<รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม>-รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม-
-

http://www.sriubon.ac.th/

 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1
153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000   
tel. 045 - 255037 fax : 045 - 245476

 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคนี้ ที่เกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับ
อธิบดีกรมการศาสนา(พันเอกปิ่น  มุทุกันต์) ณ ท่าอากาศยานอุบล ฯ  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินว่า

"ถ้าได้มีโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ ขึ้นไว้
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  โดยเป็นโรงเรียนของวัด 
 และให้พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์
ในทางอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาก็จะเป็นการดี"

เมื่อได้รับพระราชดำรัสใส่เกล้าฯ แล้ว อธิบดีกรมการศาสนา ได้อัญเชิญพระราชดำรัสดังกล่าวไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสอาด  เหมศรีชาติ  - รองผู้ว่าราชการจังหวัด - รักษาราชการแทนผู้ว้าราชการจังหวัด -) (ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ  พลตำรวจตรีวิเชียร  สีมันตระ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม(พระครูวิจิตรธรรมภาณี)  พระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง อันมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธาน รวมทั้งคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร คหปตานีผู้อุปถัมภ์วัด เพื่อร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

เมื่อได้ทราบพระราชประสงค์แล้ว ต่างก็มีความยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตรได้แจ้งกับอธิบดีกรมศาสนา ว่า ตนพร้อมที่จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และจะจัดตั้งมูลนิธิบำรุงโรงเรียนนั้นไว้ให้ถาวร

และได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ถวายมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณา  ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์การก่อสร้างได้ดำเนินขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๒

กรมการศาสนาได้จัดทำแผนผังวัดขึ้นใหม่ โดยแบ่งเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน   แยกกันเป็นสักส่วน ซึ่งวัดศรีอุบลรัตนารามได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัด ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เนื้อที่ ๔ ไร่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียน  อาคารประกอบ  และสนามของโรงเรียน

แผนที่สังเขปของวัดศรีอุบลรัตนาราม และส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน

บริเวณก่อสร้าง
โรงเรียน
บริเวณวัดศรีอุบลรัตนาราม
พื้นที่เอกชน


ในการก่อสร้างคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร  ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่  ทั้งเป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ สิ้นค้าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนทรงไทย ๓ ชั้น  มี ๒๔ ห้องเรียน ตัวอาคารเรียน ยาว ๗๗ เมตร  กว้าง ๙.๕๐ เมตร แต่ละห้องมีขนาด  ๙ x ๗  เมตร

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทุนในการก่อสร้างและดำเนินการ เริ่มแรก  ๑๗๒,๐๐๐ บาท และทุนส่วนตัวของคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๔ เวลา  ๑๖.๐๐ น.

และมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามได้มอบอาคารเรียนให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา
และ จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้ชื่อโรงเรียนในครั้งนั้นว่า "โรงเรียนศรีอุบลรัตนาราม"  และให้โรงเรียนนี้  สังกัดแผนกมัธยมศึกษา  กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๔  เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๔
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์

ต่อมา มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามมีความเห็นว่า โรงเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามอยู่ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา โรงเรียนนี้ควรจะใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)" จึงได้
ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการผ่านไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา และขนานนามโรงเรียนตามที่เสนอขอ

สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนวัดศรีอุบลว่า

"โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม   (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)"


ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๔ความคิดเห็นที่ 1

จังหวัดอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง ร่วมกับ องค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมาฆบูชา อนุรักษ์ และเผยแผ่ สืบสานประเพณีบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน และ ประกวดสรภัญญ์ประเภทประชาชน อุปถัมภ์รางวัลโดย ฯพณฯ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๐๙.๔๙ พิธีเชิญพระอุปคุต โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ด้วยขบวนจาตุรงคเสนา (ช้าง ม้า รถ และคนเดิน)จากพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ มายังวัดทุ่งศรีเมือง
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๓.๓๐ น. พิธีแห่ข้าว ๑,๐๐๐ ก้อน และฟังเทศน์พระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถาตลอดวัน
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนในวันมาฆบูชา และประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รูปเหมือน (รุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์) พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร)โดย : วัดทุ่งศรีเมือง   email : jundee2510@Gmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 19:00:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

เป็นร.ร.ดีมาก


โดย : ดี เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 14:37:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

โรงเรียนดีมาก

โดย : อินทิรา   email : in.702@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 12:12:11 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

เป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองชื่นชม

โดย : ผู้ปกครอง เมื่อ วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 07:49:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ดีครับ แต่ขอความกรุณาครูสอนพิเศษ เลิกเรียนเร็ว ๆ หน่อยได้ไหมครับ ลูกผมหิว เด็ก ป4 ยังไม่เรียนเอาโลห์หรอกครับ เห็นใจหน่อยรถติด ฝนตก...ขอบคุณครับ..

โดย : somchai   email : somchai@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 01:05:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

อยากให้ทาง ร.ร. ลดความเผ็ดของอาหารกลางวันลงด้วย เช่น ลาบ

โดย : ผู้ปกครอง เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:16:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

โรงเรียนนี้ดีมาก
สอนเ็ก่งๆๆๆๆๆเข้าใจเเละในเรื่องสังคมต่างๆๆๆๆเเละเป็นผู้นำได้ดีเพราะครูอยากให้นักเรียนเ่ก่ง


โดย : มะเหมี่ยว เมื่อ วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 12:13:00 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

โรงเรียนศ.อ.รคือโรงเรียนของหนูโรงเรียนนี้ดีจริงๆ

โดย : แบม   email : gu_aft458iu@khotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 18:05:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

โรงเรียนดีเด่นของจ.อุบล

โดย : แก๋   email : go_iu547@lmhotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 18:08:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ชอบโรงเรียนนี้มากเลยโรงเรียนนี้คุณครูสอนเก่งหนูอยู่ ป. 4/8 ร.ร ศ.อ.ร.


โดย : ฟ้า ป. 4/8   email : kanakorn_2009@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 18:10:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

โรงเรียนดีมากๆสอนให้เด็กเก่งขึ้น

โดย : มะเหมี่ยว เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 21:24:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ทำไมต้องสอนพิเศษเวลา 15.30 น.ค่ะ เวลาเลิกเรียนไม่ใช่ 16.00 น.หรือค่ะ...แล้วเด็กที่ไม่ได้เรียนพิเศษจะทำอย่างไร...ยิ่งเด็กอนุบาล เลิก 15.30 น. แต่บอกผู้ปกครองให้มารับ 15.00 น.เพราะน้องไม่ได้เรียน ให้กลับก่อน แต่ถ้าไม่กลับก็ให้นั่งเฉย ๆ คนเดียว คนอื่นก็เรียนก็เขียนไป ไม่เข้าใจ

โดย : ผู้ปกครอง เมื่อ วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 12:47:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

มีเด็กนักเรียนที่บ้านน้ำท่วมแต่ไม่ได้รับของแจกน้ำท่วมในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 จะทำอย่างไรดีค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

โดย : ผู้ปกครอง   email : noot_2514@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 12:54:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

มีแต่คนเขียนถาม นำ้้้้ท่วมบัง เวลาเลิกเรียนบัง ^*^

โดย : ใจ เมื่อ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 22:08:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

แย้มาก

โดย : ดเ เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18:46:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

โรงเรียนดีมากๆค่ะ ครูก็ใจดีค่ะ เพื่อนก็เป็นมิตรมากค่ะ

โดย : ฟิล์ม5/8 เมื่อ วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:54:15 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

เป็น ร.ร.ที่ดีมาก ( สอบเข้าเบ็ญได้เยอะ )


โดย : บิวจ๊ะ   email : beau.080@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14:50:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

โรงเรียนสอนผมดีมากเลยครับเข้าใจเรื่องคณิตศาดีมากเลยครับทุกวิชา
เลยครับ


โดย : ภัทร แสงสีดา 6/3   email : get_083@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:54:06 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

ในขณะที่เวลาอยู่ร.ร.ก็มีไม่มากผมก็อยากให้คุณครูทุกคนสุขภาพแข็ง
แรงทุกคนอีกเทอมเดียวก็จะจบป.6แล้วผมไม่มีอะไรที่จะพูดต่อผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะแวะเข้ามาเยี่ยมบ่อยบ่อยนะครับลาก่อน


โดย : ภัทร แสงสีดา 6/3   email : get_083@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:58:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

โรงเรียนนี้สอนหนูดีมากเลยทำให้หนูอ่านออกเขียนได้เเต่เพื่อนๆไม่สามัคคีเลยบางคนนิสัยดีเเต่บางคนนิสัยไม่ดีครูที่นี้ใจดีเเต่บางคนก็ใจร้ายเเต่หูนเข้าใจว่าคุณครูอยากให้นักเรียนเก่งทุกคนแต่บางคนก็ไม่มีเหตุผลชอบตีนักเรียน

โดย : ดวงพร 5/6   email : ff-blg1147@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 14:22:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

โรงเรียนในตัวเมืองอุบลฯเช่น อนุบาลอุบล/อุบลวิท/และอื่นๆ เขาเลิกเก็บค่าอาหารกลางวันกันหมดแล้วเพราะแต่และโรงเรียนได้รับมีเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางกันทุกโรงเรียนใครๆก็รู้ รร.อื่นก็พูด แต่ ศอร.ก็เรียกเก็บอยู่

โดย : ผู้ปกครอง   email : asde@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2555 เวลา 10:07:59 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

เจ๋งเนาะโรงเรียนศรีอุบล

โดย : เกศ   email : gad_0452@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 19:21:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

ป.๑ ทุกคนคัดลายมือสวยมาก ขอขอบคุณคุณครูผู้สอนทุกท่าน

โดย : ผู้ปกครอง ป.๑/๑ ปี ๒๕๕๔ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 11:50:23 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

โรงเรียนนี้ดีมากครับผม สอนเข้าใจง่ายมาก แล้วก็มีเพื่อนที่ดีๆ ทั้งนั้นครับ

โดย : ฟลุ๊ค   email : geonelove@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 20:44:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

ร.ร.นี้ดีมาก

โดย : บิ๊ก เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 22:34:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

ผมเรียนที่นี่ ในนาม ร.ร.ผู้ใหญ่วัดศรีอุบลรัตนาราม จบเมื่อปี 2530 แต่ตอนนี้ ใบประกาศ (ใบ รบ.) หายครับ ร.ร.ยังมีข้อมูลอยู่ไหมครับ และจะติดต่อขอรับใบ ร.บ.ใหม่ได้ไหมครับ
ผมชื่อ นายสุรสิทธิ์ ขวัญยืน


โดย : นายสุรสิทธิ์ ขวัญยืน   email : surasit.k_tsec@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 07:46:12 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

บอกประกาศข่าว

โดย : ด.ญคณิศร   email : tot0883645568@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 16:45:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

ผลสอบปี2555ออกวันไหนค๊ะ !

โดย : ด.ญ. ปรียาภรณ์ ศิริจันทร์   email : maiy_00752@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 17:32:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

โรงเรียนแห่งนี้ เป็นรากฐานที่สำคัญมาก ที่ทำให้ฉันมีวันนี้ สอนให้ฉันมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม คิดถึงคุณครู คิดถึงเพื่อน คิดถึงโรงเรียน

โดย : ศิษย์เก่า ปี2547 เมื่อ วันพฤหัส ที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 01:24:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

ดี

โดย : ปภังกร   email : Supanida.kimm@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 14:49:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ฮืๆๆๆๆๆ จบแล้วเหรอๆทำไหมมันถึงเร็วจัง จาก อนุบาลถึง ป6/5 ผ่านมานี่ก็ 7
ปีแล้วสิน่ะ เร็วจริง คิดถึงเพื่อนที่ อุบลจัง คิดถึง ร.ร ศรีอุบล คิดถึงอาจารย์
คิดถึงเพื่อน คิดถึงรุ่นน้องที่พึ่งรู้จักและรู้จักนานแล้ว ทุกๆคนคิดถึงๆๆๆ จะไม่มีวันลืม T-T Y-Y --! :P I MISS YOU


โดย : ด.ญ ชนนิกานต์ สืบศิรินุกูล 6/5   email : napapaan1432@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 22:29:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

โรงเรียนอื่นเขาไม่เก็บค่าอาหารกลางวันกันนะค่ะ ไม่ทราบว่าเหตุผลใดโรงเรียนถึงเก็บค่ะ


โดย : กฤษณา   email : Ku12122526@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 15:45:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

คิดถึงโรงเรียนจัง และขอโทษคนที่ถามว่าทำไหมต้องเก็บค่าอาหารเพราะโรงเรียนอื่นเขาก็เก็บเหมือนกัน

โดย : แยมมี่ 6/5 2557 เมื่อ วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:26:45 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511