<การบินไทยโปรโมชั่นตั๋ว กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ไป-กลับ 5,180.->-การบินไทยโปรโมชั่นตั๋ว กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ไป-กลับ 5,180.--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-การบินไทยโปรโมชั่นตั๋ว กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ไป-กลับ 5,180.--
-

               การบินไทยจัดโปรโมชั่นจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ ทั้งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ ภายในประเทศ 11 เส้นทาง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

               นายพฤทธิ์ บุปผาคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553   เป็นวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท การบินไทยฯ    ครบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งเป็นการขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจ  ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษในเส้นทางไป-กลับ ภายในประเทศ ทั้งชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด


               ผู้โดยสารสามารถออกบัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2553   และสามารถใช้บัตรโดยสารราคาพิเศษเดินทางได้ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม    ถึง    30 มิถุนายน 2553   โดยราคาโปรโมชั่นและอายุของบัตรโดยสาร ดังนี้

เส้นทางไป-กลับ   

ราคาบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ

ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด

 

 (อายุบัตรโดยสาร 1 เดือน )

(อายุบัตรโดยสาร 14 วัน )

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 

10,580 บาท

5,190 บาท

กรุงเทพฯ – เชียงราย 

11,990 บาท

6,170 บาท

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

8,770 บาท

4,800 บาท

กรุงเทพฯ – อุดรธานี

9,080 บาท

4,910 บาท

กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

9,4 60 บาท

5,180 บาท

กรุงเทพฯ – กระบี่ 

11,810 บาท

6,030 บาท

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต  

12,220 บาท 

6,330 บาท

กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 

10,360 บาท

5,020 บาท

กรุงเทพฯ – สมุย

13,320 บาท

8,620 บาท

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

13,150 บาท 

6,980 บาท

เชียงใหม่ – ภูเก็ต (เที่ยวเดียว) 

9,685 บาท

5,660 บาท

               ทั้งนี้ ราคาดังกล่าว รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว และผู้ที่ซื้อบัตรโดยสาร ราคาพิเศษนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ที่กำหนดไว้ -

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511