<เทศบาลนครอุบลราชธานี>-เทศบาลนครอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เทศบาลนครอุบลราชธานี-
-

http://www.cityub.go.th/

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขที่ 147 ถนน ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045246060 โทรสาร 04525523

 

         แต่เดิมนั้น ที่ตั้งเมืองอุบลราชธานี มิได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลมาก่อน ท้องถิ่นจึงเข้าสู่ระบบการปกครองเป็นครั้งแรกโดยได้รับการสถาปนาเป็น เทศบาลเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยผลของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 52 ตอนที่ 79 พ.ศ.2478 การจัดตั้ง เทศบาลในขั้นต้น มีเนื้อที่ 1.65 ตารางกิโลเมตร

        ต่อมา เมื่อเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้มีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง คือ ประกาศขยายเขตโดยระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2480 กับพระราชกฤษฎีกาขยายเขต พ.ศ.2499 อันมีเนื้อที่ 5.30 ตารางกิโลเมตร เป็นครั้งแรก โดยประกาศขยายเขต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2524 เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ตำบลในเมือง พร้อมทั้งบางส่วนของตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ ตำบลปทุม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 14 ก. วันที่ 8 มีนาคม 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เป็นต้น โดยยังมีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร เท่าเดิม

        ปัจจุบัน พื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านเมืองทางด้านทิศใต้ บริเวณตอนกลางของเมือง คือทุ่งศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มคล้ายแอ่งกะทะ ตั้งแต่ถนนอุปราชหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึง ถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เลยขึ้นไปวัดทุ่งศรีเมือง และวัดมณีวนาราม

าณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ   ติดกับถนนรอบเมือง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศใต้   
ติดกับแม่น้ำมูล
ทิศตะวันออก ติดกับห้วยวังนอง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศตะวันตก ติดกับถนนรอบเมือง และลำมูลน้อย
ระชากร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2552
ชาย 40,223 คน
หญิง 45,334 คน
จำนวนบ้านเรือน 27,659 คน
จำนวนครอบครัว 17,973 หลัง
ราสัญญลักษณ์

ลักษณะ : ดวงตราประจำเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ ่เผยอกลีบบานอยู่เหนือน้ำ สองข้างประกอบด้วยดอกบัวตูม ก้านละดอกและใบก้านและสองใบ ครอบคลุมด้วยรัศมีรูปครึ่งวงกลม ด้านล่างมีกรอบรูป รูปครึ่งวงกลม ภายในจารึกอักษรไทยว่า " เทศบาลนครอุบลราชธานี "

ความหมาย : ดอกบัวบาน : ดอกบัวตูม : ใบบัว : รัศมีครึ่งวงกลม

        อุบลราชธานีเป็นชื่อที่มีความหมายถึง เมืองแห่งดอกบัวหนองบัวลุ่มภูสถานที่แรกในการจัดท้องที่แห่งนี้ และโดยความเป็นมาอุบลราชธานี มีบรรพบุรุษผู้นำไพร่พลราษฎรมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ 2 ท่าน คือ พระวรราชภักดี และ พระตาท่านทั้งสองเป็นผู้นำที่ก่อร่างสร้างฐาน สืบทอดลูกหลานให้เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง จนเทียบเทียมนานาอารยะประเทศในปัจจุบัน เปรียบเสมือนดั่งสัตตบุษย์ทั้งสองที่ชูดอกเหนือน้ำ ประคับประคองบัวบาน ให้แผ่กลีบกระจายเกสรขจรไกล ส่วนใบทั้งสองคู่เปรียบประดุจความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมรับเอาความเลวชั่วร้ายทั้งปวงไว้ส่วนใบทั้งสองคู่เปรียบประดุจความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมรับเอาความเลวชั่วร้ายทั้งปวงไว้เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา มีปราชญ์มากมายทั้งบรรพชิต และฑราวาสที่ได้รับการยอมรับจากทุกสารทิศเปรียบเทียบรัศมีที่ปกคลุมอุบลราชธานี
ความหมายย่อ
ดอกบัวบาน : อุบลราชธานีที่มีความเจริญเติบโตที่พร้อมที่จะแผ่กระจายความดีงามไปทั่วปฐพี
ดอกบัวบานตูม : บรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานี คือ พระวรราชภักดี และ พระตา ที่ได้นำท้องถิ่นแห่งนี้มาสู่ความเจริญโอบอุ้มชูมาแต่บรรพกาล
ใบบัว : ความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมให้สิ่งชั่วร้ายมาแปดเปื้อน
รัศมีครึ่งวงกลม : ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และความเป็นปราชญ์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่คุ้มครองชาวอุบลราชธานีตลอดกาล
     

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1)   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ..2496  มาตรา 56   เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีหน้าที่ต้องทำในเขต เทศบาล  ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. หน้าที่อื่นๆ  ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือ         กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 1. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 2. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 3. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 4. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 5. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 6. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 7. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 8. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

2)   มาตรา  54   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 6. ให้มีการสาธารณูปการ
 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 1. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 2. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และพลศึกษา
 3. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ
 4. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาด เรียบร้อยของท้องถิ่น
 5. เทศพาณิชย์

3)   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..2542    ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา  17)  ดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)  รักษาทางบก  ทางน้ำ
(3)  ควบคุมตลาด  ท่าเรือ  ที่จอดรถ
(4)  การสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง
(5)  การสาธารณูปการ
(6)  ส่งเสริมอาชีพ
(7)  การพาณิชย์  การลงทุน

(8)   รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
(9)   กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย
(10) การสาธารณสุขและอนามัย
(11) ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(12) ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(13) ควบคุมการฆ่าสัตว์
(14) รักษาความปลอดภัยสาธารณสถาน

(15)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(16)  จัดการศึกษา
(17)  สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
(18)   บำรุงรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(19)  จัดการที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด
(20)  ดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(21)  ส่งเสริมกีฬา
(22)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ
(23)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร

(24)  จัดการป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
(25)  การผังเมือง
(26)  การขนส่งและการจราจร
(27)  ดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)  ควบคุมอาคาร
(29)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย
(31)  กิจการอื่นตามประกาศของคณะกรรมการ

     
        2. อำานจหน้าที่ตามที่กฏหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด
              2.1 พระราชบัญญัติป้องกันภยันอันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ. 2464
              2.2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรีอนและที่ดิน พ.ศ. 2475
              2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
              2.4 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
              2.5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
              2.6 พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498
              2.7 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
              2.8 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502
              2.9 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
              2.10 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
              2.11 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
              2.12 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
              2.13 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2542
 
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511