<ผลการประกวดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 18>-ผลการประกวดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 18-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลการประกวดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ 18-
-

               นางรจนา   กัลป์ตินันท์   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี    เปิดเผยว่า  ตามที่หน่วยศึกษานิเทศน์    สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำคณะครู – นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด / แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั้งที่  18  ประจำปี   2553   ในระหว่างวันที่  11 – 12   มิถุนายน  2553  ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   โดยส่งครู – นักเรียน  เข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  จำนวน   125  กิจกรรม    ผลการประกวดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับรางวัลจำนวน  92  รางวัล และเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น    ระดับประเทศ   ประจำปี  2553      ระหว่างวันที่  30  กรกฎาคม - 1 สิงหาคม  2553  ณ  ศูนย์ประชุมและการแสดงอิมแพค  เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ดังรายการต่อไปนี้

ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง )  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ( ม.1-3 )

เด็กชายนัทพล    ชมอินทร์      โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร

ครูผู้ควบคุม      นางสุกัญญา        ไขแสง

ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) การประกวดการผลิตสื่อการสอนกลุ่มปฐมวัย

นายวิชาญ   ไทยแท้                                โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร

ชนะเลิศ ( ระดับเหรียญทอง ) การประกวดการผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววริยา   พุฒพิมพ์         โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร

               สำหรับผลการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  จะแจ้งผลให้ทราบในลำดับต่อไป-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511