<ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ ABC สัญจรอุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่>-ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ ABC สัญจรอุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ ABC สัญจรอุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่-
-

               รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน  ประชุมวิชาการ “ABC สัญจรอุบลราชธานี : สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่” โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมจำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย  รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีดำริในการจัดกิจกรรม ABC สัญจรรายจังหวัดขึ้น เพื่อนำเสนอรูปธรรมของแนวคิด เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งบนฐานความรู้และความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน องค์กรประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางในการดำเนินงานหลากหลายภายใต้บริบทพื้นที่ โดยเน้นการนำเสนอรูปธรรมของงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้สนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

               งานวิจัยเด่นในพื้นที่ ได้แก่ การจัดทำบัญชีครัวเรือน  งานวิจัยยุวประวัติศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร  การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับชายแดน การพัฒนาการท่องเที่ยว  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม  เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงได้กับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่กำหนดว่า ชุมชนเข้มแข็ง  เมืองน่าอยู่  เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ   รวมทั้งสอดคล้องกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเชื่อมโยงการทำงานวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการพัฒนานักวิจัยเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่  การประชุมวิชาการ ABC สัญจร อุบลราชธานี: สร้างความรู้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511