<คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา>-คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา-
-

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

๑.๑  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๔

              ๑.๒  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

              ๑.๓  มีคุณสมบัติส่วนบุคคลพึงประสงค์ ได้แก่

                   - มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

                   - มีวิสัยทัศน์

                   - มีความเป็นผู้นำ

                   - มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

                   - มีคุณธรรมและจริยธรรม

              ๑.๔  ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

          ๒. ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร

              ๒.๑ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  จำนวน ๓  อัตรา

    ๒.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท ทางการพยาบาลทุกสาขา หรือสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพที่สภาการพยาบาลรับรอง  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

              ๒.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Power point เป็นอย่างดี

           ๓.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

    ๓.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        

คณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น ๔  อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่    ๒๐ มีนาคม  ถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ

    ๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตำบลเมืองศรีไค   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๑๙๐  วงเล็บ  มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

          . หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

              ๔.๑ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จำนวน   ๑   ชุด

               ๔.๒          สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท  จำนวน   ๑   ชุด

               ๔.๓ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน   ๑   ชุด

    ๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ที่ยังไม่หมดอายุ 

จำนวน   ๑    ชุด

              ๔.๕ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ           จำนวน   ๑   ชุด

    ๔.๖ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด  จำนวน ๑ ชุด  ( ถ้ามี         โดยหนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน)  

    ๔.๗ หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ( ตามแบบ ) 

จำนวน ๑ ชุด

    ๔.๘ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ชุด

    ๔.๙ หากเป็นชาย  ต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร          จำนวน ๑  ชุด

    ๔.๑๐ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน  ๑   รูป

    ๔.๑๑  สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล

              ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  ตำแหน่งละ ๕๐ บาท 

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

              ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์ www.ubu.ac.th  และ  www.nurse.ubu.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๓๒๒๗ 

     ๗. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

สอบในวันที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม

สำนักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    

  ๘. วิธีการสอบคัดเลือก

          ๘.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ทดสอบสอน ) ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก

บันทึกข้อมูลที่จะทดสอบสอนลงในแผ่น  CD หรือ Handy Drive   พร้อมแผนการสอน  จำนวน ๑ ชุด

๘.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ )

๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตำแหน่ง( ทดสอบสอน ) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

 

ผู้ติดต่อประสานงาน นายจักรกริช มรรครมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045353227

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511