<ม.อุบลฯ อบรมคณะครู-อาจารย์โรงเรียนพรวรรค์และชนเผ่า สปป.ลาว>-ม.อุบลฯ อบรมคณะครู-อาจารย์โรงเรียนพรวรรค์และชนเผ่า สปป.ลาว-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ อบรมคณะครู-อาจารย์โรงเรียนพรวรรค์และชนเผ่า สปป.ลาว-
-

               คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต สำหรับคณาจารย์โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า (School for Gifted and Ethnic Student)” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำพุด  พรมมะสอน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว นำคณะครู-อาจารย์ จำนวน ๙ คน จากภาควิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาควิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา กับนักศึกษาปริญญาโท และจัดทำเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาฟิสิกส์ รวมทั้งเข้าร่วมการจัดสร้าง และจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา

               ซึ่งทางคณะครูจากโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าทั้งหมด ได้เข้าร่วมเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา กับนักศึกษาปริญญาโท และจัดทำเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมี ดร.สุพจน์  สีบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีดร.สุภาพร  พรไตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ดร.สุระ  วุฒิพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการจัดสร้าง/จัดทำ สื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทิพราช และคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ และคณะ เป็นที่ปรึกษา และวิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว  อุดมศิริชาคร และคณะ เป็นที่ปรึกษา  

               และผลจากการจัดโครงการให้แก่คณะครู-อาจารย์ จำนวน ๙ คน จากภาควิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาควิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว ในครั้งนี้ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเรียนในวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และคณิตศาสตรศึกษามหาบัณฑิต ไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้โดยตรง และเป็นอีกหนึ่งเวทีให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอศักยภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะครู – อาจารย์ สปป.ลาว ที่มาร่วมกิจกรรม เป็นฐานสำหรับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือในอนาคตได้อย่างดี และก่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ลาว-ไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ลาว-ไทย ทั้งในระดับตัวบุคคล สถาบันการศึกษา และระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

               สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๕ ปี และ เมื่อรัฐบาล สปป.ลาว ได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนชนเผ่า โดยมีการบริหารจัดการเป็นโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆของไทย อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รวมทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ได้ให้ความสนับสนุนส่งเสริมแก่โรงเรียนฯ มาโดยลำดับ

               สืบเนื่องจากที่คณะครูจากโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ได้มาร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีทั้งการเรียนร่วมกับนักศึกษาครูในบางรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษามหาบัณฑิต และ สังเกตการณ์การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที ๙ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาดังกล่าวสืบเนื่องติดต่อกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนพรสวรรค์ฯ ต่อไปในอนาคต

               และก่อนเดินทางกลับ รองศาสตราจารย์ ดร.คำพุด  พรมมะสอน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว นำคณะครู-อาจารย์ จำนวน ๙ คน จากภาควิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และภาควิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว  ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อกล่าวขอบคุณ และรับมอบหนังสือ-ตำราจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ณ โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่า ของ สปป.ลาว สืบต่อไป  

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511