<คณะพยาบาล ม.อุบลฯ ตามรอยเท้าสมเด็จย่า หว่านเมล็ดพันธุ์ “พยาบาลชุมชน”>-คณะพยาบาล ม.อุบลฯ ตามรอยเท้าสมเด็จย่า หว่านเมล็ดพันธุ์ “พยาบาลชุมชน”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะพยาบาล ม.อุบลฯ ตามรอยเท้าสมเด็จย่า หว่านเมล็ดพันธุ์ “พยาบาลชุมชน”-
-

               เนื่องในวันที่  21 ตุลาคมของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล   และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และทรงเป็นผู้วางรากฐานการพยาบาลให้กับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

               วันนี้  (21  ตุลาคม 2553) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาล  ได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2553 ขึ้น ณ ห้องประชุมดอนมดแดง ชั้น 4 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า     การจัดงานในครั้งนี้    เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย  และเพื่อรวมพลังคณะอาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   และการจัดงานวันนี้ถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะพยาบาลศาสตร์

               โดยกิจกรรมในช่วงเช้า     เป็นการประกอบพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  สำหรับช่วงบ่ายจะได้นำนักศึกษามอบเข้าสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ในโครงการลูกฮักลูกแพง ซึ่งมีผู้สนใจแสดงความจำนงขอเป็นพ่อฮักแม่ฮัก ให้แก่นักศึกษาในสองตำบล คือ ตำบลเมืองศรีไคและ ต.ธาตุ  อ.วารินชำราบ   เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตและบริบทของชุมชน     ตามอัตลักษณ์ของคณะฯที่ต้องการสร้างนักศึกษาให้เป็นพยาบาลชุมชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป.
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511