<นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี>-นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี-
-


นายถนอม  ส่งเสริม

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 ธันวาคม 2487
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์บัณฑิต ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ อส. รุ่นที่ 6 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 21   ถนน ชยางกูร   ซอย ชยางกูร 32   แขวง/ตำบล ในเมือง   เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34000
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: นายอำเภอ(อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด, อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์, อ.เขมราฐ และ อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี)
ปลัดจังหวัด(จ.มุกดาหาร และ จ.อุบลราชธานี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511