Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้ารับตำแหน่ง

               เมื่อวันพุธที่  10  ตุลาคม  2555  เวลา  12.39  น.  เป็นต้นไป  นายประวิทย์  หลักบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  พร้อมด้วย นางอำไพ  หลักบุญ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และคณะ ได้เดินทางออกจากบ้านพักในตำบลหนองหญ้าลาด    อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่และรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ)  ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานี,  พระจ้าใหญ่อินทร์แปลง  วัดมหาวนาราม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี  แล้วเดินทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  เข้าสักการะพระพุทธศรีมัธยมธรรมสิกขามหามงคล  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ  แล้วปลูกต้นไม้มงคลไว้ในบริเวณพุทธอุทยาน ของสำนักงานฯ แล้วเข้าไปในห้องทำงาน  กราบไหว้พระในห้องทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล  แล้วรับ – มอบงานในหน้าที่อย่างเป็นทางการ

               โดยมี ดร.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29,  นางวาณี  ผิวหอม, ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล,  นายประชา  สิทธิโชค,  นายวัลลี  ผิวหอม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29,  หัวหน้าส่วนราชการ,  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา,  ประถมศึกษา,  ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21  (หนองคาย – บึงกาฬ)  ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

               จากนั้น  ในเวลาช่วงเย็นถึงค่ำ  ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานในงาน  มีคณะผู้เข้าร่วมงานมากมายและหลากหลายด้วยมิตรไมตรีที่ดีงาม      
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700