<รร.นารีนุกูล>-รร.นารีนุกูล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รร.นารีนุกูล-
-

http://www.narinukun.ac.th

โรงเรียนนารีนุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-244575 , 045-245800 โทรสาร 045-245801

               โรงเรียนนารีนุกูล จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2428 โดยนางจงราชกิจ(หนู ศิริโสถติ์) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่าน ในปีพ.ศ. 2443 พระญาณรักขิต (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - จันทร์ สิริจฺนโท) เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า นารีนุกูล จึงนับปีนี้เป็นปีก่อตั้งโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2458 หลวงวิสณฑ์ดรุณการได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน ในปีพ.ศ. 2460 โรงเรียนนารีนุกูลได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2480 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้น ณ บริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมืองโรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 และในปีพ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวาซึ่ง นายเดช ถิรวัฒน์ เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 4 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน เมื่อพ.ศ. 2538 โรงเรียนนารีนุกูลเปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียนนารีได้แก่ พุ่มดอกไม้ซึ่งประดับด้วยกลีบดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ยอดของพุ่มประดับด้วยส่วนยอดขแงมงกุฏ อันเป็นเครื่องหมายแสดงความเครพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีรัศมีปรากฏบนยอดแสดงความเจริญรุ่งเรือง ขอบล่างประดับด้วยผ้าโบสลักชื่อโรงเรียน

ความหมาย เป็นเครื่องหมายของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และสะท้อนให้แนวปรัชญาการศึกษาที่สถาบันแห่งนี้มุ่งให้การศึกษา การฝึกฝนอบรมให้แก่เด็กเยาวชนที่รับเข้ามาเป็นศิษย์ เกิดการพัฒนามีความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า มีศิลปะและวัฒนธรรม ความเป็นไทย เสมือนพุ่มดอกไม้ที่ได้รับการแต่งประดับให้เป็นของสูงค่า

สีธงประจำโรงเรียน

ธงประจำโรงเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งตามแนวนอน ครึ่งบนเป็นสีกรมท่า ครื่งล่างเป็นสีชมพู

 • กรมท่า หมายถึง ความวิริยะอุตสาหะ เข้มแข็ง อดทน และมั่นคง
 • ชมพู หมายถึง คุณธรรมความดี ร่าเริง แจ่มใส
ปรัชญา

"นารีนุกูล เพิ่มพูลปัญญา รักสามัคคี มีเกียรติวินัย"

 • ความหมาย ชาวนารีนุกูลทุกคน จักต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้ไฝ่รู้อยู่เสมอ รู้รักสามัคคี รักษาเกียรติ และวินัย
คติธรรม

"ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ"(ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม)
อาคาร และ สถานที่สำคัญในโรงเรียนนารีนุกูล

 • อาคารราชกิจ
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายกิจการนักนักเรียน ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องศูนย์ มศธ.
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องภูมิศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • อาคารวชิราคาร
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายวิชาการ
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • ชั้นที่ ๔ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 • อาคารพระญาณ
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเตรีมเคมี ห้องเรียนสีเขียว
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมชีววิทยา
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเตรียมฟิสิกส์ ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • อาคารรักขิต
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 • อาคารหลวงวิสณฑ์
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องทัศนศิลป์
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งโรงยิม
 • อาคารดรุณการ
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งสหกรณ์ร้านค้านารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษาจีน
  • ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเรียน Narinukun International Programme (NIP) ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 • อาคาร ๑๑๐ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งห้องเรียนทั่วไป
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
  • ชั้นที่ ๒ หอสมุดนารีนุกูล
 • อาคารอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๑ ฝ่ายอำนวยการ
  • ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • อาคาร ๑๑๑ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ ๑ ห้องวงโยธวาทิต ออร์เคสตรา (orchestra) ฝ่ายอาคารและสถานที่
  • ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนทั่วไป
 • หอประชุมนารีนุกูล
 • สระว่ายน้ำนารีนุกูล
 • อาคารคีตราชันย์
 • อาคารเกียรตสุรนนท์
 • อาคารศูนย์การเรียนเกษตร
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • อาคารนารีนุกูลสมาคม
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารอุตสหกรรม
 • อาคารเกียรติยศ โรงเรียนนารีนุกูล

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511