<จังหวัดอุบลฯ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556>-จังหวัดอุบลฯ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จังหวัดอุบลฯ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2556-
-

               นายสุทธินันท์   บุญมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลให้ครอบครัวพัฒนาและครัวเรือนขยายผล

               นายฉลอง  ประดับสุข  พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552-2555ซึ่งได้พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้ว จำนวน 103 หมู่บ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพิ่มอีกตั้งแต่ปี 2554-2555 อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวมปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 153 หมู่บ้านส่วนในปีงบประมาณ2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2556 อำเภอละ 1 หมู่บ้านรวม 25 หมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนาแบบจริงจัง และถือให้เป็นนโยบายสำคัญที่ทุกส่วนราชการจะต้องไปปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดกระทรวงฯของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทุกปี

               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  จำนวน 228,750 บาทในการฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ประจำปีงบประมาณ2556ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมจะบรรยายในหัวข้อ  องค์ความรู้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งและการดำเนินโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนำเพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลให้ครอบครัวพัฒนาและครัวเรือนขยายผลให้สามรถจัดกรบวนการพัฒนาได้ด้วยตัวเองให้หมู่บ้านมีความ  “พออยู่พอกิน” “อยู่ดีกินดี” “มั่งมีศรีสุข” ตามเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแลเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็งอย่างยั้งยืนต่อไป

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511