<มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี>-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-
-

http://www.ubru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญตรี และระดับปริญญาโท โดยเป็นการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ (บางส่วน) และบุคลากรในจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พัฒนาและยกฐานะมาเป็นลำดับ ดังนี้
ปี พ.ศ.2485 มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2490 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2490 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรจังหวัด" และหลักสูตรประโยคครูมูล
ปี พ.ศ.2497 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร "ประโยคครูประถม" (ป.ป.)
ปี พ.ศ. 2498 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา" (ป.กศ)
ปี พ.ศ.2499 เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การยูเนสโก
(Thailand Unesco Rural Teachers Education Project ) หรือ TURTER
ปี พ.ศ.2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เปิดสอนถึงระดับ ป.กศ.สูง
ปี พ.ศ.2510 ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป)
ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ปี พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2534 ทำโครงการร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกพัฒนาสังคม และ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ.2535 ได้ใช้นามพระราชทานว่า "สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
ปีการศึกษา 2547 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร 11 สาขา ดังนี้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการผลิตสัตว์) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตร์มหาบัณฑิต
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปัจจุบัน นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมาก
มีอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นสถาบันที่กำลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในจึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกสาขาที่เปิดสอน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511