<สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน>-สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ อนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน 493 คน-
-

               เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ศูนย์ศฺลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกโดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

               ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ การจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ ผศ.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ และ ผศ.ภาสวัฒน์ ยศรักษา รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติปริญญาในทุกระดับ จำนวน ๔๙๓ คน นอกจากนี้ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อาทิ แผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

               โดยจะนำเรื่องดังกล่าวจัดเป็นวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ซึ่งจะเชิญคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511