<รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี>-รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายงานพิเศษ ! สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี-
-

สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

ศุภลักษณ์  ธนธรรมสถิต
ปราณปรียา โคสะสุ
ศิรดา ศรีโสภา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง  เพื่อศึกษาสุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการวิจัยสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์พระสงฆ์จำนวน 396 รูป จาก 80 วัด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13-25 มกราคม 2552    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 46.7 ปี อายุต่ำสุด 20 ปี อายุมากที่สุดคือ 92 ปี โดยเฉลี่ยบวชประมาณ 5 พรรษา จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 50) ในด้านการศึกษาทางธรรมส่วนใหญ่ศึกษาในระดับนักธรรม (ร้อยละ 68.4)  และพบว่า พระสงฆ์ 2 ใน 3 รูป เป็นพระลูกวัด   สุขภาวะทางกาย จากการประเมินสุขภาวะทางกาย โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกายเป็นมาตรที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและวัดเส้นรอบเอว พบว่า พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวอยู่ในค่าปกติ  คือ มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยเท่ากับ 77.0 เซนติเมตร  แต่ก็ยังพบปัญหามากที่สุด ในพระสงฆ์กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเส้นรอบเอวสูงกว่าค่าปกติ คือมีภาวะอ้วนลงพุง ถึงร้อยละ 42.1 ต้องได้รับการตรวจเลือดดูระดับไขมันในเลือด

               พฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า พระสงฆ์จำวัดเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อวัน พระสงฆ์มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี และพระ 1 ใน 4 รูปที่มีโรคประจำตัว โรคที่พบมากที่สุดเป็นโรคเรื้อรังคือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จากการวัดความดันโลหิตพบว่า ร้อยละ 31.6 ที่มีความดันโลหิตสูง   โดยการมีโรคประจำตัวจะแปรผันตรงตามอายุ

               การสูบบุหรี่ พบว่าพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีสูบบุหรี่ ร้อยละ 55.1 พบทุกกลุ่มอายุ โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 มวน ฉันเครื่องดื่มประเภทชาหรือกาแฟเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 62.4

               ลักษณะของการฉันภัตตาหาร ร้อยละ 86.4 จะฉันเป็นสำรับรวม และร้อยละ 51.7 ได้ฉันภัตตาหารประเภทไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน ภัตตาหารประเภททอดหรือผัด เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

                ในด้านสุขภาวะทางจิต ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความสุขของคนไทย จากกรมสุขภาพจิต จำนวน 15 ข้อ เพื่อประเมินระดับของความสุข พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับคะแนนเฉลี่ย 32 คะแนน เป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ของระดับความสุขเท่ากับคนทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่า มีพระสงฆ์ ร้อยละ 16.2        ที่มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

               สุขภาวะทางสังคม พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางสังคมที่ดี ท่านจะมีศาสนสงเคราะห์หรือกิจนิมนต์ร่วมกับชุมชนสม่ำเสมอ ภายในบริเวณวัดให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะสังคมภายในวัด พบว่า พระ 2 ใน 3 รูปภายในวัดมีความเข้มแข็ง มีการปกครองภายในวัดอย่างยุติธรรม และไม่มีความขัดแย้งกัน สภาพชุมชนบริบทรอบๆวัด โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนที่ยุติธรรม แต่กลับพบว่า ชุมชนเริ่มจะมีความขัดแย้งกัน             

               สุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่จะสามารถรู้รอบ รู้เท่าทันปัญหา รู้ทันสติ เจริญสติภาวนาจนจิตตั้งมั่น สามารถสอนให้ญาติโยมเจริญสติได้ มีความเป็นอิสระในการครองสมณสงฆ์ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจำ มีสัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในวัดและชุมชน และเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่เกือบทุกวัดมีความสันติ เป็นที่พึ่งของศาสนิกชนทุกๆด้าน รวมทั้งพระสงฆ์ 373 รูปที่ได้เจริญสติในวิธีการต่างๆ   พระสงฆ์ร้อยละ 90  จะใช้วิธีนั่งเจริญสติ  การเจริญสติเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตและปัญญาอย่างยิ่งยวด

               จากผลการสำรวจสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน อาจจะสรุปได้ว่า พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมี               สุขภาวะที่สมบูรณ์ในด้านสุขภาวะทางสังคมและปัญญา แต่จะต้องได้รับการดูแลในด้านสุขภาวะด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยเน้นเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ในกลุ่มอายุ 60 ขึ้นไป ตำแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เรื่องการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมการฉันภัตตาหาร การออกกำลังกาย ตามโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ต่อไปความคิดเห็นที่ 1

อาตมา สามเณร ปัญญาวุธ นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อยากจะขอความอนุเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงานวิจัย ของอาตมา ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมไว้นะโอกาสนี้ด้วย เจริญพร

โดย : สามเณร ปัญญาวุธ วิจิตรจันทร์   email : wichitchan_tong@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 10:04:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
ปราณปรียา โคสะสุ
ศิรดา ศรีโสภา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ดิฉันเกื้อกูล พรหมชีวกุล เป็นนิสิตปริญญาโท ม.เกษตร และทำ IS เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของคนไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและทีมงาน ขอข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำการศึกษาค้นคว้าค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย : เกื้อกูล พรหมชีวกุล   email : keukul@nesdb.go.th เมื่อ วันพฤหัส ที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 10:38:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

เรียน ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ปราณปรียา โคสะสุ ศิรดา ศรีโสภา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ขอชื่นชมในการศึกษาที่สนใจในกลุ่มเฉพาะและควรได้รับการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อเป็นผู้นำหรือแบบอย่างในการประพฤติตนอย่างมีสุขภาวะค่ะ ดิฉัน จุฑาทิพย์ พิทักษ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นนิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังศึกษาข้อมูลทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสุขภาวะค่ะ สนใจงานวิจัยและเครื่องมือในการเก็บข้อมุูลสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ขอความอนุเคราห์ขอข้อมูลท่ีเป็นรายงานฉบับเต็มในการเรียนรุ้และอ้างอิงนะค่ะ ขอบพระคุณทีมงานเป็นอย่างสูงค่ะ


โดย : พริกไทย   email : kaonew2002@yahoo.com เมื่อ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 23:43:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

เรียนผู้วิจัย
ผมกำลังทำ R2R ครับ อยากได้ข้อมูลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอืง รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับ


โดย : เทอดคุณ พันธการ   email : cmu-pratummalai@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 15:10:25 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

เรียนคณะผู้วิจัย
ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องสุขภาพพระใน จ.ระนอง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานเต็มฉบับในการอ้างอิงและเรียนรู้เพิ่มเติม ขอบคุณมากค่ะ


โดย : ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์   email : sirorat2513@yahoo.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 12:07:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

เยนคณะผู้วิจัย
กระผม วรพจน์ เหล็กดี นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจเกี่ยวกับวิจัยเรื่องสุขภาวะแบบองค์รวมครับ จึงอยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานฉบับเต็มครับ เพื่อในช้ในการศึกษาและอ้างอิงครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
วรพจน์


โดย : วรพจน์   email : em_lekdee@yahoo.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:01:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ดิฉัน น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. รังสิต อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ จะขอความอนุเคราะห์เล่มรายงานวิจัยฉบับเต็มค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย : น้ำอ้อย ภักดีวงศ์   email : sugar_cane_2007@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 16:23:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

เรียน คณะผู้วิจัย
ดิฉันดวงกมล นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ของท่านมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานฉบับเต็มค่ะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
และอ้างอิงค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ค่ะ
ดวงกมล


โดย : ดวงกมล   email : k_duangkamol@yahoo.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 09:27:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ดิฉัน มีความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ของท่านมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานฉบับเต็มค่ะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
และอ้างอิงค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ค่ะโดย : จินต์   email : jin-23@windowslive.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 16:39:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ดิฉันอาจารย์เบญจยามาศ อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม มีความสนใจเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ของท่านมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินสุขภาวะและรายงานฉบับเต็มค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ค่ะ


โดย : เบญจยามาศ   email : nongpi3@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17:08:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

เจริญพร คณะผู้วิจัย อาตมา พระเฉลิมพล กตปุญฺโญ(อัศวเสมาชัย) ป.โท ธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร มีความสนใจเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ของท่านมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและรายงานฉบับเต็ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และอ้างอิง ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ เจริญพรโดย : พระเฉลิมพล   email : zeno.qqk@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 20:43:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

อาตมา พระมหามโณทัย เนปกฺกเวที ป.ธ.๘ นิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุของท่านมาก เพราะจะทำวิจัย หัวข้อคล้ายกันนี้ จึงของอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

โดย : พระมหามโณทัย เนปกฺกเวที   email : manothai2010@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 23:34:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

เรียนท่านผู้วิจัย
ดิฉันเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสนใจ และกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของสามเณร จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไปค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


โดย : ตุลยา เปลวเฟื่อง   email : sai_505@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:39:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ขอบคุณที่ได้รับข้อมูลของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

โดย : พระมงคล เมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:29:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

เรียนคณะผู้วิจัย ดิฉันวราภรณ์ ชุมภู นิสิตป.โท มหาวิทยาลัยพะเยา มีความสนใจเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ของท่านมาก จึงอยากขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินสุขภาวะและรายงานฉบับเต็มค่ะ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ค่ะ


โดย : วราภรณ์ ชุมภู   email : vchumpoo@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:29:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

เรียน คณะผู้วิจัย
ดิฉัน อนัญญา กำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ในเมืองใหญ่ อ.หาดใหญ่ ขออนุเคราะห์รายงานวิจัยฉบับเต็มเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย : อนัญญา สุนทรากร   email : room-160@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 12:32:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

เรียน ท่านเจ้าของเรื่อง เรื่องที่ทานทำน่าสนใจมากๆครับ ผมนิสิตปริญญาเอกกำลังจะทำเรื่องของสุขภาวะของผู้สูงอายุ อยากได้ฉบับเต็มพอจะส่งให้ได้ไหมครับ

โดย : ธัชณกร ปัญญาใส   email : touchnakorn@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 09:27:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

เรียน คณะผู้วิจัย
จากข้อมูลการวิจัย จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อสำหรับพระภิกษุ จึงขอความอนุเคราะห์งานวิจัยฉบับเต็มค่ะ


โดย : มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์   email : matthawan19@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 15:29:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

เรียนคณะผู้วิจัย จากข้อมูลมิติสุขภาพจิตพบว่าพระมีความสุขที่แตกต่างกัย น่าสนใจและขออนุญาตอ้างอิงเพื่อการวิจัยต่อไป

โดย : นางมัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์   email : matthawan19@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 21:51:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

เรียน คณะผู้วิจัย
ขอความอนุเคราะห์งานวิจัยฉบับเต็มค่ะ เพื่อจะไปเป็นแหล่งอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย : ปิยะพร   email : dorothee1985@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2555 เวลา 22:56:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

ดิฉัน กำลังจะทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นวิทยาทานในการเผยแพร่งานวิจัยฉบับเต็มของท่านด้วยค่ะ จักขอบคุณยิ่งและเป็นกุศลเหลือหลาย

โดย : กอไผ่   email : gopairimtang@facebook.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 03:05:09 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

เรียน คณะผู้วิจัย

ดิฉัน นางสาวพักตร์วิภา วงศ์วาน นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคในพระสงฆ์ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ เนื่องจากดิฉันมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังอุบลราชธานี จึงมีความตั้งใจว่าจะทำการศึกษาในกลุ่มของพระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และดิฉันได้เล็งเห็นว่าข้อมูลของคณะวิจัยเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้วิจัย อนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอยางยิ่งค่ะ


โดย : พักตร์วิภา วงศ์วาน   email : kingjes35@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 17:23:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราชจะทำโครงการถวายความรู้พระภิกษุสามเณรและทำวิจัยจึงใคร่ขออนุเคราะห์รายงานพิเศษเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ฉบับเต็มจากท่าน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

โดย : อมรา ภิญโญ   email : amara_pinyo12@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 04:44:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

เรียนคณะผู้วิจัย
อาตมา พระมหิทธา มหาปัญโญ นิสิต ป.โท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความสนใจเรื่องสุขภาวะของพระภิกษุของท่านมาก เพราะจะทำวิจัย หัวข้อคล้ายกันนี้ จึงของอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและทำวิทยานิพนธ์ต่อไป


โดย : พระมหิทธา มหาปัญโญ   email : im200@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 16:20:51 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511