<รร.อาเวมารีอา>-รร.อาเวมารีอา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รร.อาเวมารีอา-
-

http://www.avemaria.ac.th/

โรงเรียนอาเวมารีอา
512 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0-4524-3712 โทรสาร 0-4526-1537

ประวัติโรงเรียนอาเวมารีอา
โรงเรียนอาเวมารีอา เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะซิสเตอร์รักกางเขนอุบลราชธานี บริหารงานโดยซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน ท่ามกลางชุมชนเมือง สะดวกในการสัญจรไปมา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2426 บาทหลวงกองสตังต์ ยัง บัปติสโปรโดม และบาทหลวงฟรังซิส มารี ซาเวียร์ เกโก ผู้เผยแพร่ ่ศาสนาคริสต์ ในเขตภาคอีสานและประเทศลาว ได้เข้าพบท่านข้าหลวงประจำจังหวัดอุบลราชธานีขออนุญาตให้ใช้สถานที่ส่วนหนึ่งในบริเวณจวนข้าหลวงเป็นที่พักและที่ทำการ ต่อมาเห็นว่าที่เดิมไม่สะดวกนัก ท่านข้าหลวงจึงได้พระราชทานที่ดินบริเวณบุ่งกาแซวให้ เพื่อสร้างเป็นบ้านพักเด็กกำพร้าและเป็นที่สอนหนังสือให้เด็กกำพร้าประมาณ20 ค นให้อ่านออกเขียนได้

ต่อมาปี พ.ศ. 2488 ฯพณฯ เกลาดิอุสบาเยมุขนายกมิสซังอุบลราชธานีได้ประชุมคณะที่ปรึกษาของมิสซังเพื่อวางนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานมิสซังคณะที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรเปิดโรงเรียนสักแห่งเพื่อสอนหนังสือและอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เขาพัฒนา เจริญก้าวหน้า คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนอาเวมารีอา

 มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียน คือ บาทหลวงศรีนวล ศรีวรกุล ผู้ช่วยผู้ปกครองมิสซังและที่ปรึกษาที่ 1 และซิสเตอร์เทแรซ ฟรังซัวส์ วิเชียร วงศ์พิมพ์ ซึ่งเป็นภคิณีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯซึ่งขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของคณะได้เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน ในที่สุด โรงเรียนอาเวมารีอาได้รับอนุญาตอย่าง เป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2490 โดยมีบาทหลวงคำจวน ศรีวรกุลเป็นเจ้าของและผู้จัดการ ซิสเตอร์แทแรซ ฟรังซัวส์วิเชียร วงศ์พิมพ์ เป็นครูใหญ่

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2492 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมูลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 165 คน

 วันที่ 20 มกราคม 2496 บาทหลวงคำจวน ศรีวรกุล ย้ายไปประจำที่มิสซังท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ซิสเตอร์เทแรซ ฟรังซัวส์ วิเชียรวงศ์พิมพ์ ได้รับตำแหน่งผุ้จัดการและครูใหญ่ โดยมีซิสเตอร์โซลังย์ อักษรไข่ เป็นเจ้าของโรงเรียน
 พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ขอเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษา 4-5 แผนกศิลป์จนถึงพ.ศ.2524จึงได้ยุบชั้นเรียนเปิดสอนเพียงชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

 พ.ศ. 2503 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 27 มิถุนายน 2511 ซิสเตอร์เทแรซ ฟรังซัวส์ วิเชียร วงศ์พิมพ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ซิสเตอร์ฟีโลแมนน์ ประเทือง ภาษี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและครูใหญ่แทน
 
 วันที่ 31 มีนาคม 2516 ซิสเตอร์ประเทือง ภาษี ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่เบเนดิกตาสุดใจ ศรีสมบุญ รับตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์ลูเซียนประเสริฐ ว่องไว รับตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2516

  วันที่ 20 มกราคม 2496 บาทหลวงคำจวน ศรีวรกุล ย้ายไปประจำที่มิสซังท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ซิสเตอร์เทแรซ ฟรังซัวส์ วิเชียรวงศ์พิมพ์ ได้รับตำแหน่งผุ้จัดการและครูใหญ่ โดยมีซิสเตอร์โซลังย์ อักษรไข่ เป็นเจ้าขอโรงเรียน

 พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ขอเปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษา 4-5 แผนกศิลป์จนถึงพ.ศ.2524จึงได้ยุบชั้นเรียนเปิดสอนเพียงชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 พ.ศ. 2503 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ

 วันที่ 27 มิถุนายน 2511 ซิสเตอร์เทแรซ ฟรังซัวส์ วิเชียร วงศ์พิมพ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่  ซิสเตอร์ฟีโลแมนน์ ประเทือง ภาษี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและครูใหญ่แทน

 วัน 31 มีนาคม 2516 ซิสเตอร์ประเทือง ภาษี ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่เบเนดิกตาสุดใจ ศรีสมบุญ รับตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์ลูเซียนประเสริฐ ว่องไว รับตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2516

 พ.ศ. 2518 ซิสเตอร์สุดใจ ศรีสมบุญ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์เฟลีเซีย บุญล้อม ปั้นทอง รับตำแหน่ง ผู้จัดการแทน
 
 พ.ศ. 2522 ซิสเตอร์ลูเซียน ประเสริฐ ว่องไว ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ ซิสเตอร์เฮลานาบุญทัน อินทนงค์ รับหน้าที่ครูใหญ่แทน

 พ.ศ. 2523 ซิสเตอร์บุญล้อม ปั้นทอง ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์บุญทัน อินทนงค์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทนซิสเตอร์ โฮโนริน บวร จำปารัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ซิสเตอร์บวร จำปารัตน์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่แทน
 
 วันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ซิสเตอร์โซลังย์ อักไข่ษร เจ้าของโรงเรียนได้ถึงแก่กรรม ซิสเตอร์บุญทัน อินทนงค์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามแทน จนกระทั่นซิสเตอร์มารีย์ซาเวียทิพากร บุญประสม เข้ารับตำแหน่งเจ้าของโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2530
 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2532 ซิสเตอร์บุญทัน อินทนงค์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์โฮโนรินบวร จำปารัตน์ รับตำแหน่งผู้จัดการ
 
 พ.ศ. 2536 ซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซิสเตอร์โฮโนรินบวร จำปารัตน์ เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่
 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 ซิสเตอร์โฮโนรินบวร จำปารัตน์ ไปศึกษาต่อต่างประเทศซิสเตอร์กัลยา หยาดทองคำได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่
 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซิสเตอร์กัลยา หยาดทองคำ ไปศึกษาต่อต่างประเทศซิสเตอร์สังเวียน แสนสวัสดิ์ รับตำแหน่งครูใหญ่และซิสเตอร์บวร จำปารัตน์ รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการ จนถึงปัจจุบัน

               ตั้งแต่อดีตจนถึงบัดนี้ ถ้าจะนับกันตามการอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนก็นับได้ว่าโรงเรียนมีอายุครบ 60 ปีหากจะดูกันที่กำเนิดโรงเรียนจริง ๆ ก็นานกว่านั้น ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนอาเวมารีอาได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองมาโดยตลอดทั้งนี้เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนการสนับสนุนจากชุมชนรอบโรงเรียน ได้สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ความ สามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติมาหลายรุ่นความคิดเห็นที่ 1

คิดถึงคุณครูทุกคนค่ะ

โดย : เด็กเก่าอาเว   email : thanyaredave@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 18:12:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

สุดยอด

โดย : เพื่อนนัยห้อง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 18:59:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ชชช

โดย : ยุ้ย   email : yung_za_789@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 19:14:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ดิฉันเคยเป็นศิษย์เก่ามานานมากตั้งแต่ปี พศ.2528 เพราะดิฉันเป็นคนที่นี่ค่ะ คิดถึงคุณครูและเพื่อน ๆทุกคนมาก ๆเลย ดิฉันเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.3 เลยค่ะ เป็น รร.ที่ดิฉันรักและผูกพันมาก ๆเลยค่ะ และเป็น รร.ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียวนะคะ

โดย : นส. รวีวรรณ ศรีสงคราม เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 15:13:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

คิดถึงเพื่อนที่ ร.ร.

โดย : ริว   email : paweenrew@hotmail.co.th เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2554 เวลา 17:09:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

ฉันคิดถึงงมาก

โดย : เตย   email : love_num084@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 16:08:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ฉันเป็นศิษย์เก่าที่นี่ตั้งแต่ปี31 คิดถึงซิสเตอร์และครูทุกคนเลย..ทุกคนอบอุ่นมาก...นึกถึงแล้วมีความสุขมากค่ะ

โดย : หญิง   email : yingnaja_577@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 08:05:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

อยากทราบวันซื้หนังสือและวันเปิดเรียน

โดย : cime   email : cimejang@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 10:36:58 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

2-6 พค. 54 ซื้อหนังสือ
9 พค. 54 เปิดเรียน และรับหนังสือ


โดย : TKO เมื่อ วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:41:49 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ใครรู้จัก ปิ้ง พรอุมา คุเปอร์ บ้าง

โดย : แต๊น เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:27:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

คิดถึงเพื่อนๆที่ร.ร.อาเวมารีอา ดิฉันเคยเรียนอยู่ห้องม.4/2 ห้องครูคงศักดิ์ โพธิ์ดอก เมื่อปีที่แล้ว คุนครูที่นี่สอนดี

โดย : น.ส.อภิสมา พฤทธิพันธุ์   email : oil_oilly_oil@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 14:25:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ฉันเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ชิสเตอร์ อรนุช หอมจันทร์ เป็นครูใหญ่คิดถึงเพื่อนทุกคนสมัยเรียนจังแต่ติดต่อกันไม่ได้

โดย : ลักขณา แดงสี(เจิมจันทึก) เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 13:04:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

คิดถึงซิสเตอร์กัลยา หยาดทองคำและเพื่อนเก่อาเวมารีอาทุกคนค่ะ/ลูกศิษย์

โดย : นุชนาฏ ผ่องวิไล   email : plakha@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:18:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

สุดยอด

โดย : ชลลดา   email : lovely_ave@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:34:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

เรียน ผู้บริหารที่นับถือ
ดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กม.6ขอสอบถามว่าทำไมเด็กถึงไม่มีการบ้านมาทำที่บ้านบ้างถามก็บอกว่าครูไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างรัย6วิชาใน1วันเด็กไม่มีการบ้านเลยซักวิชาเดียวเป็นอย่างนี้มา2เดือนแล้วดิฉันถามแกทุกวันเค้าก็บอกว่าไม่มีบางทีก็ทำเสร็จแล้วจากที่ร.รแต่ส่วนใหญ่ไม่มีดิฉันจึงอยากทราบว่าคุณครูให้การบ้านเด็กหรือเปล่าหรือว่าลูกดิฉันโกหก
ขอบคุณค่ะ


โดย : ผู้ปกครองเด็กม.6   email : peera_pan_0499@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 12:57:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

อยากเข้า จัง!
แต่วิชา ไม่ตรงกัน คะ


โดย : ด.ญวีรยา หยาดทอง   email : three_two_one_ff@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 19:04:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

ศิษอาเวค่ะปี38-39 เรียนห้องอาจารศิรินัน ชั้นป.6 ตอนนี้กลับมาอุบลเเล้วค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนค่ะ 0855663473 โทรมาคุยได้นะคะ

โดย : เจี๊ยบ   email : i-rin24@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10:48:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

น้องขมิ้นป.5/2เรียนเก่งไหมนิสอบได้ที่เท่าไรอยากรู้จัง
จากพี่ปอยอภิญญา


โดย : ด.ญอภิญญา จันใด   email : poy_0872352173@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14:08:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

ขอให้ซิสเตอร์สังเวียนมีความสุข

โดย : ตุ๊ก ป.๓/๒ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2554 เวลา 08:53:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ขอให้ซิสเตอร์มีความสุขกับวันคริสมาต

โดย : บิ๊ม   email : beem.suk@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 11:06:52 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

คิดถึงซิสเตอร์กัลยา หยาดทองคำ เมื่อไรจะกลับมา รร.อาเวมารีอา อุบล อีก

โดย : เด็กเก่าอาเว เมื่อ วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 13:51:19 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

รักอาเวมารีอา ...

โดย : เด็กเก่าอาเว   email : jennyiizz@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 18:37:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

เคยเรียนจบที่นี่ตั้งแต่ปี 2512

โดย : ถวิล อณาชัย (อ่างแก้ว)   email : bestzaza123@windowslive.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:43:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ผมเคยเรียนที่โรงเรียนอาเวมารีอา...ประมาน6-7ปีที่แล้ว...และเคยเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียน...ครูเป๊ปซี่เป็นโค๊ช...ท่านเป็นโค๊ชและเป็นครูที่สอนดีมาก...ขนาดโรงเรียนอาเวไม่มีสนามฟุตบอลแต่ครูเป๊ปซี่ก็พาพวกผมไปแข่งขันและได้รับรางวัลมากมาย...ผมคิดถึงครูเป๊ปซี่มากครับ...

โดย : เตอร์   email : ternoi@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 07:09:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

คิดถืง อาเวครับ

โดย : ธนา เผ่าภูรี m.3/1 .45   email : duckky_9_step@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 10:16:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ศิษย์เก่าค่ะคุณครูสุภาพร หอมจันทร์เป็นครูประจำชั้น ม.3ค่ะ ตอนนั้นมีแต่นักเรียนหญิงค่ะ รุ่นเดียวกันกับ ดอนน่า ธงชัย ปาริฉัตร พงศ์จรรยากุล คิดถึงเพื่อนเก่าทุกๆคนค่ะ


โดย : วิไลวรรณ   email : wilaiwan_torn@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 10:46:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

ผมเป็นศิษย์เก่า จบ พ.ศ.2544 ม.3 /1 เข้าเรียนที่ อาเว ตั้งแต่ ป.3ตอนนี้ทำงานโรงงานที่ปลวกแดง จ.หวัดระยอง บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง ออโต้พาท คัยเป็นศิษย์เก่ารุ่นผมดูอีเมล์แล้วทักทายกันในเฟสน่ะคับ จากเด็กห้องคิง..........คอง....555!

โดย : นายทศพล คุ้ครอง   email : topfujinsuten@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 23:09:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ครูครับส่งงานภาษาไทยแล้วแต่ครูไม่เห็นแล้วมาบอกกับเพื่อนผมว่าให้มาส่วงานครูเอ้าผมก็ส่งแล้วทำไมครูถึงไม่เห็นละครับ
ช่วยบอกครู(เก)หน่อยนะครับครูทุกๆคน


โดย : ด.ช........   email : Chairat_civil081@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 09:17:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

นู๋ดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาค่ะ


โดย : พริมา ศุภเสถียร   email : nongpim001@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 06:57:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

ดิฉันเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอาเวมารีอา เป็นรองประธานโรงเรียน ชื่อศรีประไพ จัยสิน ม3/2 คิดถึงเพื่อนเพื่อนมากโดยเฉพาะพัชราพร บุญล้ำติดต่อเราด้วยนะ 083-4346555

โดย : ศรีประไพ จัยสิน   email : SRIPRAPAI_JAR@HOTMAIL.COM เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 19:18:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ดิฉันเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอาเวมารีอา เป็นรองประธานโรงเรียน ชื่อศรีประไพ จัยสิน ม3/2 คิดถึงเพื่อนเพื่อนมากโดยเฉพาะพัชราพร บุญล้ำติดต่อเราด้วยนะ 083-4346555

โดย : ศรีประไพ จัยสิน   email : SRIPRAPAI_JAR@HOTMAIL.COM เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 19:19:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

คิดถึงครุเปราะมาก

โดย : nam-noy   email : noy-2541@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:02:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

คึดถึงซิสเตอร์นวลจันทร์มาก

โดย : nam-noy   email : noy-2541@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:04:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 34

รักครูทุกท่านค่ะ

โดย : เฟิรน์ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 14:58:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 35

โรงเรียนนี่เกรียจคนชื่อนนท์ จากโรงเรียนอุบลวิทย์

โดย : เจน เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 15:00:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 36

สมัครเรียนใหม่วันไหนเดื่อดไหนค่ะวันที่ไหนสมัครเข้าม.4

โดย : นางสาว วาสิตา ทาทอง   email : popop555@gmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 19:42:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 37

อยากให้ลูกสาวเรียนที่นี่ค่ะสอนตั้งแต่ชั้นไหนค่ะ
มีเตรียมอนุบาลรึเปล่าค่ะ
ค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ รบกวนใครทราบรายละเอียดช่วยตอบให้หน่อยน่ะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย : แนน นิตยา   email : tonaoka@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 21:45:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 38

อยากไปเรียนจังจบมอ3ไปแน่

โดย : อ้อมแอ้ม   email : Aommy1169@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:20:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 39

คิดถึงวันเก่า ๆ ค่ะเคยเรียนตอนนั้นคนไม่เยอะเท่าตอนนี้ คิดว่าปีหน้าจะให้ลูกเข้าเรียนค่ะ

โดย : ชนันธร วาภพ   email : ketsena66@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10:21:45 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 40

คิดถึงโรงเรียน คิดถึง ซิตเตอร์ อยากกลับไปดูการพัฒนาของ รร ซิตเตอร์โย ซิตเตอร์แอนนา

โดย : วราภรณ์ วงษ์ทองดี   email : va_ra24689@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19:05:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 41

*รับพนักงาน* ตน. ขาย/การตลาด/ประชาสัมพันธ์/คอมธุรกิจ ฯ

บริษัททำงานให้บริการด้านการโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
Parttime 2,000-5,000บาทต่ออาทิตย์
Fulltime 25,000+ บาทต่อเดือน

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขา

**ทำงานในออฟฟิต มีเจ้าหน้าที่สอนงานโดยตรง มีสวัสดิการ คอมมิชชั่น และโบนัสในการทำงาน

****รับทุกจังหวัด อุบลราชธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป , อายุ 15 ปีขึ้นไป (รับจำนวนจำกัด)
สนใจกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ www.work2income.com/?id=ariyawat


โดย : first   email : dx.first111@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:37:38 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511