<อบจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา>-อบจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-
-

               อบจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเงินรางวัล และกิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกชุมชน เพื่อความยั่งยืนของเทียนอุบลฯ

               วันที่ 30 เม.ย. 56  นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ถือเป็นหน่วยงานตัวแทนของคนในท้องถิ่น ปีนี้ ( 2556 ) มีความพร้อมในการที่จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

               ในการจัดงานปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเป็นเจ้าภาพหลักด้านงบประมาณในการจัดงาน จะเชิญทุกภาคส่วน ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาร่วมคิดรูปแบบและกิจกรรมของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อให้การจัดงานเกิดจากภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของคนอุบลอย่างแท้จริง จะทำให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเกิดความยั่งยืน โดยจะไม่ยึดติดกับนโยบายของส่วนราชการ หรือแนวคิดของคนหนึ่งคนใด ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี เพราะทำให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีความยั่งยืนและไม่มีความต่อเนื่อง

               สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.นั้น ทุกปีจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดงานให้กับจังหวัด แต่หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ามาเป็นเจ้าภาพ ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณมาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะทำให้ อบต.สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการจัดทำต้นเทียนเข้าพรรษาพร้อมขบวนแห่ ในชุมชนของตน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแท้จริง

               ส่วนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หรือรูปแบบกิจกรรมที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดไว้แล้ว นั้น นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม แต่ที่ชัดเจนคือ อบจ.อุบล ฯ และเทศบาลนครอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพหลักด้านงบประมาณและด้านสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ ยังจะจัดทำพาหนะสำหรับต้นเทียนในขบวนแห่ให้กับทุกคุ้มวัด ให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ตามขนาดของต้นเทียนที่เข้าร่วมประกวด รูปแบบของกิจกรรมก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากที่สุด เพื่อให้งานออกมาดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสนับสุนนจัดสรรเงินงบประมาณในการทำต้นเทียน และเงินรางวัลให้มากขึ้นด้วย

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข. 2 รายงาน / 30 เม.ย. 56-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511