<วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี 2551>-วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี 2551-
-

               วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปี 2551

นายวิโรฒ  มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

               โดยนายปรีชา สรวิสูตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน นายปรีชา กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อีกทั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การบรรยายความเป็นมาของการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การเสวนาเรื่อง ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรง การกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนสถานศึกษาต่างๆ การโต้วาทีระหว่างโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และ โรงเรียนเดชอุดม ในญัตติ หญิงหรือชายใครคือต้นเหตุของความรุนแรงจาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511