)

               ในภาคบ่าย มีการบรรยาย เรื่อง “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี” โดย อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสพม. 29) พิธีกรดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน

               สำหรับเส้นทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ และตามรอยเจ้าคำผง...ดังนี้ (อุบลราชธานี–ช่องเม็ก–ปากเซ–เมืองจำปาสัก–ปราสาทวัดพู) โดยเดินทางไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านกระบวนการ ตรวจคนเข้าเมือง ของไทยและลาว ออกเดินทางจากพรมแดนช่องเม็ก เข้าสู่ด่านวังเต่า ของ สปป.ลาว ไปปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก และออกเดินทางมุ่งสู่ บ้านดู่ บ้านแก แขวงจำปาสัก หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชาวอุบล เยี่ยมเยือน บ้านดู่ บ้านแก จุดประวัติศาสตร์ของชาวอุบลก่อนการสร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี และชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

               ในการจัดกิจกรรมสืบสานตำนานเมืองอุบลราชธานี ครั้งนี้ นับเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจงานประวัติศาสตร์ รวมถึงการศึกษาความเป็นมาของบรรพชน ซึ่งได้เสียสละสร้างบ้านเมืองให้มีที่อยู่ ที่ทำกิน และอาณาเขตการปกครองในสมัยต่างๆ อีกด้วย

               ประเด็นสำคัญ คือมีนักโบราณคดี มีนักประวัติศาสตร์ระดับภูมิภาค ระดับชาติได้มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสืบค้นอ้างอิงให้ตรงกันหรือมีความเห็นต่างกัน อันจะไปสู่กระบวนการของการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง

               ในนามชาวอุบลราชธานี ขออขบคุณคณะวิทยากร และหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้เรียนทุกระดับที่สนใจใฝ่รู้เข้าร่วมกรรมสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ และควรจะมีการจัดเวทีเสวนาทุกเดือน เพื่อให้คนอุบลราชธานี และนักประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สมบูรณ์

               ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ชาติไทย จะต้องมีเป็นองค์ความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานต่อไป.


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511