< รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีจัดโครงการ มหกรรมคุณภาพ 2551>- รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีจัดโครงการ มหกรรมคุณภาพ 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
- รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีจัดโครงการ มหกรรมคุณภาพ 2551-
-

               เช้าวันนี้ (20 สค. 2551 ) ที่ห้องประชุมชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ นายแพทย์ กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการ มหกรรมคุณภาพปี 2551

               สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับมาตั้งแต่ปี 2542และได้ผ่านกระบวนการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี 2548แล้วนั้น เพื่อให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การประเมินและรับรองซ้ำในปี 2551นี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จึงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้และความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้เห็นคุณภาพบริการที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาได้ ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้โรงพยาบาลไปสู่จุดนั้นได้จะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้หลายๆด้าน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ดี ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของบุคลกรทุกระดับเพื่อจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

               ศูนย์คุณภาพจึงได้จัดทำโครงการมหกรรมคุณภาพ 2551 ขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก patient safety.humanized health care and health promotion โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจุดกระแสและสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานฉบับใหม่ ความปลอดภัยและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองซ้ำภายในเดือนพฤศจิกายน 2551 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสร้างสุขภาพของกลุ่มงาน แผนกและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์จำนวน ทั้งสิ้น 600 คน

ศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อุบลนิวส์รายงาน
ท่านสามารถแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์มาได้ที่
ศูนย์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อุบลนิวส์
62 ม. 2 ต. ธาตุ อ. วารินชำราบ .จ.อุบลราชธานี 34190
โทร 0850271743
tongthaiwork@hotmail.com


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511