<สพม.29 จัดงาน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 120 ดวงใจ...สู่วัยงาม>-สพม.29 จัดงาน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 120 ดวงใจ...สู่วัยงาม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สพม.29 จัดงาน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 120 ดวงใจ...สู่วัยงาม-
-

ดร.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว

ดร.พิทยา รักพรม

นายชวลิต  พลราษฏ์ 

นางพัชรินทร์ สันตินิยม

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (สพม.29) ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ    จัดงานมุทิตาจิตให้ผู้บริหารการศึกษา   ข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด   ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555  จำนวน 120 คน  โดยกำหนดจัดงาน  120 ดวงใจ..สู่วัยงาม  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555  เวลา 09.00 - 14.00 น.   ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์   ชั้น 5  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  (กลางวัน)

                ดร.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เปิดเผยว่า เนื่องวันที่ 30 กันยายน  ของทุกปี  จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ทั้งครบตามวาระ  และร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด

ในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้    มีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเกษียณอายุตามวาระ 68 ราย  เกษียณก่อนกำหนด  52 ราย  รวม 120 ราย  

               ดังนั้น  เพื่อแสดงมุทิตาจิต  และยกย่องเชิดชูเกียรติความสำเร็จในชีวิตราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  จึงกำหนดจัด งาน 120 ดวงใจ ..สู่วัยงาม  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 09.00 -14.00 น.  (จัดกลางวัน)    ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เกษียณ   มอบของที่ระลึก  การบายศรีสู่ขวัญ โดยศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม   การรับฟังปฐกถา  จากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี   การแสดงของนักเรียน และร่วมรับประทานอาหาร  การชื่นชมยินดีกับผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เกษียณอย่างมีคุณค่า...อำลาอย่างมีความสุข

              สำหรับผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุในปีนี้ เช่น ดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียว  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ดร.พิทยา รักพรม  ผอ.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นายชวลิต  พลราษฏ์  ผอ.โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  นายพลชิน ปัฐพี  ผอ.โรงเรียนตาลสุมพัฒนา และนางพัชรินทร์ สันตินิยม ผอ.โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร     รวมทั้งข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์  และลูกจ้างประจำ   รวมทั้งสิ้น 120 คน  จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกษียณอายุราชการ  และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต  120 ดวงใจ ..สู่วัยงาม โดยทั่วกัน

             

ปัญญา  แพงเหล่า/ข่าว
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.29

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511