<รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี>-รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี-
-

http://www.acu.ac.th/

 

   โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
เลขที่ 500 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง 34000 Tel.045-284444

 

               สังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ก่อตั้ง “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  ณวัดโรมันคาทอลิก  หมู่ 3  ถนนพรหมราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6(ตามหลักสูตรพุทธศักราช
2498)  เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย โดยมีบาทหลวงบุบผา  สลับเชื้อเป็นผู้อำนวยการท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2503  บาทหลวงบุญเรือง  ศิลาโคตรซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่านที่สอง ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 500 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง    อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี   ภายในพื้นที่  20 ไร่  2  งาน 4  ตารางวา(อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน)
 
               ต่อมาในปีการศึกษา  2508 พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเย มุขนายก สังฆมณฑลอุบลราชธานีได้มอบกิจการโรงเรียนให้คณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทยมาบริหารและ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น " โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี" ในปี พ.ศ. 2508 โดยมีภราดารุ่นแรก  4  ท่านมาบริหารประกอบด้วยภราดาเซราฟินเป็นอธิการ  ภราดาชุมพล  ดีสุดจิต ภราดาสมบูรณ์  มังคลานนท และภราดาอารมณ์  พูนโภคผล
 
               ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ส่งคณะภราดาเข้ามาบริหารโรงเรียนและสืบสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อบรมสั่งสอนเยาวชน ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511