<ชาวอุบลฯ ระดมความเห็น ภาพฝัน มองอนาคตอุบลฯใน 10 ปี อยากจะเป็นอย่างไร>-ชาวอุบลฯ ระดมความเห็น ภาพฝัน มองอนาคตอุบลฯใน 10 ปี อยากจะเป็นอย่างไร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ชาวอุบลฯ ระดมความเห็น ภาพฝัน มองอนาคตอุบลฯใน 10 ปี อยากจะเป็นอย่างไร-
-

               เมื่อเช้าวันนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕) ที่ห้องบัวทิพย์ ๕ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะทำงานปฏิรูปอุบลราชธานี จัดเวทีหารือ วางแผนการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับชาวอุบลฯในหัวข้อ ภาพฝัน มองอนาคตอุบลฯใน ๑๐ ปี อยากจะเป็นอย่างไร ร่วมกันวางแผนการจัดเวทีโซน หารือรูปแบบและกระบวนการจัดเวทีตามโซนต่างๆ

               จากการประชุมชี้แจงโครงการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการสมัชชาปฏิรูปอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อสรุปโดยมีการแบ่งพื้นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๒๕ อำเภอแบ่งเป็น ๔ โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ได้แก่ อำเภอเขื่องใน ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง ตาลสุม และอำเภอเมือง โซนที่ 2 ได้แก่ อำเภอเข็มราฐ  ศรีเมืองใหม่  ตระการพืชผล โพธิ์ไทร  และอำเภอกุดข้าวปุ้น โซนที่ 3 ได้แก่ อำเภอพิบูลมังสาหาร  วารินชำราบ  โขงเจียม  สิรินธร สำโรง  และอำเภอสว่างวีระวงศ์ และโซนที่ 4 ได้แก่ อำเภอนาเยีย  เดชอุดม  บุณฑริก  นาจะหลวย  น้ำยืน  น้ำขุ่น  และอำเภอทุ่งศรีอุดม นอกจากนี้ได้คณะทำงานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา เกษตร และประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะทำงานยังไม่มากพอ

               ในครั้งนี้ คณะทำงานปฏิรูปอุบลราชธานี นำโดย ผอ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต ๑๐ อุบลฯ ประธานสมัชชาปฏิรูปอุบลราชธานี ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หลากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานมองภาพฝัน เมืองอุบลฯ ๑๐ ปี ร่วมกัน โดยจะมีการระดมความคิดเห็นกับชาวจังหวัดอุบลฯทุกภาคส่วน ใน ๒๕ อำเภอ แบ่งเป็น ๔ โซน หารือมองภาพฝันอนาคตอุบลฯ ใน ๑๐ ปี จะเป็นอย่างไร ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานเวทีโซน

               โดยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวทีโซน ๓ คือ อำเภอวารินฯ อำเภอพิบูลฯ อำเภอโขงเจียม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสิริธรและอำเภอสำโรง ซึ่งในขณะนี้คณะทำงานในการเป็นวิทยากรกระบวนการ และกองเลขายังไม่ครบ ยังมีความต้องการหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนอื่นๆที่มีความสนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานได้ที่ เบอร์โทร ๐๔๕- ๒๔๔๖๖๔ หรือทางเฟสบุ๊ส มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

               ขณะเดียวกันท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมเวทีได้ ทีมสื่อฯปฏิรูปอุบลราชธานี จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ ผ่านสื่อวิทยุคลื่นต่างๆอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะนำเสนอประเด็นการมองภาพฝันอนาคตอุบลฯใน ๑๐ ปีได้ตามช่องทางวิทยุในแต่ละคลื่นได้หรือทางเฟสมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีได้

นายรพินทร์ ยืนยาว/ข่าว มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511