<สื่อเด็กอีสานผนึกกำลังหอบ 9 โครงการถอดบทเรียน เสริมพลังที่โขงเจียม>-สื่อเด็กอีสานผนึกกำลังหอบ 9 โครงการถอดบทเรียน เสริมพลังที่โขงเจียม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สื่อเด็กอีสานผนึกกำลังหอบ 9 โครงการถอดบทเรียน เสริมพลังที่โขงเจียม-
-

               18 มกราคม 2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี : ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) ร่วมกับโครงการติดตามหนุนเสริมฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและการประเมินผลแบบเสริมพลังที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการทั้ง 9 ที่ ศสอ.รับผิดชอบอยู่ว่าตลอด 6 เดือนแรกของการทำงานนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  และแต่ละโครงการสามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  ซึ่งในปี2553 ศสอ.ตั้งเป้าว่าจะมีการขับเคลื่อนประเด็นร่วมเรื่องสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นที่กำลังมีปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควรจนนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย  เพื่อลดปัญหานี้แต่ละโครงการจะต้องนำประเด็นปัญหานี้เข้าไปบูรณาการกับโครงการเดิมด้วย 

               สำหรับวิทยากรกระบวนการที่มาดำเนินการอบรมครั้งนี้ได้มือโปรอย่าง  ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ  จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มาช่วยให้เครื่องมือและโจทย์เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล  โดย อ.ธีรเดช  ใช้วิธี EE (Empowerment  Evaluation)หรือการประเมินแบบเสริมพลังเป็นกลยุทธ์ในการประเมิน  ส่วนโครงการที่เข้าร่วมมีทั้งหมด 8 โครงการจากทั้งหมด 9 เพราะติดภารกิจสำคัญ 1 โครงการแต่ก็ยังมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมดถึง 50 คน

               การอบรมใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน คือในวันที่ 17-18 มกราคม 2554 ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยหากเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่จะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านพ้นระยะเวลา 2 วันไปแล้วหลายโครงการสามารถถอดบทเรียนของตัวเองได้ค่อนข้างชัดเจน  ซึ่งนั่นจะมีผลในการนำไปใช้วางแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ต่อไป 

               ผศ.ชื่น  ศรีสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ผู้คร่ำหวอดในวงการด้านงานพัฒนาชุมชน  และนั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาโครงการ  และมานั่งฟังพร้อมกับวิเคราะห์การถอดบทเรียนร่วมกับโครงการย่อยตลอด 2 วัน ให้ความเห็นว่า  งานของโครงการทั้งหมดนี้เป็นงานสร้างสรรค์  ซึ่งต้องอาศัยผู้มีจิตอาสาอย่างสูงมาทำงานนี้จึงจะสำเร็จ  และเป็นงานที่ยาก  เพราะต้องขับเคลื่อนท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมจึงเป็นเรื่องลำบากที่จะเปลี่ยนแนวคิดของคน  ฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการให้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย  และหากจะทำให้ได้อย่างยั่งยืน  เราจะต้องไม่เดินคนเดียว  แต่จะต้องอาศัยบุคคลจากหลายส่วนมาร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน

               สำหรับบรรยากาศการอบรมท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บของจุดบรรจบแม่น้ำสองสาย  ทุกโครงการต่างช่วยกันขุด ช่วยกันค้น และเค้นข้อมูลจากการทำงานจริงในพื้นที่มาใส่ในเครื่องมือที่วิทยากรจากกรุงเทพฯให้ไว้  เพื่อทำการวิเคราะห์หาผลต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น  ถึงแม้จะทำได้ไม่ละเอียดมากนักด้วยข้อจำกัดของเวลา  แต่ก็พอจะรู้วิธีการแล้วซึ่งแต่ละโครงการก็จะต้องกลับไปทำให้สมบูรณ์ในภายหลัง  ซึ่งข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการสังเคราะห์นี้เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในเฟดที่สองของปี 2554 นี้

 

ศสอ. / รายงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511