<กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา>-กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา-
-

               กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมีสถานศึกษาทั่วภาคอีสานตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 90 แห่ง

               เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2554  เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายพิสิษฐ์  เดชวงศ์ญา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 ระดับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ  กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจศึกษาหาความรู้ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง การปกครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งผลให้การเมืองการปกครองของไทยมีความมั่นคง และมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

               สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ มีสถานศึกษา ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วม จำนวน 90 แห่ง โดยจะมีการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทนงศักดิ์  สุขวัฒน์ 
ราชธานีเคเบิ้ลทีวี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511