<สำนักชลประทานที่ 7>-สำนักชลประทานที่ 7-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สำนักชลประทานที่ 7-
-

http://www.rid7.com/

สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

               จากความต้องการของราษฎร และเจ้าหน้าที่ปกครองจะให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการชลประทานแบบที่กระทำอยู่ใน ภาคกลาง และภาคเหนือ รัฐบาลจึงได้สั่งให้กรมชลประทานเปิดการชลประทานขึ้นในภาคนี้ โดยเริ่มสำรวจสภาพน้ำและสภาพภูมิประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาวางโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2477 และเริ่มงานก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามความเรียกร้องของราษฎรไปก่อนตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา 

               ที่ตั้งที่ทำการชลประทานครั้งแรกตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ระยะแรกได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานขึ้นพร้อมกันจำนวน 8 โครงการแยกเป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย 5 โครงการ ได้แก่ โครงการลำตะคอง , โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา, โครงการห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ , โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี , โครงการห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลย และเป็นโครงการชลประทานประเภทคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านตูม – บ้านติ้ว จังหวัดมหาสารคาม , โครงการทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย โดยมี พระธุระนทีทด ( พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2485 ) , นายเฉลียว ทองอุทัย ( พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2490 ) และนายจันทร์ วิเชียรทวี ( พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493 ) ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการก่อสร้างอีสาน ตามลำดับ ต่อมาสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้งานก่อสร้างทั้ง 8 โครงการดังกล่าวต้องชะลอไว้ยังไม่แล้วเสร็จ 

               หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงแล้ว ในปี พ.ศ. 2494 กรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากโครงการชลประทานประเภทนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรมของราษฎรได้ นายจำลอง อัตถโน เป็นบุคคลแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรมชลประทานส่งมาดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษชลประทานด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ( ชพด. ) ในช่วง พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2509 ทำให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างจริงจัง กระจายไปทั่วทั้งภาคเริ่มแต่บัดนั้น เป็นต้นมา งานก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝายและประเภทคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้ง 8 โครงการ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงนี้ 

               ในปี พ.ศ. 2499 ที่ทำการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ 905 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการของสำนักงานชลประทานที่ 6 ปัจจุบันนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษชลประทานด้านตะวันออกเฉียงเหนือต่อจาก นายจำลอง อัตนโถ คือ นายพีระ วัฑฒกานนท์ ( พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2514 ) นายลาภ ตัณฑศรี ( พ.ศ. 2514 – พ.ศ.2518 ) ตามลำดับ

               งานชลประทานในระยะนี้ส่วนใหญ่ เน้นหนักไปในด้านการก่อสร้างโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ และการสร้างระบบส่งน้ำให้กระจายไปทั่วทั้งภาค มีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 7 โครงการ ในระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2513 ได้แก่โครงการลำตะคอง (สร้างเขื่อนลำตะคอง ) โครงการลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา โครงการลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โครงการน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โครงการโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการ ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี จนถึง พ.ศ. 2518 มีโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำและทดน้ำที่สร้างแล้วเสร็จในภาคนี้ จำนวน 170 โครงการ ช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 1.5 ล้านไร่ สำหรับงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา ก็เริ่มมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นมีการจัดตั้งสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นในโครงการชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรม สำหรับโครงการ ก่อสร้างขนาดใหญ่นั้น หลังจากก่อสร้างหัวงานและอาคาร ชลประทานบางส่วนเสร็จแล้ว กรมชลประทานก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ขึ้นมา เพื่อบริหารการจัดการน้ำชลประทานและดูแลบำรุงรักษาสืบต่อไป

               พ.ศ. 2518 กรมชลประทานได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็น 3 สำนักงาน คือ สำนักงานชลประทาน ที่ 4, 5 และ 6 เรียกชื่อย่อว่า สชป.4 สชป.5 และ สชป.6 มีหัวหน้าสำนักงานชลประทาน  (ภายหลังเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน) เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานแบ่งเขตรับผิดชอบดังนี้

               สชป.4 รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย และมหาสารคาม รวม 5 จังหวัด ที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

               สชป.5 รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ รวม 8 จังหวัด ที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
      ต่อมาสำนักงานชลประทานที่ 5  เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักชลประทานที่ 7 รับผิดชอบพื้นที่  5  จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี  จ.ยโสธร  จ.อำนาจเจริญ จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม

               สชป.6 รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ รวม 5 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 38 ล้านไร่ ที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511