<ชาวนาอุบลคว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ เผยเทคนิคได้ผลผลิตสูงแบบต้นทุนต่ำ>-ชาวนาอุบลคว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ เผยเทคนิคได้ผลผลิตสูงแบบต้นทุนต่ำ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ชาวนาอุบลคว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ เผยเทคนิคได้ผลผลิตสูงแบบต้นทุนต่ำ-
-

               ผลประกวดผลผลิตข้าวนาปี  2555/56 ระดับประเทศ เกษตรกรบ้านนาเยีย  จ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 ของประเทศในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ำสุด โกยเงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมยินดีเผยเทคนิคให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างเต็มที่

               นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 อุบล ราชธานี (สศข.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมตัดสินการประกวดผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 ของจังหวัดอุบลราชธานี และคัดเลือกเกษตรกรในจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ โดยมีเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 ได้ดำเนินการสำรวจต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 14 ราย ซึ่งผลปรากฏว่า นายทวี ประสานพันธ์ เกษตรกรบ้านนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ซึ่งปลูก ข้าวพันธ์ุ กข.6 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประกวดในระดับประเทศและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ำสุด โดยมีต้นทุนการผลิต 2.86 บาทต่อกิโลกรัม คว้าเงินรางวัล 75,000 บาท

               การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำ ของนายทวี ประสานพันธ์ พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบในหลากหลายด้านโดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ใช้ในแปลง คือการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ ใช้เมล็ดพันธุ์คัดจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  และเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และน้ำหมักจุลินทรีย์ เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักแห้ง และน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์ และไม่มีการใช้สารเคมีในแปลงนา

               นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีสามารถควบคุมระดับให้เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของข้าว มีการนำวัสดุเหลือใช้ในแปลง ได้แก่ ฟาง หญ้า มาทำเป็นปุ๋ยหมัก รวมทั้งมีการวางแผนการหมักปุ๋ยให้กระจายทั่วแปลงนา เพื่อลดค่าแรงงานในการขนปุ๋ยหมัก และมีการทำน้ำหมักจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ นำไปใช้ในการบำรุงต้นข้าว  ด้านจุดเด่นของแปลงประกวดที่มีต้นทุนต่อกิโลกรัมต่ำนั้น จะเน้นการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด โดยใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ น้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยพืชสดที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในแปลงนาและครัวเรือน การไถกลบตอซังข้าว และมีการลดต้นทุนด้านแรงงานโดยใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและการลงแขก ตลอดจนลักษณะของดินที่ดีเป็นองค์ประกอบด้วย

               หากเกษตรกรท่านใดสนใจในเทคนิควิธีการ สามารถติดต่อ นายทวี ประสานพันธ์ ได้ที่บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 หรือ โทร. 08-1562–4697.

http://www.dailynews.co.th/agriculture/182678

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511