<กิจกรรมลด ละ เลิก เหล้า แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ สำหรับผู้สูงอายุ>-กิจกรรมลด ละ เลิก เหล้า แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ สำหรับผู้สูงอายุ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กิจกรรมลด ละ เลิก เหล้า แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ สำหรับผู้สูงอายุ-
-

               ศูนย์ส่งเสริมสุขและพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการดื่มเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอร์และการสูบบุหรี่ ครั้งที่ 3
 
                วันที่ 9พ.ย.55 ที่ศาลาวัดแสนสำราญ ชุมชนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมสุขและพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการดื่มเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอร์และการสูบบุหรี่ ครั้งที่ 3 นายไชยยันต์ กุคำโกฏ ประธานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลวารินชำราบ 10 ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถลด ละ เลิก การดื่มเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และเลิกสูบบุหรี่ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
               กิจกรรมโครงการนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการดื่มเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอร์และการสูบบุหรี่ การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพทั่วไป แก่ผู้สูงอายุ


กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511