<เทศบาลนครอุบลราชธานี>-เทศบาลนครอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เทศบาลนครอุบลราชธานี-
-

http://www.cityub.go.th/

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขที่ 147 ถนน ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045246060 โทรสาร 04525523

 

         แต่เดิมนั้น ที่ตั้งเมืองอุบลราชธานี มิได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลมาก่อน ท้องถิ่นจึงเข้าสู่ระบบการปกครองเป็นครั้งแรกโดยได้รับการสถาปนาเป็น เทศบาลเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยผลของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 52 ตอนที่ 79 พ.ศ.2478 การจัดตั้ง เทศบาลในขั้นต้น มีเนื้อที่ 1.65 ตารางกิโลเมตร

        ต่อมา เมื่อเมืองมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้มีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก 2 ครั้ง คือ ประกาศขยายเขตโดยระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2480 กับพระราชกฤษฎีกาขยายเขต พ.ศ.2499 อันมีเนื้อที่ 5.30 ตารางกิโลเมตร เป็นครั้งแรก โดยประกาศขยายเขต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2524 เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ตำบลในเมือง พร้อมทั้งบางส่วนของตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ ตำบลปทุม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 14 ก. วันที่ 8 มีนาคม 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เป็นต้น โดยยังมีเนื้อที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร เท่าเดิม

        ปัจจุบัน พื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านเมืองทางด้านทิศใต้ บริเวณตอนกลางของเมือง คือทุ่งศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป็นที่ลุ่มคล้ายแอ่งกะทะ ตั้งแต่ถนนอุปราชหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึง ถนนเขื่อนธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ถึงถนนหลวงบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เลยขึ้นไปวัดทุ่งศรีเมือง และวัดมณีวนาราม

าณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ   ติดกับถนนรอบเมือง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศใต้   
ติดกับแม่น้ำมูล
ทิศตะวันออก ติดกับห้วยวังนอง และบริเวณเขตทหารอากาศ
ทิศตะวันตก ติดกับถนนรอบเมือง และลำมูลน้อย
ระชากร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2552
ชาย 40,223 คน
หญิง 45,334 คน
จำนวนบ้านเรือน 27,659 คน
จำนวนครอบครัว 17,973 หลัง
ราสัญญลักษณ์

ลักษณะ : ดวงตราประจำเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ ่เผยอกลีบบานอยู่เหนือน้ำ สองข้างประกอบด้วยดอกบัวตูม ก้านละดอกและใบก้านและสองใบ ครอบคลุมด้วยรัศมีรูปครึ่งวงกลม ด้านล่างมีกรอบรูป รูปครึ่งวงกลม ภายในจารึกอักษรไทยว่า " เทศบาลนครอุบลราชธานี "

ความหมาย : ดอกบัวบาน : ดอกบัวตูม : ใบบัว : รัศมีครึ่งวงกลม

        อุบลราชธานีเป็นชื่อที่มีความหมายถึง เมืองแห่งดอกบัวหนองบัวลุ่มภูสถานที่แรกในการจัดท้องที่แห่งนี้ และโดยความเป็นมาอุบลราชธานี มีบรรพบุรุษผู้นำไพร่พลราษฎรมาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ 2 ท่าน คือ พระวรราชภักดี และ พระตาท่านทั้งสองเป็นผู้นำที่ก่อร่างสร้างฐาน สืบทอดลูกหลานให้เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง จนเทียบเทียมนานาอารยะประเทศในปัจจุบัน เปรียบเสมือนดั่งสัตตบุษย์ทั้งสองที่ชูดอกเหนือน้ำ ประคับประคองบัวบาน ให้แผ่กลีบกระจายเกสรขจรไกล ส่วนใบทั้งสองคู่เปรียบประดุจความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมรับเอาความเลวชั่วร้ายทั้งปวงไว้ส่วนใบทั้งสองคู่เปรียบประดุจความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมรับเอาความเลวชั่วร้ายทั้งปวงไว้เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา มีปราชญ์มากมายทั้งบรรพชิต และฑราวาสที่ได้รับการยอมรับจากทุกสารทิศเปรียบเทียบรัศมีที่ปกคลุมอุบลราชธานี
ความหมายย่อ
ดอกบัวบาน : อุบลราชธานีที่มีความเจริญเติบโตที่พร้อมที่จะแผ่กระจายความดีงามไปทั่วปฐพี
ดอกบัวบานตูม : บรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานี คือ พระวรราชภักดี และ พระตา ที่ได้นำท้องถิ่นแห่งนี้มาสู่ความเจริญโอบอุ้มชูมาแต่บรรพกาล
ใบบัว : ความดีงามของชาวอุบลราชธานี ที่ไม่ยอมให้สิ่งชั่วร้ายมาแปดเปื้อน
รัศมีครึ่งวงกลม : ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และความเป็นปราชญ์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่คุ้มครองชาวอุบลราชธานีตลอดกาล
     

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1)   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ..2496  มาตรา 56   เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีหน้าที่ต้องทำในเขต เทศบาล  ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. หน้าที่อื่นๆ  ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือ         กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 1. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 2. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 3. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 4. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 5. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 6. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 7. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 8. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

2)   มาตรา  54   เทศบาลนครอุบลราชธานี  อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
 6. ให้มีการสาธารณูปการ
 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
 1. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
 2. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา และพลศึกษา
 3. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ
 4. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม  และรักษาความสะอาด เรียบร้อยของท้องถิ่น
 5. เทศพาณิชย์

3)   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..2542    ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา  17)  ดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)  รักษาทางบก  ทางน้ำ
(3)  ควบคุมตลาด  ท่าเรือ  ที่จอดรถ
(4)  การสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง
(5)  การสาธารณูปการ
(6)  ส่งเสริมอาชีพ
(7)  การพาณิชย์  การลงทุน

(8)   รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
(9)   กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย
(10) การสาธารณสุขและอนามัย
(11) ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(12) ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(13) ควบคุมการฆ่าสัตว์
(14) รักษาความปลอดภัยสาธารณสถาน

(15)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(16)  จัดการศึกษา
(17)  สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
(18)   บำรุงรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(19)  จัดการที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด
(20)  ดูแลสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(21)  ส่งเสริมกีฬา
(22)  ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ
(23)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร

(24)  จัดการป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
(25)  การผังเมือง
(26)  การขนส่งและการจราจร
(27)  ดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)  ควบคุมอาคาร
(29)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย
(31)  กิจการอื่นตามประกาศของคณะกรรมการ

     
        2. อำานจหน้าที่ตามที่กฏหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด
              2.1 พระราชบัญญัติป้องกันภยันอันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ. 2464
              2.2 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรีอนและที่ดิน พ.ศ. 2475
              2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
              2.4 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
              2.5 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
              2.6 พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498
              2.7 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
              2.8 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502
              2.9 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
              2.10 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
              2.11 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
              2.12 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
              2.13 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2542
 ความคิดเห็นที่ 1

ไม่เห็นด้วยกับวงเวียนน้ำพุที่เทศบาลนครอุบลราชธานี กำลังก่อสร้าง ไม่เข้าใจว่าฝ่ายบริหารเทศบาลนครอุบลฯ ได้ใช้ถนน อุบล-วาริน สักกี่คน ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ทุกวัน ส่วนใหญ่เห็นว่ากีดขวางการจราจร ทำให้รถติด เสียงต่ออุบัติเหตุ ฯลฯ ฝ่ายบริหารรับฟังเสียงประชาชนที่เลือกท่านเข้ามาบ้าง อะไรดีก็ชม อะไรไม่ดีขอติด ปรับปรุงด่วน

โดย : bulakorn   email : mos-sutti@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 16:39:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

แต่ผมเห็นด้วย วงเวียนน้ำพุ คือสัญญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ของเรา อีกอย่างถ้ามีวงเวียนแล้วรถทางตรงไป อ.วารินจะได้ขับช้าลงบ้าง ผมสังเกตุดูว่าไฟเขียวทางตรงไปวารินที่ไร รถไม่มีขับช้าสักคัน ก็ก่อนพวกคุณจะเลือกพวกคุณส่วนมากอยากให้เขา เอา วงเวียนน้ำพุ กลับมา นี่ แสดงว่าคุณ ไม่รู้เรื่องเลย สิ ทางผู้บริหารเทศบาลนครทำตามที่หาเสียงไว้แล้วนี่ ตลาดใหญ่ วงเวียนน้ำพุ คุณไปมุดหัวอยู่ใส หรือ ไม่ได้เลือกเขา

โดย : สัจจธรรม เมื่อ วันพฤหัส ที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 21:43:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

เห็นด้วยน่ะ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบล เพราะ จากที่เคยเป็นมาเขาเรียก ว่าเจ้าบ้านเจ้าเมือง

โดย : ธิดาซาตาน   email : gnet_532@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 13:21:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุบล

โดย : คนอุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 10:42:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

รูปด้านบนเป็นรูปเรือไฟ มีพระปรมาภิไธยของในหลวง อยู่ใต้รูปรจนา ไม่เหมาะกระมัง อะไรควรไม่ควรต้องรู้

โดย : คนดู เมื่อ วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 18:28:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

เห็นด้วย แต่มันใหญ่เกินไป

โดย : หนองช้าง เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2554 เวลา 17:15:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ส่วนดิฉันอยากให้แก้เรื่องปัญหา บัตรประชานมากเลยยค่ะ บัตรมาแล้วแต่เครื่องเสีย มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้ทำไมไม่แก้ไขค่ะ จะให้ถือกระดาษสีเหลืองตลอดเป็นปีเลยหรือไงค่ะ ถ้ามันสามารถพกพาได้ง่ายคงทนจะไม่บ่นเลยค่ะจะให้ประชานชนที่ถือบัตรเหลืองต้องเข้าใจคุณอีกนานเท่าไหร่ค่ะ หรือลูกน้องคุณไม่แทงเรื่องให้คุณทราบ

โดย : A4สีเหลือง เมื่อ วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2554 เวลา 12:39:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

เรื่องขยะ
กราบเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันนี้มาเก็บขยะเวลาเ ที่ยงกว่า หน้าโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ ท่านทั้งหลายบีบน้ำขยะอีกแล้ว ทนดมจนหมดกลิ่น ก็ต้องขอบคุณ เทศบาลนครอุบล ที่ให้โอกาสดมของเหม็นการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงรู้นะครับ ว่ากลุ่มใหนจะได้รับโอกาส


โดย : siwadon taecho   email : taecho996@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:16:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ปัญหาการก่อสร้างของผู้รับเหมาของเทศบาลมักจะทำงานมักง่าย เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามคลองใกล้กับห้างบิ๊กซีอุบลฯ ผู้รับเหมาไ่ม่รู้หรือไม่มีความรับผิดชอบในการก่อสร้างปล่อยให้ปูนที่ไหลออกลงยังบ่อพักน้ำเสียทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก หรือผู้รับผิดชอบไม่ดูแลทำพอให้ผ่านพ้นไปเท่านั้นไม่ได้ทำงานให้สมกับหน้าที่ และสามัญสำนึกของการเป็นผู้ดุแลผลประโยชน์ของราษฎร์ หรือของรัฐ ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ระแวกนั้น เพราะน้ำท่วมไม่ได้ท่วมบ้านท่านหรอกนะ


โดย : eka   email : e-ekarath@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:49:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูไฟที่เกาะกลางถนนตั้งแต่แยกปั๊มเอสโซ่ กม. 0 ถึงแยกโตโยต้าด้วย ไม่ติดมานานแล้ว ก็เห็นนะว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาล, รึไม่ก็รถของเทศบาล ก็มาแถวนี้บ่อย แต่ทำไมถึงหลับหูหลับตากันไปหมด ช่วยกันดูแลกันบ้างซิครับ ถนนเอกของเมืองอุบลน่ะครับ แขกบ้านแขกเมืองเค้าบ่นกันนักต่อนักแล้วว่าถนนเส้นนี้ไฟดับหลายจุด ลองไล่ดูซิ จนถึงสี่แยกสุสานบายพาสรอบนอก ไม่ใช่ไปสนใจแต่เส้นหลังอนุบาล และก็เส้นหน้าเทศบาล เส้นนั้นถ้าจะพูดกันจริง ๆ ตอนกลางคืนรถผ่านไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำ

โดย : ทุกข์ชาวบ้าน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:51:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

เรื่อง ขยะ
เรียน ท่านนายกเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี
ผมขอแจ้งเกี่ยวกับการบริการเก็บขยะบริเวณถนนสุขาอุปถัมภ์ซอย 7/1 แต่เดิมปัญหาเก็บขยะแทบไม่มีเนื่องจากบ้านพักส่วนใหญ่เจ้าของบ้านพักอาศัยเอง แต่ปัจจุบันมีปัญหารุนแรงเพราะขยะมีปริมาณมากๆล้นถังขยะทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดทำห้องแบ่งเช่าและหอพัก ถังขยะทีจำนวนเท่าเดิมเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะไม่ทันทำให้เกิดผลเสียด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้
1.ขยะล้นถังขยะ
2.เป็นแหล่งอาหารให้สุนัขคุ้ยเขี่ย/แหล่งเพาะพันธุ์หนู
และแมลงวัน
3.เศษอาหารเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น/มีหนอนด้วย
4.ขยะที่ล้นออกมากีดขวางถนนในซอยทำให้รถเข้าออก
ลำบาก
ผมขอเสนอให้ท่านช่วยกรุฌาแก้ไขด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังนี้
1.เพิ่มจุดถังเก็บขยะ
2.เพิ่มความถี่ในการเก็บขยะ
3.พิจารณาจะเก็บค่าบริการเพิ่มตามจำนวนผู้พักอาศัยก็ได้ครับเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนผู้เก็บขยะและการบำรุงรักษารถเก็บขยะ(ร่วมด้วยช่วยกันครับ)
จึงเรียมาและเเจ้งแสดงความเดือดร้อนมายังท่านเพื่อช่วยกรุณาแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ
ด้วยความนับถือ
ณรงค์ชัย อันชื่น
ปล. มีภาพประด้วยครับแต่ยังไม่ได้ส่งครับ


โดย : ณรงค์ชัย อันชื่น   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 18:06:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

อันนี้ไม่ใช่ทุกข์ชาวบ้าน แต่สงสัยว่า
ข้าราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้เวลาราชการทำงานให้หลวงจริงหรือเปล่า เพราะเห็นข้าราชการที่ห้องตรงหน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2 ของเทศบาลฯ ส่งน้ำ ส่งกาแฟทั้งวัน เอาเงินไปให้ใครหนอ หรือว่าเทศบาลเปิดร้านขายน้ำ อาหารขึ้นเอง
วินัยราชการเรื่องเกี่ยวกับการทอดทิ้งหน้าที่ราชการ การไม่อุทิศตนให้ราชการ การเอาเวลาราชการมาหาประโยชน์ให้ตนเอง เฮ้อ..หลายข้อนะ หัวหน้าเทศบาลฯ ถ้ายังมีตาก็ดูแลหน่อย เหนื่ยใจ จริง กับพวกโกงราชการ


โดย : ติ้ม   email : sunggate@yahoo.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 19:30:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

ร้องเพลงทำไมไม่ร้องให้จบ สงสัยอะไรเดินมาถามได้ พร้อมให้ความกระจ่างเสมอ (ก่อนจะว่าคนอื่น กรุณาหันกลับไปมองตัวเองก่อนว่าว่างมากใช่ไหม ถึงมีเวลามาจับผิดคนอื่น เสนอตัวมาเลยต้องการเท่าไหร่ ผลกำไรสุทธิทุละเป้า จะแบ่งกำไรให้ ฮาๆๆๆๆๆ) หลังตึกยังว่างนะจ๊ะ

โดย : เจ้าของร้านขายน้ำ   email : Coffee@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 10:55:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

อยากให้เทศบาลนครขยายเขตเทศบาลเพิ่มจังเลยครับ

โดย : นุ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 21:46:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

ต้องขอขอบคุณท่านนายกและท่านผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างสูงที่ตอบสนองเพิ่มความถี่มาเก็บขยะสัปดาห์ละ ๒ ครั้งมากกว่าเดิม ๑ ครั้งซอย ๗/๑ซอยบ่อนไก่ Area ใกล้แซบซอย ๙แต่ขอเรียนว่าขยะ..ยังล้นถังขยะครับ ขอความกรุณาเพิ่มถังขยะอีกได้หรือเปล่าครับ ราคาคงไม่แพงน่าจะสามารถบริหารจัดหาได้นะครับ
ขอบคุณครับในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย : ณรงค์ชัย อันชื่น   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 00:40:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

ถนนในตัวเมืองอุบลไม่น่าจะเป็นวันเวย์เพราะทำให้เศรษฐกิจเสียหาย ซบเซามาก สงสารพวกร้านค้าต่าง ๆ ไม่เหมือสมัยก่อนถนนคึกคักมาก เพราะถนนไม่ได้สร้างเพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนเท่านั้น จากคนไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย : เสือ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 15:23:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

มีร้านเหล้าเสียงดัง ถนนแจ้งสนิท 11 ประมาณตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิก

โดย : ดนัย   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 13:49:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

สงสัยความคิดที่17ทำไมemailจึงเป็น ek.unchoon@windowslive.com
ขอบคุณครับ


โดย : ณรงค์ชัย อันชื่น   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 22:11:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

น้ำเสียจากรถขยะที่มาบีบอัดขยะหน้าร้าน
แทบจะทุกครั้งเลยก็ว่าได้ครับ พี่แกจะมาจอดหน้าร้านผม
แล้วเข้าไปเอาขยะในซอย เสร็จแล้วก็บีบอัดจะน้ำไหลเยิ้ม
ที่ถนนหน้าบ้านผม โคตะระเหม็นอีกต่างหาก
ร้านผมขายอาหารครับ เซ็งมากๆ ไม่ทราบว่าเวลาบีกอัดเนี้ย มันต้องมีน้ำไหลทุกครัง หรือว่ารถชำรุดครับ แล้วถ้าชำรุดทำไม่ซ้อมซักที แบบว่ามันหลายครั้งแล้วครับ
สวนเรื่องวงเวียน ก็ดีครับ แต่มันใหญ่เกิน


โดย : พิชัย   email : chai_coffeeman@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 06:51:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ผมขอสอบถาม นักศึกษา ชาย / หญิงมาเช่าห้องแถวรวมกันสามห้อง กินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังทุกวัน พอเราไปข้อร้องให้เงียบหน่อย ก็เงียบสัก 10 นาที ทีนีก็ชวนเพือนมาเพิ่มอีกเสียงดังกว่าเดิม แจ้งคุณตำรวจ คุณตำรวจก็ออกมาเตือน พอตำรวจไปเสียงดังเหมือนเดิม เวลาที่กิน เวลาทีเราจะนอน สามทุ่ม ถึงตีสี่ บางที่ก็กินตั้งแต่ยันค่ำ หนักเข้ามามองหน้าพวกเรา ไม่รู้ว่าพวกเขามีอภิสิทธืมากขนาดไหนหรือลูกคนมีสี แจ้งเจ้าของห้องแถวเขาบอกว่าเป็นสิทธ์ของ ถ้าเราออกไปบอกตอนมันเมาก็กล้วมีเรือง ชาวบ้านแกวนั้นเขาอืมละอา นั้งปรึกษากันไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วครับ ลืมบอกครับ ห้องแถ้วสุดชอยครับ อยู ถ.ชยางกรู ซ.ชยางกรู 28.1 ครับ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีทางออกให้พวกผมไม่ครับ ทนมาแล้ว 2ปี แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

โดย : may   email : mekin8@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 20:02:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอคืนฟุตบาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ แบบก่อสร้างขอบฟุตบาททำไมไม่มีการลบมุมเหมือนของเดิม และการปูพื้นตัวหนอนมีการทรุดของดิน ก็ไม่มีใครมาดูแลเลย
ที่วัดแจ้งมีการเผาขยะทำให้ควันรบกวนชาวบ้านมาก


โดย : นิดหน่อย เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 16:04:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

ขอร่วมด้วย...เลือก ส.ท. ครั้งนี้พวกเราคงต้องพิจารณาวิสัยทัศน์และนโยบายพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม ทำสิ่งแวดล้อมให้น่าดู ของแต่ละทีมระหว่างรักอุบล-นครอุบล เชิญทั้ง ๒ ทีม แสดงความสามารถทางสติปัญญาได้แล้วครับ......เมื่อท่านได้รัเลือกแล้วเราจะตามดูการกระทำว่าทำได้จริงอย่างที่พูดหรือ.....มีแต่โม้...หรือ...ขี้คุย..ขอบคุณครับ...แถมอีกนิด..ขอตามเรื่องระบบถังขยะ ซอยสุขาอุปถัมภ์ ๗/๑ด้วยครับไม่เพียงพอขยะเยอะเพราะหอพักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม...ลองดูว่าแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนพื้นฐานได้รวดเร็วเพียงใด...


โดย : EK   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 06:41:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน"เด็ก"ด้วย
ผมพาลูกมาที่เทศบาลฯแล้ว 2 ครั้ง ปัญหาคือ
1.เป็นวันเสาร์ก่อนการรับสมัครเลือกตั้ง สท. จนท.แจ้งว่าจ่ายบัตรเต็มแล้ว ในช่วงเช้า(8.30น.) ให้รอตอนบ่าย ผมขอรับบัตรคิวก่อนได้หรือไม่ คำตอบคือไม่
2.วันที่ 11ตค.54 ถึงเทศบาลฯเวลา 10.15 น. จนท.แจ้งว่าทำบัตรฯสำหรับเด็ก ได้จ่ายบัตรคิวเต็ม 100 คิวแล้ว สุดยอดครับ กฏเกณฑ์ไม่มีเลย
-คงมีผู้ปกครองที่ว่างมากๆ ในความเห็นพวกท่านหรือครับ
-ท่านเจ้านายทั้งหลาย หากแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ ไม่รู้จะไปทำอะไร
-หากมีทางเลือกอื่น รับรองได้ครับว่า จะไม่ไปให้ท่านทั้งหลายต้องทำงานหนักหรอกครับ


โดย : อรรถนิตย์ เกรียงธีรศร   email : banmacro_2006@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 11:23:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ได้พัฒนาหรือแก้ไขไม่ได้เพียงใดหนอ ควรมีสิ่งที่แสดงว่าทีมคนเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการตอบสนองจะได้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง 3 ทาง น่าจะดูดีนะครับ...มันจะได้มีชีวิตชีวา...

โดย : เอก   email : ek.unchoon@windowslive.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 03:23:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

เพียงแต่ดิฉันอยากจะทราบว่าณะขณะนี้น้ำได้ท่วมเมืองอุลจนอ่วมทั้งๆที่ฝนก็ไม่ตกแต่น้ำก็ขึ้นทุกวันบังเอญดิฉันได้มีโอกาสไปแถวแม่น้ำโขงที่วัดปากแซงได้เห็นแม่น้ำโขงแห้งจนเห็นโขดหินเหมือนกับหน้าแล้งก็เลยสงสัยว่าแม่น้ำมูลไม่ได้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือไงแล้วแม่น้ำมูลไหลไปไหนหรืออยู่กับที่เสียดายที่ดิฉันไม่ได้ไปดูที่เขื่อนปากมูลจะได้รู้อะไรมากกว่านี้ดิฉันอยากจะทราบว่าเขื่อนปากมูลได้เปิดประตูน้ำหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วกว่านี้คนที่เขาถูกน้ำท่วมเขาเดือดร้อนช่วยแก้ไขด้วย

โดย : satree   email : sawitree_stkk@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 15:54:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1 คือฐานของวงเวียนใหญ่เกินไปทำให้รถที่จะวิ่งไปยังฝั่งวารินและจากวารินมาอุบลเบียดกันจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและรถที่วิ่งมาจากวารินจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไม่ได้

โดย : satree   email : sawitree_stkk@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 14:47:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

ถนนอุบล-ตระการ 12 ไม่มีการเก็บขยะเลย
ช่วยไปเก็บทุกวันด้วย


โดย : bee   email : buntharika3@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 21:48:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ร้องเรียนเรื่องถังขยะใหญ่ยักษ์ หลังโรงเรียนอุบลวิทย์ ถ.สรรพสิทธิ์ ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ถังขยะที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยค่ะ....เพราะเมื่อมีขนาดใหญ่ผู้คนจากทั่วสารทิศก็พากันมาทิ้งขยะที่นี่ที่เดียว ....ทำให้ขยะที่นี่จะมีปริมาณที่มากและส่งกลิ่นเหม็นมาก ขยะจากตลาดน้อยทั้งหมดถูกนำมาทิ้งที่นี่เหมือนกัน ในเมื่อคุณตัดสินใจให้ที่นี่เป็นตลาดคุณก็ต้องมีวิธีการที่จะกำจัดขยะเพื่อไม่ให้คนในบริเวณนี้เดือดร้อน


โดย : ศิรประภา   email : papa_kko@yahoo.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:49:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

คห. 28 คุณเข้าใจถูกต้องเรื่องเป็นที่รวมขยะจากตลาดน้อย แต่คุณอาจจะลืมนึกถึงเรื่องวินัย หรือ วิธีการทิ้งขยะของคนบ้านเรา เรื่องนี้ควรจะช่วยกันเพื่อแบ่งเบาภาระของคนเก็บขยะ เพียงแค่ช่วยกันแยกขยะเปียกและแห้ง ทิ้งเป็นที่เป็นทาง ทีนี้ปัญหาต่างๆก็ค่อยมาดูกัน คงต้องช่วยกันเห็นใจคนทำงาน(พนักงานเก็บขยะ) อย่างน้อยก็เริ่มจากตัวเราและบอกต่อข้างบ้าน ช่วยกันบอกคนที่เอาขยะมาทิ้งทุกคน ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะตลาดน้อย ช่วยกันทุกที่เลย....ดีมั๊ย

โดย : ช่วยกัน เมื่อ วันพฤหัส ที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 22:08:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

วันนี้เดินทางไปแถว ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ก่อนถึงร้านยงสงวน
ก็เจอรถขยะ 81-7140 อีกแล้ว รถติดกันเป็นแถว
หากไปทางสรรพสิทธิ์อาพาร์ทเม้นท์ ก็เคยพบเหมือนกันรถก็จอดอยู่
สองข้างทางแถมมาเจอรถขยะถนนก็เลยแคบไปด้วย ก็ต้องจอดรถรอให้
พวกท่าน ๆ เก็บขยะขึ้นรถให้เสร็จก่อน แล้วค่อยจรลี ยิ่งช่วงเวลาเร่งรีบ
เหม็นก็ต้องทน เฮ้อ.......... ปัญหาที่แก้ไม่ตก (ซ้ำซาก)


โดย : คนใช้รถใช้ถนน   email : boonme12@hotmail.co.th เมื่อ วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 13:34:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ร้องเรียนสถานบันเทิงเสียงดังส่งเสียงรบกวน ร้องเรียนได้ที่เทศบาลหรือเปล่าคะ แล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้หรือเปล่า

โดย : คนเดือดร้อน   email : kor_kai5@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 22:11:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

เรื่องการสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยหลังน้ำท่วมดิฉันมีความสงสัยว่าทางเทศบาลมีข้อบ่งชี้หรือว่ามาตรฐานอะไรในการสำรวจครั้งนี้อย่างบ้านที่ปลูกได้มาตรฐานกับบ้านที่ปลูกไม่ได้มาตรฐาน( เช่นบ้านที่ไม่มีความสมบูรณ์ของการเป็นบ้านเอาฝาแตะหรือลังกระดาษหรือไม่ก็ไม้อัดเก่าๆเสาก็ไม่ได้มาตรฐานพื้นที่ในการปลูกสร้างที่ไม่สมควรปลูกบ้านเช่นทำเสายื่นออกไปตามริมแม่น้ำเมื่อถูกน้ำท่วมหรือลมพัดมันก็ย่อมที่จะเสียหายได้เร็วเมื่อเปรียบกับบ้านที่ได้มาตรฐานผลจากการสำรวจบ้านที่ไม่มีความสมบูรณ์แบบก็จะได้ค่าในการประเมินความเสียหายมากกว่าบ้านที่สมบูรณืแบบดิฉันก็ขอฝากเอาไปพิจารณาด้วยขอบคูณค่ะ

โดย : คำใบ บุญจูม   email : kumbai_boonjoom@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 15:28:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

เรื่องการสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยหลังน้ำท่วมดิฉันมีความสงสัยว่าทางเทศบาลมีข้อบ่งชี้หรือว่ามาตรฐานอะไรในการสำรวจครั้งนี้อย่างบ้านที่ปลูกได้มาตรฐานกับบ้านที่ปลูกไม่ได้มาตรฐาน( เช่นบ้านที่ไม่มีความสมบูรณ์ของการเป็นบ้านเอาฝาแตะหรือลังกระดาษหรือไม่ก็ไม้อัดเก่าๆเสาก็ไม่ได้มาตรฐานพื้นที่ในการปลูกสร้างที่ไม่สมควรปลูกบ้านเช่นทำเสายื่นออกไปตามริมแม่น้ำเมื่อถูกน้ำท่วมหรือลมพัดมันก็ย่อมที่จะเสียหายได้เร็วเมื่อเปรียบกับบ้านที่ได้มาตรฐานผลจากการสำรวจบ้านที่ไม่มีความสมบูรณ์แบบก็จะได้ค่าในการประเมินความเสียหายมากกว่าบ้านที่สมบูรณืแบบดิฉันก็ขอฝากเอาไปพิจารณาด้วยขอบคูณค่ะ

โดย : คำใบ บุญจูม   email : kumbai_boonjoom@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 15:32:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

คห.31 ร้องเรียนได้ที่ อำเภอ,ผู้ว่าราชการ,สถานีตำรวจ และ สื่อมวลชน
คห.32 ข้อบ่งชี้หรือมาตรฐานที่ใช้ คือ "ข้อเท็จจริงของความเสียหาย" โดยในการพิจารณาประเมินเพื่อเยียวยา จะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัดฯ,อำเภอ,โยธาธิการ เป็นต้น เทศบาลฯเพียงแค่เข้าสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


โดย : ผ่านมา เมื่อ วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 16:14:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

เราได้ติดตามข้อมูลของเทศบาลนครอุบลมาตลอดเป็นเวลานานแล้ว การพัฒนาบ้านเมือง เป็นไปตามยุคของใครมีอำนาจ ซึ่งทุกยุคทุกสมัยก็มีแต่การพัฒนาที่สร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองทั้งนั้นและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมด้วย เราภูมิใจดีใจเห็นด้วยกับสมาชิกที่ได้เสนอแนะการส่งเสริมในการที่จะพัฒนา ไม่ต่อว่าไม่ด่ากัน ขอให้เรเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะ

โดย : หลานตา เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 11:40:33 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

4 วันแล้ว ไม่มาเก็บขยะเลย เหม็นเน่า ถนนสุริยาตร์แถวหลังวัดแจ้งมีถังขยะน้อยมาก ใครๆก็เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเรา
ถังอันนี้เราซื้อมาเองนะ ไม่ใช่ของเทศบาลซะหน่อย หน้าบ้านตัวเองไม่อยากให้มีถังขยะ


โดย : ณิชารัตน์   email : nswasdipan@yahoo.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09:50:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

เรียน นายกเทศบาลนครและผู้ทีเกี่ยวข้อง
เนื่องจากตลาดท่าวังหินเป็นตลาดชั่วคราว จะมีแม่ค้ามาขายของเวลาช่วงเย็น
แต่ทุกวันนี้แม่ค้าได้ตั้งแผงขายของแบบถาวร หลังจากเลิกขายของแล้วไม่มีการเก็บแผงขายของเลย ทำให้คนที่อาศัยอยู๋ในซอยได้รับความเดือนร้อนมากๆ เพราะตอนค่ำมีรถเข้าออก แม่ค้าส่วนมากเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่อื่นไม่ใช่คนอาศัยอยู่ในซอย คิดเป็นร้อยละ90

จึงอยากให้ทางนายกมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยครับ

จากคนที่อาศัยอยู่ในซอย


โดย : สันติสุข กล้าหาญ   email : santisuk_2007@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 07:10:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

ถนนบูรพาในรถขยะเก็บขยะแล้วบีบน้ำขยะไหลใส่หน้าบ้านเหม็นมาก ท่านนายก ต้องหาวิธีแก้ คือ เก็บขยะและเมื่อท่านบีบน้ำสกปรกควรจะไปบีบตรงทางแยกที่ไม่มีบ้านคน หรือเมื่อบีบแล้วควรมีน้ำมาล้างออกเพราะเหม็นและสกปรกมา

โดย : คนได้ทนกลิ่นเหม็นทุกวัน เมื่อ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 13:52:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

ถนนสุริยาตร์ ด้านหลัง ภ.จว.อบ. บริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจ ไฟถนนไม่ติด กลางคืนมืดมาก ช่วยกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและติดไฟใหม่ให้ด้วย ขอบคุณล่วงหน้า

โดย : นก เมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13:27:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

เรื่อง ร้องเรียนการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยผิดระเบียบ

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ด้วยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอุบลราชธานี ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลที่มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงและรอบๆข้างอาคารที่อยู่อาศัยที่กำลังก่อสร้างใหม่ที่ผิดระเบียบของเทศบาลนครอุบลราชธานี คือ อาคารบ้านเลขที่ 175 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เราจึงเรียนท่านมาให้ทราบเพื่อได้สั่งการตรวจสอบด้วย ดังนี้
1. อาคารนี้ได้รับการอนุญาตให้สร้างใหม่ใช่ไหม ถ้าสร้างใหม่ทำไมสร้างเกินพื้นที่ของขอบเขตโฉนดที่ดิน ไม่มีการขยับที่เข้าทั้งด้านหน้าที่ติดถนนพโลชัย และด้านข้างทิศตะวันออกที่ติดซอยสาธารณะ
2. อาคารนี้ได้รับการอนุญาตให้ซ่อมแซมใช่ไหม ถ้าซ่อมแซมทำไมไม่เหลือโครงสร้างอาคารเก่าเลย ซึ่งบ้านหลังเก่าเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ไม่ว่าด้านล่างและด้านบนชั้นสอง เดียวนี้เป็นอาคารปูนทั้งหลัง ( ได้สอบถามเจ้าของอาคารแจ้งว่าได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซม ) แล้วมาสร้างใหม่ได้อย่างไร
3. บุคคลที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงและมีเขตแดนติดกัน ได้แจ้งเจ้าของอาคารนี้ให้รีบแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยของเทศบาลนครอุบลราชธานีแล้ว แต่เจ้าของอาคารไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างไร กลับมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ไปเรื่อยๆ
4. เราได้บันทึกการให้ปากคำของผู้ร้องเรียนและบุคคลอื่นที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งมีภาพถ่ายอาคารแห่งนี้ทั้งที่เป็นอาคารเก่าที่เป็นอาคารไม้และอาคารใหม่ที่เป็นอาคารปูนไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอให้ท่านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องตามที่เทศบาลได้อนุญาตให้เขาได้ซ่อมแซมหรือก่อสร้างอาคารใหม่ ถ้าได้มีการทำผิดระเบียบแล้ว โปรดแจ้งให้เจ้าของอาคารได้รีบแก้ไขในการซ่อมแซมหรือสร้างอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบของเทศบาลนครอุบลราชธานี ด่วนด้วย

5. ถ้ามีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งพบว่ามีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแห่งนี้ ผิดระเบียบของเทศบาลนครอุบลราชธานี แต่ไม่มีการแก้ไข เทศบาลนครอุบลราชธานี ยังปล่อยให้เขาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ผิดระเบียบแห่งนี้ต่อไป เราจะถือว่าท่านและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ปล่อยปะละเลยต่อความถูกต้อง และเราก็อาจจะคิดต่อไปว่าท่านและเจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ก็เป็นไปได้
6. เราให้เวลาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 ถ้าล่วงเลยเวลานี้ไปแล้ว ยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องแต่อย่างไร เราจะนำภาพถ่ายอาคารแห่งนี้นำลงข่าวในหนังสือพิมพ์ของเราและหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้ และจะได้ดำเนินการทำสำเนาคำร้องเรียนนี้ส่งร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานทางวินัยการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตรวจสอบต่อไป


โดย : คนมองดู เมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 11:27:44 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

ร้องเรียนเรื่อง-รถส่งของ ของร้านสินค้าสิเมนต์ไทยจอดขวางการจราจรไม่สามารถใช้เส้นทางได้เลย
ถนนสร้างใหม่ระหว่างซอย20และซอย22ไม่ได้ใช้เลย วางของเยอะมากรถจอดเต็มถนนไม่ทราบว่า
สร้างถนนมาให้ร้านสินค้าสิเมนต์ใช้หรือเปล่า...รบกวนจัดการให้ด้วยเพราะแจ้งทางร้านไปแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมากค่ะ


โดย : เพชรรัตน์ ดาราช   email : Oiljunejune@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 08:04:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 42

คห.32 การสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม ทางเทศบาลเขาคงไม่ได้เอาตรงที่มาตรฐานหรอกครับ เขาคงเอาเรื่องของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่ว่าบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งคนเหล่านั้นถ้าเขามีเงินมีทองเหมือนคุณ เขาก็คงจะสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานเหมือนคุณนั่นแหละ ส่วนการประเมินค่าเสียหายเขาก็ประเมินไปตามความเป็นจริงของค่าวัสดุ นั่นแหละ ส่วนบ้านที่ว่าเป็นบ้านที่ได้มาตรฐานก็คงไม่ได้รับความเสียมากเหมือนบ้านไม่ได้มาตรฐาน เขาก็คงประเมินให้ตามค่าวัสดุที่เสียหายไม่ใช่หรือ เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมทราบมามีแต่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมฟ้องกันเอง ขี้อิจฉา หาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่มีความเป็นธรรม ทั้งด่าเขาแบบคำหยาบๆๆ ก็มีทำไมไม่เห็นใจเขาบ้างเขาทำงานแบบไม่มีวันหยุด ทำตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งขนของย้ายบ้าน ทั้งนำเครื่องอุปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกไปถวายให้ ยังไม่มีน้ำใจที่ชมเชยเขา บ้างบ้านเขาเก็บแม้กระทั่งกางเกงในให้เวลาไปขนของย้ายบ้าน อย่างนี้เหรอคนเมืองอุบล เคยมีบ้างไหมจิตสำนึกชั้นปัญญาชน เคยมีบ้างไหมคำว่าพอ เคยมีบ้างไหมคำว่าให้ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ บ้านหลังเดียวมี 10 คน กูต้องเอาให้ได้ทั้งหมด ขอฝากพวกน้ำท่วมให้คิด คิด คิด ด้วย

โดย : ่ประชาชน เมื่อ วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 15:18:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 43

สี่แยกไฟแดง สำนักงานที่ดิน ไม่มีมานานแล้ว ขับรถผ่านน่ากลัวมาก ไม่รู้ซ้ายไปก่อน หรือขวาไปก่อน ช่วยซ่อมให้ด้วย

โดย : นางสาว เมื่อ วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 13:05:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 44

ร้องเรียนร้านเหล้าหลักสิบบริเวณถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม ให้เทศบาลช่วยมาดูแลแก้ไขเรื่องเสียงดังรบกวนชาวบ้านข้างเคียงมากมายนอนก็ไม่หลับเจ้าของร้านไม่มีความเกรงใจทั้งที่บ้านติดกันมากมันไม่น่าจะมาทำเป็นร้านเหล้าไม่มีอุปกรณ์เก็บเสียง แล้วยังมีวงดนตรีที่เสียงดีงมากพอถึงเวลาร้านปิดลูกน้องมันยังตั้งวงถึงตีสี่ตีห้าเสียงดังมากนอนไม่ได้ทั้งคืนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเสื่อมโทรมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตขอร้องท่านนายกเทศบาลช่วยดูแลให้หน่อยนะ แล้วชาวบ้านจะสนับสนุนท่านตลอดไป

โดย : ผู้ถูกรบกวนแล้วขอความช่วยเหลือ   email : pisamai068@chaiyo.com เมื่อ วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 11:05:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 45

นายกสอบผ่าน

โดย : รองนายก   email : pantipatiyapak@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15:20:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 46

เทศบาลนครอุบลไม่เคยโกงกิน ผมกล้าสาบานเลยครับ สาบาน

โดย : ผู้รักคุณ   email : nainoi55clab@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15:22:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 47

คนอุบลส่งเสริมคนดีเป็นนายก

โดย : สร้างเมือง   email : wanapa1212@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 17:27:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 48

ทุกวันมาเก็ขยะ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 กย.55 จนถึงเช้าวันนี้ 25 กย.55 ยังไม่มีรถมาเก็บขยะเลย ที่หมู่บ้านเสาวรักษ์ หลังสำนักงานประกันสังคมท่าวังหิน ช่วยมาเก็บหน่อย ขยะเต็มถังไม่มีที่ทิ้ง

โดย : โรจนินทร์   email : rjn533890@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 09:12:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 49

อะไรพอช่วยตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อน อย่ารอคนอื่นมาช่วย เพราะหน่วยงานใช่ว่าจะทำงานสมบูรแบบเสมอไป

โดย : นิรนาม   email : rinry-nu@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 09:22:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 50

ร้องเรียนร้านอาหาร เปิดดึกมาก ส่งเสียงดังมากไม่ได้พักผ่อน
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดุแลควบคุมด้วย


โดย : เอก เมื่อ วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555 เวลา 13:14:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 51

ร้องเรียนที่คนของท่านมาแย่งกับสามีคนอื่น ขออโหสิกรรมให้ให้เราหมดเวรกรรมด้วยเทอญ

โดย : ใครเอ่ย   email : TAM.1234@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:43:01 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 52

เรื่องขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะ(เสาไฟฟ้าต้นที่ 3)
ขอให้ทางเทศบาลเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ในซ.เจริญราษฎร์ 2 ถ.เจริญราษฎร์ด้วยนะคะ เพราะตอนกลางคืนมืดมาก คนในซอยเดือดร้อน เกรงจะมีพวกมิจฉาชีพจะมาเยี่ยม รบกวนทางเทศบาลเปลี่ยนให้ด่วนด้วยคะ


โดย : คนในซอย เมื่อ วันพฤหัส ที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:15:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 53

I have difficulty driving in Ubon dur to most of the traffic lights burnt out or so faded till you can't tell which color, I have so many close calls because of not knowing the light is on or off.This is going on for many years never get attention. I wonder if Public Service care at all for public safty.

โดย : Gary C.   email : gchaisongkram@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 05:50:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 54

ขอให้เทศบาลนครอุบลฯ มาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในซอย สุขาอุปถัมภ์ 5 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ ก่อนปีใหม่จะมาถึงให้ด้วย เนื่องจากหลอดไฟที่เสาไฟฟ้าดับมาเป็นเวลานานแล้ว

โดย : จ.ส.อ.คมกริช สมเทพ   email : komgitsak@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 17:21:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 55

จากการที่ไปนั่งชมฟุตซอลที่ราชภัฏ...สิ่งที่อยากแนะนำคือการจัดครั้งนี้เป็นการต้านยาเสพติด แต่ทำไมผู้จัด พิธีกร ถึงได้ดื่มเบียร์ และประกาศขายเบียร์ตลอดการแข่งขัน และเรื่องการแซวนักกีฬา บางครั้งฟังแล้วมันไม่สุภาพ พูดจาไม่ถูกกาละเทศะ...รบกวนพิจารณาด้วยค่ะ ผู้ปกครองที่ดูข้างสนามพูดกันหลายคนเลย

โดย : บี เมื่อ วันพฤหัส ที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 15:24:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 56

เศบาลเราจะเจริญต้องช่วยกันตรวจสอบอย่าให้ใครมากินปูนออกจากถนนของคนอุบลเด็ดขาดเพราะตอนนี้ถนนส่วนใหญ่เหลือแต่หินส่วนปูนหายโปรดช่วยกันตามหาปูนด่วน

โดย : คนอุบลโดยแท้   email : pwet_za_pwet@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 19:39:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 57

การสร้างโกดังเก็บสินค้าในซอยตันทางเข้าออกลำบากเทศบาลอนุญาตให้ทำโกดังได้อย่างไรกรุณาสำรวจตรวจสอบด้วยครับที่ ซอย 7/1สุขาอุปถัมภ์ทำให้บดบังสิ่งแวดล้อมบังทัศนวิสัยบ้าน..ช่วยด้วยช่วยทีด่วนด้วยจ้า


โดย : ผู้เดือดร้อน   email : rcmsc7@dmsc.mail.go.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:56:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 58

เรื่องเก็บขยะ
แถวถนนอุบล-ตระการ 7/1 รถขยะไม่เข้ามาเก็บเลย ไม่ทราบว่าลืมหรืออย่างไร ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้ว ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ซอยอี่นๆ เป็นกันไหม ช่วยมาเก็บด้วย

และอีกเรื่อง ทางเชื่อมปากซอย อุบลตระการ 7/1 ทำเนินไว้สูงมากรถเก๋งเข้าซอยลำบากมา ช่วยมาแก้ไขให้ด้วยครับ


โดย : Parinya   email : parinya.yo@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 07:53:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 59

อยากให้พิจารณา การเปิดสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองแทนการเปิดสัญญาณไฟเขียวแดง บริเวณแยกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่บอกว่าเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวนั้น ในฐานะผู้ใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำ อยากเรียนให้ทราบว่า มันไม่คล่องตัวเลยค่ะ มันติดและขับรถยากมาก รถเยอะ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเหลือเกินเพราะ แต่ละคนมีแต่คนเห็นแก่ตัว ไม่มีใครยอมใคร ต่างคนต่างแย่งกันจะไป ไม่มีระเบียบยิ่งในช่วงเวลาฝนจะตก น่ากลัวมาก คนข้ามถนนก้ข้ามไม้ได้ รถก้ไม่ยอมจอดให้ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุคงเป็นภาระให้กับหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น อยากให้ติดตามผลว่ามันคล่องตัวจริงหรือ หากไม่แล้วเปลี่ยนมาใช้ไฟจราจรเขียวแดงเหมือนเดิมดีกว่าไหมคะ

โดย : nattira   email : lovelovemafia@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 16:50:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 60

ถ้าต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ คือข้างบ้าน ซ.ชยางกูร 34 มีต้นจามจุรีใหญ่มาก 2 ต้น ไม่ทราบว่าสามารถตัดได้เลยหรือว่าต้องขออนุญาตก่อนครับ เนื่องจากพื้นที่ข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยครับ

โดย : ธนภัทร   email : tummttss@gmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14:23:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 61

ตลาดเทศบาล 3 ขยะล้มเมือง แถวแผงขายหมูป่ลาก็เน่าเหม็นมากผ้าใบที่รอบไว้ในงานแห่เทียนที่ตลาดใหญ่จนบัดนี้ก็ไม่เอาออกทำให้ขาดอากาศถ่ายเทงานแค่นี้คุณยังทำไม่ได้เลย หลอดไฟตามเสาร์ก็ดับไปทั่ว
ท่อระบายน้ำชำรุดให้คนตกท่อตายก่อนหรือไงนโยบายหาเสียงหลอกชาวบ้านนี่หว่า วันๆไม่เห็นผลงานอะไรทำให้เหนือกว่าคนอื่นให้เขาเปรียบเทียนหน่อย


โดย : แม้นงค์ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13:48:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 62

งานอบรมอสม. เขต3อาหารเที่ยงไม่พอกินคนทำอาหารพูดจาไม่ดี อสม.ไม่ได้กินข้าวเที่ยงหลายคนงบไม่มีเหรอทำน่าเกียจมาก

โดย : อสม.เขต3 เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 22:49:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 63

เทศบาลช่วยประชาชนหน่อย ไฟฟ้าในซอย ดับมานานเป็นเดือนแล้ว ไม่ปลอดภัย ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยไฟฟ้าส่องทางดับ หน้าหมู่บ้านเจริญทรัพย์โครงการ 3 ไฟส่องทางโอนให้เทศบาลแล้ว ครั้งก่อนดับนานตั้ง 2 เดือนกว่าจะมาเปลี่ยนไห้ เรียนท่านนายกช่วยด้วยมีเด็กต้องสัญจรตอนกลางคืน ดับปากทางเข้าหนู่บ้านและในหมู่บ้าน 3 หลอดติดกันเลยมือมาก

โดย : สุนทร   email : ardeaw2506@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 18:16:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 64

เนื่องจากซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 8 ถนนชลประทานท่าบ่อตรงทางขึ้นปากซอยเวลาฝนตกน้ำไหลเซาะถนนทำให้ถนนเป็นร่องน้ำประชาชนที่สัญจรไปมาไม่สะดวกดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีและทีมงานได้ไปสำรวจและพิจารณาหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

โดย : นาง สาวิตรี แก่นแก้ว   email : sawitree_stkk@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:48:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 65

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายไฟ ต่างที่มีตามท้องถนน ครับจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าทำให้มันสะอาดตาจะเก็บ ลงไปไว้ใต้ดินให้หมด ไม่ต้องมีเสาไฟ จะเป็นเมืองมี่น่ายุมากเลยทีเดียวเหมือนกับจังหวัดสตูล ที่ ผู้ว่าลงมาดูแลเองเลย มองไปทางไหนแหม่สะอาดตามาก แล้วอุบลก็เป็นจังหวัดแรกๆ ที่ทางต่างประเทศเข้ามา แล้วประทับใจจะเป็นหน้าตาให้ทั้งประเทศ แฮะ ๆ เปนเอามากเท่านี้ก่อนคับ

โดย : /ลาดตระเวนทั่วราชอาณาจักร   email : kritsada1982@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10:50:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 66

จราจรในเทศบาลดูจะวุ่นวายมากชึ้น ปริมาณรถก็เพิ่มชึ้นทุกปี เมื่อไหร่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะเข้ามาแก้ไขจริงจัง
เริ่มจากสะพานเข้ามาก็ติดขัดที่วงเวียน จนรถในวงเวียนไปลำบากเพราะปริมาณรถมากจนปิดการใช้ไฟแดง
แยกปั้มเชลล์เลี้ยวขวาไม่ได้ ทำรถคิดยาว ควรทำไฟเขียวให้รถเลี้ยวได้ก่อนปล่อยรถทางตรงสวนมา
แยกอุบลพลาซ่าก็เหมือนกัน ต้องวัดใจตลอด ควรมีไฟให้รถเลี้ยวไปก่อน ค่อยปล่อยรถทางตรงสวนมา
ที่ขยายทางเดินออกมา ทำให้ไม่สามารถจอดรถได้ การค้าติดขัด มอเตอร์ไซค์ไม่มีที่วิ่ง เพราะถนนแคบลง


โดย : sutee88@yahoo.com   email : sutee88@yahoo.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 19:49:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 67

ขออนุญาตครับ
*รับพนักงาน* ตน. ขาย/การตลาด/ประชาสัมพันธ์/คอมธุรกิจ ฯ

บริษัททำงานให้บริการด้านการโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
Parttime 2,000-5,000บาทต่ออาทิตย์
Fulltime 25,000+ บาทต่อเดือน

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขา

**ทำงานในออฟฟิต มีเจ้าหน้าที่สอนงานโดยตรง มีสวัสดิการ คอมมิชชั่น และโบนัสในการทำงาน

****รับทุกจังหวัด อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป , อายุ 15 ปีขึ้นไป (รับจำนวนจำกัด)
สนใจกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ www.work2income.com/?id=ariyawat


โดย : เฟิร์ส   email : dx.first111@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:32:58 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511