<สพม. 29 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้ครู ก้าวสู่อาเซียน>-สพม. 29 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้ครู ก้าวสู่อาเซียน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สพม. 29 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้ครู ก้าวสู่อาเซียน-
-

               เมื่อวันจันทร์ที่  4  มีนาคม  2556  เวลา  09.45  - 10.30  น.  ที่ห้องประชุม  ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  นายประวิทย์  หลักบุญ  ผอ.สพม. 29, เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมอบรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนผู้รับผิดชอบและดำเนินการอาเซียนศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  โรงเรียนละ  1  คน  ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเปิดสอนรายวิชาอาเซียนศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนที่มีความพร้อม  ตามกรอบแนวทางดำเนินงาน  โดยมี  นายวลงกรณ์  บุญเต็ม   รองผอ.สพม. 29 และนายศักดิ์ระพี  สีมาวัน  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. 29  ร่วมกิจกรรมด้วย  มีนายบรรทม  เครือวัลย์  และนายพิชัย  ญาณศิริ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม. 29  เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและนำคณะให้การต้อนรับ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511