<ศูนย์ความรู้กินได้ อบรมจนท. ห้องสมุด ปชช.อบ. “ทำงานสนุก ทุกอย่างเป็นไปได้”>-ศูนย์ความรู้กินได้ อบรมจนท. ห้องสมุด ปชช.อบ. “ทำงานสนุก ทุกอย่างเป็นไปได้”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ศูนย์ความรู้กินได้ อบรมจนท. ห้องสมุด ปชช.อบ. “ทำงานสนุก ทุกอย่างเป็นไปได้”-
-

            23 กุมภาพันธ์ 2553 --- อุบลราชธานี --- โครงการศูนย์ความรู้กินได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ “พลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กร” และ “การแบ่งปันด้วยวิกิพีเดีย & บล็อก และการค้นหาข้อมูล” แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เตรียมความพร้อม “ทำงานสนุก ทุกอย่างเป็นไปได้” รับการเปิดห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีโฉมใหม่ ในรูปแบบ “ศูนย์ความรู้กินได้”

            นายนพดล วีรกิตติ หัวหน้าโครงการศูนย์ความรู้กินได้ กล่าวว่า “โครงการศูนย์ความรู้กินได้ ได้วางแผนพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็น “ผู้จัดการความรู้” หรือ Knowledge Manager จึงได้จัดอบรมเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับพัฒนาการให้บริการในห้องสมุดแก่บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรม “เพิ่มพลังสมองด้วยมายด์แมป” และ “เก่งงาน เก่งคิด ใช้ชีวิตเปี่ยมประสิทธิภาพ” พร้อมจัดดูงานแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC อุทยานการเรียนรู้ TK Park และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Museum Siam ไปแล้ว ในครั้งนี้จึงได้จัดการอบรมในเรื่อง “พลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กร” และ “การแบ่งปันด้วยวิกิพีเดีย & บล็อก และการสืบค้นข้อมูล” เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเปิดให้บริการในรูปแบบ “ศูนย์ความรู้กินได้” ในเดือนเมษายน 2553 นี้”

            การอบรม ‘พลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กร’ เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองออกมา ซึ่งจะช่วยให้บรรณารักษ์ห้องสมุดได้มีเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์บริการทางความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถดึงดูดสมาชิกและประชาชนทั่วไปให้นำความรู้ไปต่อยอดทางการทำกินได้ ส่วนการอบรม ‘การแบ่งปันด้วยวิกิพีเดีย & บล็อก และการค้นหาข้อมูล’ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำการเขียนวิกิพีเดีย และการเขียนบล็อก (Blog) เพื่อแบ่งปันความรู้สู่ประชาชนทั่วไปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา

            “การดำเนินงานห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัยการให้บริการที่ทันสมัย หลากหลาย และดำเนินการด้วยผู้ให้บริการที่มีความรู้ความสามารถ โครงการศูนย์ความรู้กินได้จึงมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้สามารถให้บริการได้มากกว่าการให้บริการในบริบทบรรณารักษ์ทั่วไป ด้วยการเปิดมุมมองการให้บริการ และการจัดอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ วิชาชีพ และการให้บริการ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ด้วยแนวคิด “ทำงานสนุก ทุกอย่างเป็นไปได้” นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เชิญบรรณารักษ์จากห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมอบรมด้วย เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อีกด้วย” นายนพดลกล่าวสรุป

ข้อมูลสำหรับกองบรรณาธิการ

            “โครงการศูนย์ความรู้กินได้” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ สบร. กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์ความรู้กินได้” ซึ่งจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและบริการของท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมทั้งจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความสนใจในการเรียนรู้ของชุมชน โดยดำเนินงานที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบ

            "โครงการศูนย์ความรู้กินได้" จะช่วยส่งเสริมให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ และการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านการให้บริการในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าความรู้ดั้งเดิมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และการต่อยอดความรู้ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ โดยมีส่วนของห้องสมุดที่บรรจุเนื้อหาและมัลติมีเดีย ทั้งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและบริการของท้องถิ่นนั้นๆ การรวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมวดที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก และยังมีส่วนกิจกรรมที่จะเป็นส่วนเสริมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น อาทิ การจัดสัมมนาเพื่อการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุและฐานข้อมูลวัสดุ การให้คำปรึกษาและค้นคว้าข้อมูล รวมถึงการจัดฝึกอบรมทักษะต่างๆ

            ทั้งนี้ โครงการฯ ยังคงให้ความสำคัญกับภารกิจหลักของห้องสมุดประชาชนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ด้วยการให้บริการหนังสือและสื่อความรู้ในหมวดต่างๆ อย่างครบถ้วนทั้งปริมาณและคุณภาพ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511