<มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น>-มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น-
-

http://www.ubru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญตรี และระดับปริญญาโท โดยเป็นการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ (บางส่วน) และบุคลากรในจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พัฒนาและยกฐานะมาเป็นลำดับ ดังนี้
ปี พ.ศ.2485 มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2490 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2490 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรจังหวัด" และหลักสูตรประโยคครูมูล
ปี พ.ศ.2497 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร "ประโยคครูประถม" (ป.ป.)
ปี พ.ศ. 2498 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา" (ป.กศ)
ปี พ.ศ.2499 เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การยูเนสโก
(Thailand Unesco Rural Teachers Education Project ) หรือ TURTER
ปี พ.ศ.2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เปิดสอนถึงระดับ ป.กศ.สูง
ปี พ.ศ.2510 ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป)
ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ปี พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2534 ทำโครงการร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกพัฒนาสังคม และ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ.2535 ได้ใช้นามพระราชทานว่า "สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
ปีการศึกษา 2547 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร 11 สาขา ดังนี้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการผลิตสัตว์) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตร์มหาบัณฑิต
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปัจจุบัน นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมาก
มีอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นสถาบันที่กำลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในจึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกสาขาที่เปิดสอนความคิดเห็นที่ 1

อยากทราบว่าปี2555จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติวันไหนคะ

โดย : จันทร์ทิพย์   email : juntip_tuk@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 21:28:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ต้องการครู ฟิสิกส์ เคมี ด่วน ครับ

โดย : niyom   email : ma_hani_yom@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 09:51:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ป.บัณฑิต เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ

โดย : ชลธิชา มหานาม   email : nam1arm@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 14:36:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

รับสมัคร นักศึกษา วันไหนอะงับ ปี2555นี่

งง


โดย : - - เมื่อ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 15:10:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

จะเปิดเรียน ปวค ไหมคะ

โดย : อยากเรียน เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 10:16:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

เเจ้งข้อเปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียนเเจ้งที่ไหนครับ
ช่วยบอกด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ


โดย : สุรพงษ์   email : surapong_kodomo@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 14:56:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

อยากรุ้ว่า เเจ้ง รายชื่อ ผู้สมัครโค้คต้า เว๊บไหน

โดย : กก เมื่อ วันพฤหัส ที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 20:12:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ที่มหาลัยให้ทุนให้กูยืมเพื่อการศึกษาทุกคนหรือเปล่าค่ะ


โดย : กรรญรินทร์ ทัดเทียม   email : noi_005@hotmail.co.th เมื่อ วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 14:02:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

พอดีลืม เลขที่สมัครสอบ น่ะค่ะ
จะทำยังไงดี
หนูชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีโชค
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ค่ะ
ยังไงพี่ช่วยติดต่อกับที่ mail ด้านล่างนี้ด้วยน่ะค่ะ


โดย : หนึ่งฤทัย ศรีโขค   email : nrarakkrab_2714@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 10:39:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

พไ ไรๆ

โดย : วีระพันธ์ แสนสุข   email : weerapun61@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 11:31:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

พอดีว่ากระผมจะต้องไปรายงานตัววันที่ 2 มีนาคม 2555นะครับจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
ช่วยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นี้ด้วยนะครับ 0823752147
ขอบคุณครับ


โดย : นาย อนุพันธ์ แก้วจันทร์ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 08:51:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ทำไมเวบมหาลัยเข้าไม่ได้คะ จะลงทะเบียนเรียนก็ไม่ได้จะยืนยันก็ไม่ได้ เห็นใจนักศึกษาหน่อยนะคะ เดี๋ยวจะไม่ได้เรียนเพราะเข้ายืนยันการลงทะเบียนไม่ทัน

โดย : นักศึกษาราชภัฏ   email : puifay_nappa@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 12:57:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

ผมลงสมัครรอบเพิ่มเติมครับแต่ไม่รู้ว่าดูตรงไหน ช่วยบอกที

โดย : นน   email : gamboom_lfb@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 18:17:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ผมสอบไม่ผ่านครับ แล้วลงรอบเพิ่มเติม แต่ไม่รู้ว่าดูประกาศผลตรงไหน ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

โดย : นน   email : gamboom_lfb@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 18:29:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

มีรอบเพิ่มอีกไหมค่่ะ พอดีสมัคไม่ทัน TT

โดย : bia   email : tei_dewa2006@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 19:21:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

อยากทราบข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาโทครับ ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วย ผมอยู่อำเภอตระการครับ อยากเรียนต่อปริญญาโทครับ

โดย : โมคคัลลานะ   email : buchaphan@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:19:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

ผมอยากทราบข้อมูลรายละเอียด จากการเรียนปริญญาครับ อาจทราบได้ไหมเพราะผมเป็นคนเขมร ผมอยากรู้ว่าจาการเรียนอยู่ประเทษไทยครับ อาจช่วยส่งข้อมูลให้ด้วย From Choam Ksan.

โดย : ซรรเดย์ ทิตย์   email : sannde_itpvt@yahoo.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 14:21:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

โครงการแจกหนังสือให้นักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

เนื่องจาก ครีเอทีฟ เวย์ มีหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตัดจำหน่าย / มีตำหนิ ดังรายการต่อไปนี้

1. การสรรหาคัดเลือกบุคลกรแบบมืออาชีพ จำนวน 8 เล่ม
2. เดินหมากคน กลยุทธ์ HR จำนวน 8 เล่ม
3. กะเทาะระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน จำนวน 8 เล่ม
4. วิธีขจัดปัญหาคนในที่ทำงาน จำนวน 11 เล่ม

ซึ่งครีเอทีฟเวย์ มีความประสงค์ที่จะแจกหนังสือดังกล่าวให้กับนักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล (ที่กำลังศึกษาอยู่) โดยท่านสามารถมารับได้ที่

ครีเอทีฟ เวย์
59/224 (รามาลิฟวิงเพลส) ซ.รามคำแหง 53 ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา วังทองหลาง กทม. 10310

ทั้งนี้ให้ติดต่อที่หมายเลข โทร. 081 405 4678 ก่อน เพื่อนัดวัน / เวลาในการมารับหนังสือ (พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา / จำกัดสิทธิ์ท่านละไม่เกิน 4 เล่ม - รายการไม่ซ้ำกัน)

หากท่านไม่สะดวกมารับตามที่อยู่ข้างต้น และประสงค์ให้เราจัดส่งให้ทางไปรษณ๊ย์ ท่านจะต้องเสียค่าจัดส่ง 30 บาท ต่อหนังสือ 1 เล่ม รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ 081 405 4678 หรือ thai.creativeway@gmail.com, http://creativeway.bloggang.com


โดย : Creative Way   email : thai.creativeway@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:15:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (การบริการทรัพยากรมนุษย์) เปิดเทิมวันที่ 9 มิ.ย.55 ลงทะเบียนเรียนวันไหนคะ

โดย : นางจันจีรา ศรีกำพล   email : junjeera2010@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:55:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

หนูสมัครสอบโควต้าค่ะ พอกดสมัครไปแล้ว แต่ลืมเลขที่สมัครสอบ ต้องทำยังไงดีค่ะ ยังไม่ได้ปริ้นใบเสร็จไปจ่ายเลย ติดต่อกลับด้วยนะค่ะ

โดย : OilnuO   email : oil-123_loveyou@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 15:38:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

คุรุสาสตร์ราชภัฏอุบลเปิดรับสมัครวันไหนคร๊บอกน้องหน่อยนะค่ะถ้าเปิด

โดย : นัน ซ่าส์   email : nanzaza.love@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 11:21:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

เปิดรับสมัครวันใหน อะ ครับ อยากเข้าจังเลย

โดย : กิตติคุณ   email : odd.19@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14:19:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรียนจบ ป.ตรี สี่ปีเเล้วเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีเเล้วต่ออีกหนึ่งปีได้ ป.โทด้วยใช่หรือปล่าวค่ะ(หรือที่เขาเรียกว่า ป.บัณทิตใช่ไหมค่ะ)ได้ยินเพื่อนคุยกันค่ะเเต่ไม่รู้รายละเอียดเลยอยากขอข้อมูลหน่อยค่ะ

โดย : wimontip   email : m62wimontip34@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17:38:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรียนจบ ป.ตรี สี่ปีเเล้วเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีเเล้วต่ออีกหนึ่งปีได้ ป.โทด้วยใช่หรือปล่าวค่ะ(หรือที่เขาเรียกว่า ป.บัณทิตใช่ไหมค่ะ) เปิดรับสมัครเรียนครูวันไหนเหรอค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย : อ้อน   email : poppy_aon@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 10:48:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดสอนภาค กศปบ. ที่เป็นการเทียบโอนหน่วยกิจจากวุติปริญญาตรีมาเรียนต่อเติมอีกเพื่อจะเอาเอกใหม่ จะเปิดรับสมัครช่วงในคะ และสาขาวิชาเอกที่จะเปิดสอนมีสาขาวิชาเอกใดบ้าง ขอขอบคุณค่ะ

โดย : เมตตา   email : metta6769@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 17:16:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

อยากทราบว่ารายชื่ิอบัณฑิตออกมาหรือยังครับ

โดย : ภูเรือง สุพินิจ/supinit_eak@hotmail.com#   email : supinit_eak@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 09:11:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

รับนักศึกษาปี2557เมื่อไรคับแล้วคณะคุรุศาสตร์มีสาขาไหนบ้างคะ

โดย : รัฐพล   email : rudtaphol@hotmail.co.th เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 12:13:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

*รับพนักงาน* ตน. ขาย/การตลาด/ประชาสัมพันธ์/คอมธุรกิจ ฯ

บริษัททำงานให้บริการด้านการโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
Parttime 2,000-5,000บาทต่ออาทิตย์
Fulltime 25,000+ บาทต่อเดือน

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขา

**ทำงานในออฟฟิต มีเจ้าหน้าที่สอนงานโดยตรง มีสวัสดิการ คอมมิชชั่น และโบนัสในการทำงาน

****รับทุกจังหวัด อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป , อายุ 15 ปีขึ้นไป (รับจำนวนจำกัด)
สนใจกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ www.work2income.com/?id=ariyawat


โดย : first   email : dx.first111@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:35:35 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511