<วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม>-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม-
-

http://dtec.ac.th/

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

                วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นสถานศึกษาสังกัด กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ภายหลังการประกาศจัดตั้งแล้ว  ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง ได้อนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราว อยู่ภายในอาคารสำนักงานฝ่ายวิชาการ เพื่อเป็นสถานที่ประสานงานและดำเนินงานการก่อสร้าง จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2541 จึงได้ย้ายสำนักงานไปยังที่ทำการถาวร  ณ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 337 ถนน โชคชัย-เดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ (045) 319600 โทรสาร (045) 362098

                แรกเริ่มการก่อสร้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 120 ไร่ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนจัดชดเชยให้ผู้บริจาคที่ดินก่อตั้งวิทยาลัย จึงเหลือพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 72 ไร่ โดยการประสานงานจัดตั้งโดยผู้อำนวยการ นายเฉลิมพงศ์  ภิงคะสาร (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) และคณะ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2541 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2 แผนก คือ แผนกช่างก่อสร้างและแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาในปีการศึกษา 2542 โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ นายวีระพล  วระวิบุล(ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) ได้เปิดเพิ่มเติมอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

                ปัจจุบันโดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ นายอนันท์   งามสะอาด ได้ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 แผนกวิชา คือ แผนกช่างยนต์, แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง, แผนกช่างก่อสร้าง, แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และแผนกเทคนิคโลหะ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาการบัญชี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511