<นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน>-นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน-
-


นางเพ็ญพักตร์   ศรีทอง

 

ประวัติ ::
วัน เดือน ปีเกิด :: 30 กันยายน 2490
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) (สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 (Mini Master Of Modern Management)
สถานที่ติดต่อ :: 447 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รุ่นที่ 3
- กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- อนุกรรมาธิการด้านสตรี วุฒิสภา
- เลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
- ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย
- รองเลขาธิการหอการค้าไทย
- กรรม
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511