<รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี>-รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี-
-

สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

ศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิต
ปราณปรียา โคสะสุ
ศิรดา ศรีโสภา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง  เพื่อศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการวิจัยสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์พระสงฆ์จำนวน 396 รูป จาก 80 วัด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13-25 มกราคม 2552    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 46.7 ปี อายุต่ำสุด 20 ปี อายุมากที่สุดคือ 92 ปี โดยเฉลี่ยบวชประมาณ 5 พรรษา จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 50) ในด้านการศึกษาทางธรรมส่วนใหญ่ศึกษาในระดับนักธรรม (ร้อยละ 68.4)  และพบว่า พระสงฆ์ 2 ใน 3 รูป เป็นพระลูกวัด   สุขภาวะทางกาย จากการประเมินสุขภาวะทางกาย โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกายเป็นมาตรที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและวัดเส้นรอบเอว พบว่า พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวอยู่ในค่าปกติ  คือ มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยเท่ากับ 77.0 เซนติเมตร  แต่ก็ยังพบปัญหามากที่สุด ในพระสงฆ์กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเส้นรอบเอวสูงกว่าค่าปกติ คือมีภาวะอ้วนลงพุง ถึงร้อยละ 42.1 ต้องได้รับการตรวจเลือดดูระดับไขมันในเลือด

               พฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า พระสงฆ์จำวัดเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อวัน พระสงฆ์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี และพระ 1 ใน 4 รูปที่มีโรคประจำตัว โรคที่พบมากที่สุดเป็นโรคเรื้อรังคือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จากการวัดความดันโลหิตพบว่า ร้อยละ 31.6 ที่มีความดันโลหิตสูง   โดยการมีโรคประจำตัวจะแปรผันตรงตามอายุ

               การสูบบุหรี่ พบว่าพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีสูบบุหรี่ ร้อยละ 55.1 พบทุกกลุ่มอายุ โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 มวน ฉันเครื่องดื่มประเภทชาหรือกาแฟเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 62.4

               ลักษณะของการฉันภัตตาหาร ร้อยละ 86.4 จะฉันเป็นสำรับรวม และร้อยละ 51.7 ได้ฉันภัตตาหารประเภทไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน ภัตตาหารประเภททอดหรือผัด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

                ในด้านสุขภาวะทางจิต ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความสุขของคนไทย จากกรมสุขภาพจิต จำนวน 15 ข้อ เพื่อประเมินระดับของความสุข พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับคะแนนเฉลี่ย 32 คะแนน เป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ของระดับความสุขเท่ากับคนทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่า มีพระสงฆ์ ร้อยละ 16.2        ที่มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

               สุขภาวะทางสังคม พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางสังคมที่ดี ท่านจะมีศาสนสงเคราะห์หรือกิจนิมนต์ร่วมกับชุมชนสม่ำเสมอ ภายในบริเวณวัดให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะสังคมภายในวัด พบว่า พระ 2 ใน 3 รูปภายในวัดมีความเข้มแข็ง มีการปกครองภายในวัดอย่างยุติธรรม และไม่มีความขัดแย้งกัน สภาพชุมชนบริบทรอบๆวัด โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ยุติธรรม แต่กลับพบว่า ชุมชนเริ่มจะมีความขัดแย้งกัน             

               สุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่จะสามารถรู้รอบ รู้เท่าทันปัญหา รู้ทันสติ เจริญสติภาวนาจนจิตตั้งมั่น สามารถสอนให้ญาติโยมเจริญสติได้ มีความเป็นอิสระในการครองสมณสงฆ์ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจำ มีสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในวัดและชุมชน และเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่เกือบทุกวัดมีความสันติ เป็นที่พึ่งของศาสนิกชนทุกๆด้าน รวมทั้งพระสงฆ์ 373 รูปที่ได้เจริญสติในวิธีการต่างๆ   พระสงฆ์ร้อยละ 90  จะใช้วิธีนั่งเจริญสติ  การเจริญสติเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตและปัญญาอย่างยิ่งยวด

               จากผลการสำรวจสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน อาจจะสรุปได้ว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมี               สุขภาวะที่สมบูรณ์ในด้านสุขภาวะทางสังคมและปัญญา แต่จะต้องได้รับการดูแลในด้านสุขภาวะด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยเน้นเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในกลุ่มอายุ 60 ขึ้นไป ตำแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เรื่องการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมการฉันภัตตาหาร การออกกำลังกาย ตามโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ต่อไป

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511