<จ.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล>-จ.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จ.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล-
-

               รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2554

               วันที่ 20 มิถุนายน 2554  เวลา 11.00 น.   นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี  ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (เนวด้าแกรนด์) อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

               สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2554 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ซึ่งทำการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 2 รุ่นในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดขยายผลในองค์กร เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบปัญหาและแนวทางดำเนินการร่วมกันระหว่างจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานในทุกระดับเพื่อสนองตอบนโยบายของจังหวัด กรม และกระทรวง

               สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งบุคลากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานบริหารบุคคล จำนวน 178 คน และมีท้องถิ่นอำเภอ และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมสังเกตการณ์ ร่วมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

 

ข่าวโดย ไอลดาวรรณ โมคภา
ราชธานีเคเบิ้ลทีวี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511