<วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร>-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร-
-

http://www.scphub.ac.th/

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร.(045) 288-037-40 แฟ๊กซ์ (045) 288-044

               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2537ในเนื้อที่ 160 ไร่ ใช้งบประมาณ 179 ล้านบาท ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริเวณกิโลเมตรที่ 11 ถนน ถนนอุบลฯ-เดชอุดม เลขที่ 187 หมู่ 3 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท์ 0-4528-8037-9 โทรสาร 0-4528-8044

               เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 พ.ศ.2539 รับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ที่เดิมเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน มาเรียนในชั้นปีที่ 2 พ.ศ.2540 เปิดขยายรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) ในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

               พ.ศ.2544 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย (อายุรเวท) พ.ศ.2549 พัฒนาหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(สาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข, เทคนิคเภสัชกรรม) พ.ศ.2551 รับนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(เวชกิจฉุกเฉิน และการแพทย์แผนไทย)

รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้

1.นายสุเทพ สงฆ์จันทร์ พ.ศ.2539-2540

2.แพทย์หญิงอัญชลี อินทนนท์ พ.ศ.2540-2545

3.นางศิริ วัฒนธีรางกูร พ.ศ.2545-2549

4.นางศรีสมพร ทรวงแก้ว พ.ศ.2550-2551

5.นางสาวมุกดา สีตลานุชิต พ.ศ.2551-2551

6.นายภรต โทนแก้ว พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511