<ม.ราชภัฎอุบลฯจัดประชุมโครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน>-ม.ราชภัฎอุบลฯจัดประชุมโครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฎอุบลฯจัดประชุมโครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน-
-

               มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีจัดประชุมโครงการความร่วมมือแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดอุบลราชธานี

               วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดเวทีสะท้อนข้อมูลบัญชีครัวเรือนสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบล โครงการความร่วมมือแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะฯจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ณ.ห้องบัวทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

               ดร.เกริกไกร แก้วล้วน ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดตามโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนในระดับตำบล โดยผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยระบบออนไลน์ ตามฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนจังหวัดอุบลราชธานีได้  รวมถึงนำเทคนิคไปจัดเวทีในระดับตำบลเพื่อถ่ายทอดการทำบัญชีครัวเรือนให้กับคนในชุมชน และนำแนวคิดการพัฒนาด้วยการจัดทำบัญชีครัวเรือนไปสู่แผนพัฒนาตำบลในพื้นที่

               สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการระดับตำบล ครู อนามัย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ซึ่งจะมีการประชุมทั้งหมด 5 รุ่นในระหว่างวันที่           23-26 สิงหาคม 2554

ไอลดาวรรณ โมคภา
ราชธานี เคเบิ้ลทีวี อุบล

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511