<สพม.29 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา รับการตรวจราชการ>-สพม.29 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา รับการตรวจราชการ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สพม.29 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา รับการตรวจราชการ-
-

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (สพม.29)  จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อรับการตรวจราชการ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มีผู้บริหารการศึกษา   ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา   และการศึกษานอกโรงเรียน   เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย  และรายงานผลการจัดการศึกษา  ณ หอประชุม ธนาภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ถนนเลี่ยงเมือง  ต.กุดลาด  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

                เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายเสน่ห์  ขาวโต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ   ได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา    เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษา และมอบนโยบายในการจัดการศึกษา โดยมี   ผู้บริหารการศึกษา   ประกอบด้วย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 -5       ผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย  และรายงานผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน

                สำหรับสาระสำคัญในการตรวจราชการครั้งนี้     เน้นการติดตามผลการดำเนินงาน   ด้านงบประมาณ       ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา   โครงการ 1 อำเภอ 1ทุน     โครงการป้องกันยาเสพติด    โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน     และการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐด้านต่างๆ   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

                ในการนี้  ดร.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดการศึกษา    ซึ่ง สพม.29 เป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่  และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   ทั้งด้านอาคารสถานที่    การประสานงาน  การบริการประชาชน     ระยะแรกได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง  และภาคเอกชน  บริจาคเงิน กว่า 2 ล้านบาท    เพื่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่ โดยไม่ใช้งบประมาณราชการ  และในส่วนงานด้านวิชาการมีโรงเรียนในสังกัด   มีความก้าวหน้าพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมุ่งมั่นส่งเสริมให้สถานศึกษา  และนักเรียนมีความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี2558  ต่อไป

ปัญญา  แพงเหล่า /ข่าว

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.29

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511