<รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์>-รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์-
-

http://www.ksp-hosp.com/

 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
383 ถนนวาริน-พิบูล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-321173-5 ต่อ 333

               รพ .ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งอยู่ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถ.สถิตย์นิมานกาล ต . แสนสุข อ . วารินชำราบ จ . อุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้


.ศ .2496 ตั้งเป็น กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ในอัตรากองทัพบก

.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล มณฑลทหารบก ที่ 6 ตาม คำสั่ง ทบ . ด่วนมาก
ที่ 358/2500 ลง 19 ก . พ . 2500

.ศ.2505 แปรสภาพเป็น โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 6 ตามคำสั่ง ทบ . (เฉพาะ) ที่ 34 / 2505
ลง 1 มิ . ย . 2505

 

.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามแจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาล ลง 7 เม . ย . 2509

.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตาม แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาลค่ายทหาร
ลง 14 ม . ค . 2517


ปัจจุบัน รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็น รพ . ขนาด 150 เตียง โดยได้รับปรับการจัดหน่วยจากหน่วย อฉก . เป็น หน่วย อจย .
ตามคำสั่ง ทบ . (เฉพาะ) ที่ 162/33 เรื่อง ปรับการจัดหน่วยโรงพยาบาลมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ลง 13 ก . ย . 2533 อจย .
หมายเลข 8-564 ( ลง 5 ธ . ค . 31 )-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511