<เปิด “ศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุด ปชช.อุบล” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอุบลฯ>-เปิด “ศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุด ปชช.อุบล” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เปิด “ศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุด ปชช.อุบล” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอุบลฯ-
-

               เปิด “ศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี” มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชาวอุบลฯ

               ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา นายชาตรี ดำเรกศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน ผู้อำนวยการ สบร. พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.และ สบร. ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี” แหล่งความรู้เพื่อการทำมาหากินของชาวอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง ชี้ช่องทางใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่เป็นสากลผสมกับจุดเด่นและคุณลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น เจาะตลาดสร้างคุณภาพชีวิตบนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอกย้ำห้องสมุดเป็นของประชาชนด้วยบริการใหม่ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่องความรู้กินได้ และนิทรรศการเปิดตัว “เฮ็ดจังสิเด้อ จังสิมีโอกาส”

               ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เปิดเผยว่า  “สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) ในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีหน้าที่หลักในการบริหารองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความคิดในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการทำมาหากินของคนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ความรู้กินได้” โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้เพื่อการทำมาหากินของคนในชุมชน โดยคำว่า “ศูนย์ความรู้กินได้” มาจากประโยคที่ว่า “เพราะความรู้....ใช้ทำมาหากินได้” และใช้สัญลักษณ์โครงการฯ เป็นรูปหนังสือมีประตูอยู่ตรงกลาง แสดงถึงช่องทางใหม่ของการนำความรู้ไปใช้ทำมาหากินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นต้นแบบ เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอื่นๆ สามารถนำรูปแบบนี้ไปพัฒนาห้องสมุดของตนได้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพ เพื่อที่จะสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้แก่สินค้าและบริการของตัวเองต่อไปได้

               ศูนย์ความรู้กินได้ เกิดขึ้นจากความต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการทำมาหากินของคนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการคัดสรรองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำมาหากินในแต่ละพื้นที่ บนพื้นฐานของแนวคิด “การทำมาหากินด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ “ความรู้” เป็น “ทุน” ในการทำมาหากิน

                ศูนย์ความรู้กินได้เป็นรูปแบบการจัดการ ที่นำมาใช้พัฒนาให้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ และการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการให้บริการในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าความรู้ดั้งเดิมเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และการต่อยอดความรู้ด้วยวิทยาการ สมัยใหม่ ได้แก่ หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย วัสดุ และสื่อความรู้อื่นๆ พร้อมด้วยบริการ กล่องความรู้กินได้ รวบรวมสื่อความรู้ ไว้ในกล่องตามหัวเรื่องอาชีพนั้นๆ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องเอนกประสงค์เปิดให้บริการแก่กลุ่มสมาชิกมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ห้องวัสดุ จัดแสดงตัวอย่างวัสดุที่น่าสนใจให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้ศึกษา นิทรรศการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ กิจกรรมเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถ ในรูปแบบเสวนา เวิร์คช๊อบ และอื่นๆ ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่องในทุกอาทิตย์ และเว็บไซต์ความรู้กินได้ www.kindaiproject.net

               นิทรรศการแรกที่จัดแสดง ณ ศูนย์ความรู้กินได้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อว่า “เฮ็ดจังสิเด้อ จังสิมีโอกาส” เป็นการนำเสนอมุมมองและแนวคิดของการสร้างโอกาสใหม่ของสินค้า และบริการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ที่ประชาชนส่วนใหญ่เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเรามุ่งหวังให้นิทรรศการนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และชี้ให้ทุกท่านได้เห็นโอกาสใหม่ๆ ของการผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ และให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ว่า “ห้องสมุดประชาชนทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารข้อมูลและสื่อความรู้ต่างๆ แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยมีบทบาทและหน้าที่หลักครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านสังคม มาหลายทศวรรษ การพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์ความรู้กินได้ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนา เพื่อเน้นย้ำบทบาททั้ง 3 ด้าน ให้ชัดเจน และยังได้เพิ่มบทบาททางด้านเศรษฐกิจให้กับห้องสมุดประชาชนอีกด้วย เพราะเมื่อเศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตดี สังคมก็จะดีตามไปด้วย”

               ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับบริการต่างๆ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4524 2537 ได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 20.00 น. (ไม่มีวันหยุด) หรือ www.kindaiproject.net

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการศูนย์ความรู้กินได้

ณัฐวุฒิ บุญรินทร์ / ปรีดี กองแก้ว / ผ่องศรี อรอินทร์

ส่วนงานมวลชนสัมพันธ์
โทร./ โทรสาร 0-4524 2537

 

ปิยาภรณ์ จุลละบุษปะ  
ส่วนงานมวลชนสัมพันธ์
โทร.  0-2686 2999 ต่อ 516 โทรสาร  0-2686-2902
email: piyaporn@kc.okmd.or.th

 


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511