<รพ.วารินชำราบ อุบล แถลงข่าวจัดแสดงกายกรรมหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์>-รพ.วารินชำราบ อุบล แถลงข่าวจัดแสดงกายกรรมหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รพ.วารินชำราบ อุบล แถลงข่าวจัดแสดงกายกรรมหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์-
-

               วันที่ 19  ธันวาคม 2555 นายวันชัย สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวในโอกาสการแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง การจัดงานกายกรรมการกุศล  คณะกวางเจา  และคณะฉางซาหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลวารินชำราบ   ร่วมกับนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและนายประสงค์  จันจำปา ประธานศูนย์กลางการให้การอาสาช่วยเหลือสังคม จังหวัดอุบลรชธานี ณ  ห้องประชุมดุสิตา  โรงพยาบาลวารินชำราบ

               จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่  428  ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  1,800,000  คน  ทิศเหนือจรดทิศใต้มีความยาวประมาณ  200  กิโลเมตรและทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกมีความยาวประมาณ  160  กิโลเมตร การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  มีโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์  รองรับการดูแลประชาชนทั้งจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง  ประมาณ  5,000,000  คน  ซึ่งมีความแออัดและเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนที่สูงมาก 

               เพื่อลดความแออัดและภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีแผนกระจายการดูแลประชาชนออกเป็น  3  ส่วน  คือ  อุบลเหนือ  อุบลกลาง  และอุบลใต้  โดย  อุบลเหนือ เป็นภารกิจของโรงพยาบาลตระการพืชผล  และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ    อุบลใต้ เป็นภารกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลกลาง เป็นภารกิจของโรงพยาบาลวารินชำราบที่ต้องดูแลประชาชน ทั้งนี้โรงพยาบาลวารินชำราบ  จะต้องดูแลประชาชนใน  7  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอสิรินธร  อำเภอสำโรง  อำเภอนาเยีย  และอำเภอโขงเจียม  จำนวนประชากรประมาณ  600,000  คน  แต่เนื่องจากโรงพยาบาลวารินชำราบยังขาดเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่สามารถจัดได้ทันท่วงที 

               นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ ดูแลประชาชนด้านสาธารณสุขและเป็นทางเลือกสำหรับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดงานกายกรรมการกุศล คณะกวางเจาและคณะฉางซาขึ้น เพื่อเป็นการระดมเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทราจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

               ประชาชนผู้สนใจชมการแสดงดังกล่าว สามารถติดต่อขอซื้อบัตรได้ในราคา 100, 300,500 และ 1,000 บาท ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-267259-63  นอกจากจะได้ชมการแสดงที่สวยงาม ตระการตาแล้ว ยังถือว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใช้ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

เชิญชม สุดยอดกายกรรมคณะ กวางเจาและฉางซา วันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค.56

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511