<รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553>-รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553-
-

ลำดับ

รายชื่อ - สกุล

ชื่อเล่น

วุฒิ

การศึกษา

ผู้ส่งเข้าประกวด

1

กมลทิพย์   สุภาพพันธ์ บี ป.ตรี มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี TOYOTA SURE

2

กนกพร   ถนอมวงศ์ ลูกตาล ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี

3

กมลชนก  ไวโอเล็ต กี้ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

4

กรรณิการ์   ด่านศักดิ์ชัย        

5

กฤตยา   ทัพชัย แพรวา ป.ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

6

กันตนา   บุญเอือ ปาย ป.ตรี มหาวิทยาลับรามคำแหง  

7

กิติอาภา   เหมนิธิ แป๋ม ป.ตรี มหาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

8

กุสุมา   ธรรมนิตย์นิยม กวาง ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

9

กุสุมา   ผลาเลิศ นิว ป.ตรี มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

10

เกตุนรินทร์   ตั้งศิโรรัตน์ เกตุ ป.ตรี มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

11

เกษโมฬี   โรจนประดิษฐ์ ฝ้าย ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

12

ขวัญฉัตร   ถนัดสอนสาร ลูกขวัญ ป.โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

13

ขวัญสุดา   นาคาธร ขวัญ ปวส วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  

14

จรรยา   ไพโรจน์   ป.ตรี    

15

จินตหรา   วงศ์สมัคร จิน ป.ตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  

16

จิราวรรณ   บุญยืน แหม่ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

17

จุฑามาศ   แก้วเงินลาด ส้มโอ ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์  

18

ชญานี   ใจวิเสน ผึ้ง ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

19

ชณิดาภา   วงษาเภา ยุ้ย ป.ตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  

20

ชวัลนิษฐรัตน์   เปี่ยมพงศ์สานต์ อุ้ย ป.ตรี มหาลัยรามคำแหง  

21

ช่อผกา   ทางชอบ แอน ป.ตรี ช่อผกา  ทางชอบ  

22

ซาร่าห์   สายสกุลเศรษฐ์ ซาร่าห์ ป.ตรี มหาลัยรามคำแหง  

23

ฐานิตา   บุญมาธรรม        

24

ณัฏฐนันท์   กิจสวัสดิ์พร อร ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

25

ณัฐชนา   บุญพา โบนัส ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ  

26

ณัฐติญากานต์   ขันติวงษ์ แอร์ ป.ตรี วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุบลราชธานี  

27

ดลฤดี   เทียมพันธ์ แป้ง ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

28

ดาริน   เจริญสุข เกด ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

29

ทัดดาว   น้อยภาษี น้องฟ้า ป.ตรี มหาลัยมหาสารคาม อำเภอสิรินธร

30

ธนาภรณ์   ผาเหลา เอมี่ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

31

ธภวรรณ   นามสาขา เบลสส์ ป.ตรี มหาลัยมหาสารคาม ชานช์ โดย คุณจ้อ

32

ธัญนุช   สิงห์คำ เฟินร์ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

33

ธิดารัตน์   ดงสังข์ มิว ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

34

นภาวรรณ   ราชสีเมือง ปุ๋ย ป.ตรี มหาลัยราชภัฎสกลนคร ผญาสอนสาว

35

นันทริกา   พละมา นุ้ย ป.ตรี มหาลัยมหาสารคาม  

36

บงกช   อิ่นคำ นุ่น ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

37

บงกช  เจริญศิลป์ ฟาง ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินตร์วิโรฒ สภาวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบ

38

บุญญาภา   แฝงเพชร ปูเป้ ปวช. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  

39

เบญจมาภรณ์   มงคล แหม่ม ป.ตรี มหาลัยมหาสารคาม  

40

เบญญานุช   นาคสุวรรณ ตาวาว ป.ตรี มหาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี  

41

ปภัสสร   ตั้งอุดมรัตนกุล ใบพัด ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้า  

42

ประสิทธิพร   วรรณทวี บี ม.6 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  

43

ปรียาภรณ์   พวงมาลัย ลูกเกด ป.โท มหาลัยรามคำแหง อรวรรณ   คงเทศ

44

ปาริฉัตร   จิ้วพานิช ปูเปรี้ยว ป.โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

45

ปิยะธิดา  สวัสดิ์กุล ยุ่งยิ่ง ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล  

46

ผ่องพรรณ   แก้วมะโน ลัคกี้ ป.ตรี มหาลัยราชภัฎพระนคร  

47

พนิดา   พนมเขตร์        

48

พรทิพย์   เกษร พลอย ม.6 ศรีสะเกษวิทยาลัย  

49

พรธิดา   มณีนาค อุ๋ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

50

พัชรมัย   เขียวเล็ก บู๊ท ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  

51

พัชรวรรณ   หุตะเศรณี น้ำฟ้า ป.ตรี มหาวิทยาลัยศิลปรากรณ์  

52

พารมณี   เจนถาวร ออยล์ ป.ตรี มหาลัยมหาสารคาม  

53

พิมพ์ชนก   กิจบรรเทา พิมพ์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี  

54

พิมพ์พญา   ไชยกาล กุ๊กไก่ ป.ตรี มหาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

55

พิมลศรี   มหาสาวังกุล   ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

56

พุทธพร   ทองพุ่ม ปุยฝ้าย ป.ตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

57

ไพลิน   สมสะอาด หลิน ป.ตรี มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วตท.9

58

ไพลิน   อาจสาลี กุ้ง ปวส. วิทยาลัยเทคโรโลยีอาชีวศึกษาอุบลฯ  

59

ภริดา  มณีวรรณ ทับทิม ม.6 โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชานี  

60

ภัทรธนิฐ   บุญสะอาด เฟริส์ท ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

61

มนัญญา  บัวเชื่อม ปาล์ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

62

ยุภารัตน์   เชื่อมแก้ว ออย ม.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  

63

ยุวธิดา   แซ่เอียว หมวย ปวส. มหาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อคุณคลีนิคเวชกรรม

64

เยาวภา   เจริญทรัพย์ เชอรี่ ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์  

65

รัตติยาภรณ์   ภักดีล้น บิวตี้ ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล  

66

รัตนา   เทิดสุธาธรรม อา ป.ตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น  

67

รัตนาพร   โรจน์รัตน์ ดอกไม้ ป.ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

68

รัตนาภรณ์   กลิ่นกุหลาบหิรัญ นู๋มิ้ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

69

รัสรินทร์   วรัตถ์ศิริโสภณ แน๊น ป.ตรี มหาลัยรามคำแหง  

70

รุ่งรดา   ไคร้แสง บี ป.ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

71

รุ่งรดา  ไคร้แสง บี ป.ตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

72

รุจิรา   ราชอาจ กิ้ก ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

73

ลลิตา   ธุวานนท์ ปิ่น ป.โท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

74

วัชราภรณ์   ปรางค์ชัยภูมิ พลอย ม.5 โรงเรียนดอนสวรรค์  

75

วาริณี   มะลัยทอง ปาล์ม ม.6 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์  

76

วิภาดา   ภักดี โบว์ ม.6 โรงเรียนลือคำหาญ เพื่อนหญิงสตูดิโอเว็ดดิ้ง

77

วิภาพร   จันทร์เกษ แอนนี่ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี  

78

วิไลวรรณ   วงศ์ทองดี ปูเปรี้ยว ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลตำบลคำขวาง

79

วิสุดา   มูลมี จุ๊บแจง ป.ตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ หมู่บ้านมงคลเจริญสุข

80

ศรินญา   วงษาลี อิ๋ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนหญิงสตูดิโอเว็ดดิ้ง

81

ศลิษา   ทรายแก้ว เบียร์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

82

ศศิวิมล   ศิลาสุวรรณวิทย์ ตุ้ม ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล  

83

ศุภลักษณ์   ชื่นบุญเพิ่ม ต๊อกแต๊ก ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ  

84

สกาวรัตน์   บัวบาน อั้ม ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์  

85

สุธิดา   แท่งทอง ทราย ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  

86

สุพรรณษา   เพชรโรจน์ ญิงญิ๋ง ป.ตรี มหาลัยรามคำแหง  

87

สุพัตรา   คำมะณี        

88

สุพัตรา   แสงมณี เบสท์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร้านเทียมประเสริฐ(ตั๋วเครื่องบิน& รถไฟ)

89

สุภาพร   จันมะณี อินดี้ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

90

สุภาพร   มะลิซ้อน ต้นฝ้าย ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรีพิทยาคม  

91

สุภาภรณ์   สมาคม หลิงหลิง ป.ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชานี เทศบาลตำบลคำขวาง

92

สุภาภรณ์   หอมจันทร์ วุ้นเส้น ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภักบ้านสมเด็จ ค่ายนางงามป้าน้อย

93

สุวลี   เอี่ยมเม้า ไอซ์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

94

เสาวนีย์   ศักดิ์เศรษฐ อ้อม ปวส. พาณิชยการ (นครศรีธรรมราช)  

95

โสภิตา   มาศนิยม น้ำหวาน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง

96

โสมนัส   อินทร์เจือจันทร์ จ๋า ป.ตรี มหาลัยขอนแก่น  

97

อนัญลักษณ์   ชิณะวิ อิ๋ว ม.4 โรงเรียนสามชัย นายกีรวิชญ์   เพชรจุล

98

อโนมา   เกษแก้ว ฝ้าย ม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นาฏศิลป์ดีไซน์

99

อรนิต   แก้วเกตุ ออน ปวช. ปวช.พานิชการหาดใหญ่  

100

อริยาพร   วงศ์สวัสดิ์ มิว ป.ตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

101

อลิษา   ศรนารายณ์   ป.ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ  

102

อาจศิรินทร์   ชูนาม อิง ปวส. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

103

อาทิตยา   คุณนะลา อาร์ม ปวช. ปวช.พานิชการเชียงใหม่  

104

อาภัสราภา   โพธิ์ทอง แนน ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

105

อุบลรัก   สุดใจ ปุ๋ย ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล 2 ร้านดัทสเตชั่น

106

อุมาพร   ฝอยทอง ตุ๊กตา ม.6 มูลนิธีสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ร้านเสริมสวยแขกบิวตี้

107

เอมมิกา   มานะลอ ปาล์ม ป.ตรี มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511