<การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี>-การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี-
-

http://reg8.pwa.co.th/

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704

                     เดิมเป็นเขตควบคุมและบริหารกิจการประปาของกรมโยธาธิการ ชื่อเดิมศูนย์การประปาเขต 3 มีหัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการประปา 6 จังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และยโสธร มีการประปาในสังกัด 22 การประปา คือ การประปาอุบลราชธานี, การประปาวารินชำราบ, การประปาเดชอุดม, การประปาพิบูลมังสาหาร, การประปาอำนาจเจริญ, การประปาน้ำยืน, การประปาเขมราฐ, การประปายโสธร, การประปามหาชนะชัย, การประปาเลิงนกทา, การประปาศรีสะเกษ, การประปาอุทุมพรพิสัย, การประปาสุรินทร์, การประปาศีขรภูมิ, การประปาลำปลายมาศ, การประปาบุรีรัมย์, การประปาโชคชัย, การประปาโนนสูง, การประปาท่าตูม, การประปาครบุรี, การประปาปักธงชัย, และการประปาพิมาย

                     ต่อมาปี 2522 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรวมการประปาที่อยู่ในสังกัดกรมโยธาธิการ และการประปาชนบทที่อยู่ในสังกัดกรมอนามัยเข้าด้วยกัน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 15 เขต กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของสำนักงานประปาเขต 5 ต่อมาได้ยุบโครงสร้างเหลือ 10 เขต จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี

                    ต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคอีกครั้ง จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี เป็น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 โดยมีผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ปัจจุบันนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร มีสำนักงานประปาทั้งหมด 20 สำนักงาน 40 หน่วยบริการ

                     สถานที่ตั้ง 37 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 10.55

                          การประปาส่วนภูมิภาคเขต8

สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี                                               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511