<พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ตำบลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล>-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ตำบลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ตำบลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล-
-

               สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตมิ์พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

               วันนี้ เวลา 11.54 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิดร ทรงกราบทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ทรงศีล จากนั้น ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ 3 วัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการนี้ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทก ประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 29 ราย

               จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี ในพระอุปถัมภ์ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม วิถีชีวิตคน 3 วัย บ้านห้วยแดง ประกอบด้วย กิจกรรมส่งใจ ส่งฮัก เป็นกิจกรรมที่มีพ่อแม่ สอนวิธีการครองรักครองเรียนให้แก่คู่หนุ่มสาว และเป็นกิจกรรมการแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพรสำหรับหญิงตั้งครรภ์ การทำลูกประคบและวิธีการนวลของหมอยาพื้นบ้าน กิจกรรมเสียงพิณ เสียงแคน รำกลอน สอนฮัก เป็นกิจกรรมที่นำเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงประยุกต์กับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดยมีเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่งสะพือ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับการร้องหมอลำประกอบ กิจกรรมกินข้าวแลงฟังรำ เป็นกิจกรรมตามวิถีชีวิตของคนภาคอีสาน ที่มีการตั้งวงกินข้าวร่วมกันเป็นครอบครัว ไปพร้อมกับการฟังเพลงหมอลำ โดยจะสอดแทรกความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้านให้กับลูกหลานด้วย กิจกรรมสายใย ทอใจ ให้ความรัก เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาการแกะเทียนพรรษา ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับลูกหลาน

               จากนั้น เสด็จออกจากบริเวณฉายพระรูป เสด็จไปยังบริเวณหน้าอาคารศูนย์ 3 วัยทอดพระเนตรการแสดงบาสโลป 3 วัย เป็นการแสดงประกอบจังหวะ ท่าทางการฟ้อน ของคนทั้ง 3 วัย ให้ได้มีกิจกรรมร่วมกัน

               โอกาสนี้ เสด็จไปยังห้องพัฒนาการสำหรับเด็ก ทอดพระเนตร “กิจกรรมปั้น เล่น เป็นปัญญา” เป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชน ร่วมกันทำหุ่นมือ และปั้นตุ๊กตาจากดินเหนียวประกอบการเล่านิทาน

               เสร็จแล้ว เสด็จไปยังลานวิถีชีวิตชุมชน ทอดพระเนตรกิจกรรมลานวิถีชีวิตชุมชนประกอบด้วย กิจกรรมทอไหม ทอใจ สานใยครอบครัว เป็นการสาธิต การสาวไหม การทอผ้าไหม การสาธิตการกอไหม การทำดอกไม้จากรังไหม และนิทรรศการวิธีไหมพื้นบ้า
กิจกรรมวิถีข้าว วิถีชีวิต เป็นการจัดแสดงผลงานนิทรรศการวิถีข้าวพื้นบ้าน พร้อมกับการนำเสนอข้าวพันธุ์หอมนิล การสาธิตการทำข้าวโป่ง น้ำสมุนไพร และ ขนมไทยพื้นบ้าน

               กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ 3 วัย เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกศูนย์ 3 วัย ดอนจิกได้ฝึกฝนการทำเครื่องจักสาน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดความชำนาญ และสามารถผลิตจำหน่ายเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ พร้อมกับการสาธิตการสานกระติกข้าว และการสานตะกร้าจากทางมะพร้าวต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ตามพระอัธยาศัย

               ก่อเสด็จกลับ ทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางชีววิถีประกอบด้วย อาคารนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำแปลงพืชฝักสวนครัว การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู การทำแปลงสวนหม่อน โรงเลี้ยงไหม จักรยานปั่นน้ำศาลาสมุนไพรไทย เรือนเพาะชำ การทำน้ำหมักชีวภาพ (อีเอ็ม) โรงเพาะเห็ด และแก๊สชีวภาพ เป็นต้น
ปัจจุบันศูนย์ 3 วัยฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 1,295 คน ประกอบด้วย วัยเด็ก จำนวน 143 คน วัยผู้ใหญ่ จำนวน 758 คน และวัยผู้สูงอายุ จำนวน 194 คน.

ภาพ/ข่าว โดย จักรกฤษณ์ มาลาสาย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511