<โรงเรียนศรีแสงธรรม รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และครูผู้สอน>-โรงเรียนศรีแสงธรรม รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และครูผู้สอน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โรงเรียนศรีแสงธรรม รับสมัคร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และครูผู้สอน-
-

ประกาศ

โรงเรียนศรีแสงธรรม

               ด้วย วัดป่าศรีแสงธรรม  ได้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลวัดในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแนววิถีพุทธ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนในชนบทได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาในปี 2553 เป็นต้นไป ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ครูผู้สอน

 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.     ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ผู้อำนวยการ   1 อัตรา

1.จบปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา

3.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และ อินเตอร์เนทได้ดี

4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

1.2 ผู้จัดการ          1  อัตรา

                            1. จบปริญญาตรี ด้านบริหาร บัญชี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                   2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

                   3.มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดี

1.3 ครูผู้สอน     จำนวน 8 อัตรา

วิชาเอก         คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   สังคม   คอมพิวเตอร์ ดนตรี พละศึกษา  เกษตร  อุตสาหกรรม และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

2.เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด

3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. อัตราค่าจ้าง

ตำแหน่งผู้อำนวยการ          เดือนละ  15,000    บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ตำแหน่งผู้จัดการ                เดือนละ  12,000    บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตำแหน่งครู                       เดือนละ 7,940      บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนศรีแสงธรรม  ตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. 2553  เป็นต้นไป เวลา08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  www.watpasisaengtham.com 

E-mail: sisaengtham@hotmail.com

5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1.            หลักฐานทางการศึกษาหรือเอกสารแสดงคุณวุฒิฉบับจริง (เอกสารได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) พร้อมสำเนาที่รับรองความถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 

2.            รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

3.            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

4.            สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

5.            สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนา

6.            ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรอง)

7.            เอกสารที่แสดงผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ใบสด.9 หรือ สด.43)

8.            ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร (ถ้ามี)

9.            กรณีเป็นครูมาก่อนต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้เป็นครูและสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครูจากโรงเรียนเดิมด้วย

10. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก

1.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และทาง   www.watpasisaengtham.com  หรือทาง E-mail ของผู้สมัคร

2. กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม ม.5 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

         โรงเรียนศรีแสงธรรม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และทาง   www.watpasisaengtham.com หรือทาง E-mail ของผู้สมัคร

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2553

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511